Još pet prekršajnih naloga protiv NVO MANS

0

Komunalna policija Glavnog grada, postupajući po prijavama Uprave policije, sačinila je još 5 prekršajnih naloga protiv NVO MANS i zaposlenih u toj organizaciji. Tako ukupan iznos kazni koje se od MANS-a pokušavaju naplatiti izmišljanjem više prekršaja iznosi 3.965 eura. Dakle, skoro 4.000 EURO košta sloboda govora i javno protivljenje povećanju PDV-a, odnosno javno protivljenje prebacivanju troškova korupcije izvršne vlasti na teret građana.

Zato će Vladini činovnici u liku sudija za prekršaje voditi čak 16 prekršajnih postupaka istim povodom, a sve u cilju prikrivanja nezakonitog rada i kršenja osnovnih ljudskih prava od strane drugih Vladinih činovnika iz policije.

Podsjećam da je aktivistima MANS-a stavljeno na teret da su: bacali i lomili flaše, čaše i druge predmete i tako uznemiravali građane i ugrožavali im bezbjednost; da su ometali druge u korišćenju česama, izvora, plaža, parkova, šetališta i drugih javnih objekata; da su pričinili štetu na tim objektima i da su zauzeli javni put i na njemu izvodili radove i prosipali mazut, naftu, motorno ulje i druge masne materije.

Sve navedeno su zakonski opisi prekršaja koji su MANS-u stavljeni na teret.

Napominjem da su sve te “prekršaje” aktivista MANS-a službenici i starješine Uprave policije pasivno posmatrali, ne preduzimajući ni jednu radnju koju su obavezni preduzeti radi sprječavanja vršenja prekršaja, ali su nakon toga veoma “kreativno” smišljali koje prekršaje da im stave na teret. Štaviše, u prvom slučaju su pasivno posmatrali “vršenje prekršaja kojim se ugrožava bezbjednost garađana”, a nakon toga su izvršili hapšenje i lišenje slobode u trajanju od skoro 6 časova.

Pasivnim posmatranjem drugog performansa ispred Skupštine policija je priznala da je prethodno nezakonito lišavala slobode aktiviste MANS-a i da je njen direktor lagao kada je tvrdio suprotno i najavljivao da bi policija opet postupila na isti način. Međutim, iako direktor policije nije smio nastaviti sa kršenjem zakona i osnovnih ljudskih prava i iako nije smio ispuniti prvo obećanje nakon imenovanja, represiju prema MANS-u pokušava nastaviti prijavama službi zaduženoj za održavanje komunalnog reda.

Direktor policije bi morao stajati iza svojih riječi, odluka i radnji svojih službenika, a ne skrivati se iza Komunalne policije kako bi prikrio nezakonit rad i kršenje osnovnih ljudskih prava.

Takođe, prije izdavanja naloga i pokušaja kažnjavanja, komunalni policajci su imali zakonsku obavezu da sačine zapisnik o inspekcijskom pregledu, da se legitimišu, da aktiviste MANS-a upoznaju sa pravima u postupku, da im omoguće učešće u postupku i da iznesu primjedbe na zapisnik, a posebno da im uruče primjerak zapisnika. Komunalna policija je izdavala naloge za plaćanje kazni ne poštujući ni jednu od ovih obaveza i ni jedan zapisnik nije uručila MANS-u. Tako je po prijavama policije i najavama njenog direktora, nastavljeno kršenje osnovnih prava aktivista MANS-a.

Dakle, zbog izmišljenih, iskonstruisanih i nerazumljivih optužbi vodiće se 16 prekršajnih postupaka protiv MANS-a i pokušaće se naplatiti skoro 4.000 eura. U isto vrijeme iz državnog budžeta je za jedan dana “iscurilo” 102 miliona eura zbog razloga na koje je MANS ukazivao, ali ni jedan postupak protiv odgovornih za tu pljačku nije pokrenut. Zato se pokazuje da u Crnoj Gori možete jedino odgovarati i biti predmet posebnog interesovanja policije i njenog direktora ako ste slobodni i ako javno govorite ono što svi vide, ali da će vas policija štititi ako omogućite pljačku stotina miliona eura iz državnog budžeta.

Stoga je jasno da su tačni nezvanični navodi policije da se o svakom hapšenju ili nehapšenju “interno dogovara vrh policije”, umjesto da se takve odluke donose u skladu sa zakonom. Dakle, u Crnoj Gori zakoni faktički ne važe kada se tako “interno dogovori vrh”. Upravo su neki “interni dogovori vrha” omogućili nezakonito hapšenje aktivista MANS-a, ali i brojna nerasvijetljena ubistva, nepodnošljiv nivo korupcije na najvišem nivou i organizovani kriminal koji je do te mjere ojačao da se u njegovom interesu donose zakoni protiv koji je kažnjivo javno protestvovati.

Punomoćnik NVO MANS
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.