Drugi izvještaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama

0

“Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; u to pravo spada pravo na mišljenje bez miješanja i pravo na traženje, primanje i davanje informacija i ideja kroz bilo koji medij bez obzira na granice.”

Član 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama predstavlja ključni mehanizam za praćenje transparetnosti i kontrolu javne odgovornosti vlasti. Njegovo kvalitetno sprovođenje je bitan alat u borbi protiv korupcije. Informisan građanin uvidom u podatke u posjedu organa vlasti može utvrditi da li demokratski izabrana vlast radi u njegovom najboljem interesu, uočiti moguće postojanje nezakonitih radnji, zloupotrebu ovlašćenja i argumentovano ukazati na loše upravljanje.

Pravo na pristup informacijama kao i sloboda širenja informacija predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava i sloboda koje se garantuje na nivou principa i standarda sadržanih u međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama, ali i Ustavom Crne Gore i domaćim zakonodavstvom.

U cilju pružanja uvida u postojeće stanje primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora predstavlja drugi izvještaj koji se odnosi na period maj – avgust 2011. godine. Izvještaj je realizovan u okviru projekta “Imaš pravo da znaš”, koji je podržan od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Izvještaj, pored statističkih podataka o primjeni Zakona, sadrži i konkretne primjere iz prakse koje ukazuju na prepreke na koje podnosilac zahtjeva nailazi u postupku ostvarivanja svog prava da bude informisan, ali i mogućnost da to svoje pravo i faktički ostvari uz korišćenje raspoloživih pravnih mehanizama.

Statistički pokazatelji u ovom izvještaju sačinjeni su 31.08.2011. i ne obuhvataju postupanja državnih organa i MANS-a u periodu nakon toga.

Izvještaj možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.