Izbori 2014 – uživo

16

20:28 Evidencija birača je najčešće vršena iz automobila parkiranih u blizini biračkih mjesta, ali i iz susjednih privatnih kuća i poslovnih objekata. Primjećeno je i da se u blizini nekoliko biračkih mjesta nalaze “punktovi” na koje su se birači prijavljivali nakon što glasaju.

20:00 Posebnost ovih izbora jeste što smo otkrili nove mehanizme kojima se služe partije da vode nezakonite evidenciju “sigurnih birača” – pozivi za glasanje koje birači donose na biračko mjesto su skupljani u kanti za otpatke. Naši posmatrači su posvjedočili da je nakon toga “čistačica” iznosila kese sa tim pozivima i odnosila ih kod osobe koja je sjedjela u autu ispred biračkog mjesta. Na taj način je bilo lako utvditi ko je izašao na izbore.

19:54 Pripremamo novu turu prijava koje ćemo podnijeti Opštinskoj izbornoj komisiji. Idemo ponovo, valjda nas neće ponovo napadati! U svakom slučaju, izborićemo se da prijave budu uredno primljene i zavedene kako bi se moglo odlučivati o njima

19:47 U toku je sjednica OIKa na kojoj se odlučuje o prijavama izbornih nepravilnosti. OIK je na testu da li će donijete političku ili na zakonu zasnovanu odluku

19: 36 Rok za predaju prijava sa nepravilnostima ističe sjutra ujutro u 5:00. Još dosta posla, ali će se sve stići

19: 28 Ovdje možete pogledati snimak napada u OIK-u www.youtube.com/watch?v=B6y9yWdOgPA

19:01 Uprskos napadu na nas uspjeli smo da se izborimo da prijave o neregularnostima budu predate i zavedene. Očigledno postoje napori da se obezvrijedi kompletan trud koji je uložen kako bi se po prvi put izbori u Crnoj Gori pratili na pravi način!!

18:55 Napadnuti Vanja Ćalović i Dejan Milovac iz MANS-a u prostorijama OIKa kada su pokušali da predaju prijave za izborne neregularnosti. Službenik odbio da primi prijave, a kada je snimljen kako krši zakon fizički nasrnuo na mansovce.

15:36 “Zamjenik predsjednika biračkog odbora je donio slog priznanica i zatražio od člana odbora koji je inače iz DPS-a da mu ih ispuni. Na moje pitanje šta je to, dobila sam odgovor da je to nešto njihovo. Kasnije su sklonili listiće i rekli da će to završiti kasnije”, prenosi nam djevojka posmatrač sa biračkog mjesta br 89 u Golubovcima

15:23 Na svim biračkim mjestima u OŠ Božidar Vuković Podgoričanin zabilježen veliki broj pojedinačkih nepravilnosti

15:22 BM OŠ Božidar Vuković Podgoričanin – zadržavanje lica koje nemaju dužnosti i obaveze u vezi sa glasanjem

15:20 BM OŠ Božidar Vuković Podgoričanin – uočeno postojanje video kamere

15:17 BM OŠ Božidar Vuković Podgoričanin – ulaz na biračko mjesto nije pristupačan za lica sa invaliditetom. Birački odbor se nije trudio da to promijeni

15:15 BM OŠ Božidar Vuković Podgoričanin – primjećeno da članovi biračkog odbora izlaze napolje a da nije obezbijeđena zamjena

15:11 BM OŠ Božidar Vuković Podgoričanin – uočeno da se istovremeno u prostoriji za glasanje nalaze članovi biračkog odbora i njihove zamjene

15:10 BM OŠ Božidar Vuković Podgoričanin – pojedini članovi biračkog odbora kasnili na pripremu biračkog mjesta, pojavili se poslije 05:00

15:09 BM OŠ Božidar Vuković Podgoričanin – tokom pripreme biračkog mjesta oučeno prisustvo neovlašćenih lica

15:09 BM OŠ Božidar Vuković Podgoričanin – u blizini BM uočen političko-propagandni materijal. Birački odbor nije reagovao.

15:06 BM OŠ Božidar Vuković Podgoričanin – član biračkog odbora iz DPS izlazio ispred biračkog mjesta i razgovarao sa biračima koji su tek glasali

15:02 BM 120 OŠ Mehmet Lekić – biračko mjesto nije otvoreno na vrijeme. Zabilježeno javno glasanje birača i ometanje birača pri glasanju

14:10 BM 80 – vrtić Đina Vrbica – zamjenica člana biračkog odbora je vodila nezakonitu evidenciju izašlih birača

14:04 NEVJEROVATNO! BM 99 Dom omladine Zeta Golubovci – Dragan Šuškavčević, zamjenik predsjednika biračkog odbora u ime DPSa je vodio birače na “konsultacije” iza biračkog mjesta u pravcu prostorija Opštine gdje je Šuškavčeić i zaposlen. Nije poznato na koju temu su “konsultacije” vođene

14: 03 Ovlašćeni predstavnici za glasanje putem pisma na BM 101 u Zeti nisu imali sprej i nijednom biraču koji je glasao putem pisma nije naprskan prst

14:02 Na BM 94 Dom omladine Ljajkovići u Zeti je bilo javno glasanje ali ti listići nisu poništeni

14:01 Na biračkom mjestu br. 23 Branko Božović u Zagoriču potvrđene brojne nepravilnosti

14:00 BM 23 OŠ Branko Božović – nezakonito vođenje evidencije na BM na način što je predsjednik biračkog odbora glasno izgovarao redne brojeve izašlih birača dok je opunomoćeni predstavnik DPS-a vodio evidenciju tih brojeva. Komunikacija tih članova biračkog odbora je bila u šiframa. U biračkom spisku je bilo ljudi koji su preminuli prije 10-12 na šta su upozoravali članovi njihovih porodica koji su izašli na glasanje

13:59 BM 23 OŠ Branko Božović – aparat za provjeru spreja je prestao da radi, ali je predsjenik odbio da reaguje. Rok spreja je istekao.

13:58 BM 23 OŠ Branko Božović – članovi biračkog odbora su koristili mobilne telefone

13:58 BM 23 OŠ Branko Božović – u prostoriji za glasanje je bilo više lica od dozvoljenog broja a predsjendik drugog biračkog odbora je više puta ulazio u priostoriju za glasnaje

13:47 DRAMATIČNO! Predstavnik DPS je na BM 116C – Gradska opština Tuzi prijetio djevojci od 22 godine koja je u naše ime posmatrala izbore da će joj “glavu zafrljačiti kroz prozor”!!!

13:46 Na BM 83A na Koniku naši posmatrači su primjetili da je vođena nezakonita evidencija

13:45 BM 83B na Koniku je bilo slučajeva javnog glasanja, a ti glasački listići nisu poništeni, dok su se na BM zadržavala lica koja na to nisu imala pravo

13:43 Na biračkom mjestu 3A – OŠ Štampar Makarije birački odbor je prihvatio zahtjeve za glasanje putem pisma iako ih je podnijela osoba koja sa tim licem ne živi u istom domaćinstvu

13:40 BM 88 – Mojanovići u Zeti nije provjereno da li su lica koja su tražila da glasaju putem pisma i upisana u birački spisak

13:29 Na BM 71A Sergej Stanić birači su ometani prilikom glasanja, ugrožena je tajnost

13:29 BM 22B glasač je glasao bez nove biometrijske lične karte

13:26 Ispred svih biračkih mjesta ispred OŠ Branko Božović u Zagoriču nalazilo se više aktivista DPS-a koji nisu imali akreditacije i za koje se sumnja da su vodili nezakonitu evidenciju birača. Neki od njih su sprečavali posmatrače MANS-a da prate sprovođenje zakona u okolini biračkog mjesta

13:21 Glasno saopštavanje imena izašlih borača je omogućilo vođenj eevidencije na biračkom mjestu 88A u Zeti

13:20 BM 19 KIC Budo Tomović – javno saopštavana imena lica koja če glasati. Neki birači glasali javno a da listići nisu poništeni

13:20 BM 40 u Piperima – birač je javno saopštio kako će glasati ali mu listić nije poništen

13:19 BM 16 Galerija savremenih umjetnosti – glasač je glasao sa starom ličnom kartom

13:18 75A Zabjelo korićen je mobilni telefon za vrijeme glasanja

13:08 Pozivamo sve posmatrače na koje je vršen bilo kakav vid pritiska da nam se jave da im pomognemo da podnesu krivične prijave protiv nasilnika

13:07 Biračko mjesto 86A u Zeti članovi biračkog odbora su glasno izgovarali imena birača i njegove redne broje a na biračkom mjestu se nalazilo i po duplo veći broj glasača nego što ima kabina

13:06 Na BM 23D Branko Božović u Zagoriču primjećeno vođenje nezakonize evidencije pored ograde škole

13:05 U toku brojanja glasova na biračkom mjestu u bloku V u prostoriju su ulazila lica koja nemaju pravo da budu na biračkom mjestu

13:04 Na BM u OŠ Branko Božović u Zagoriču je bilo glasanja bez nove lične karte. Isti primjeri su bili zabilježeni i na BM 18 – Sala za Vjenčanje

13:00 Na biračkom mjestu 86A u Golubovcima član birakog odbora je glasno saopštavalo imena izašlih birača što je omogućilo vođenje nezakonite evidencije

12:58 Na BM 116-C u Tuzima kršena je tajnost glasanja, vođena je evidencija izašlih lica. Zadržavala su se lica koja nemaju nikakvih prava i dužnosti vezanih za vođenje izbornog procesa

12:51 Na biračkom 63 A OŠ Musa Birzan bila je ugrožena tajnost glasanja a listići nisu poništeni.

12:49 Glrađani glasali javno na biračkom mjestu 72A Zabjelo a nisu im poništili listići. Na biračkom mjestu bilo više lica nego što je zakonom dozvoljeno. Omgućeno vođenje evidencije tako što su naglas saopštavana imena borača. Korišćen sprej sa isteklim rokom trajanaja tokom cijelog dana.

12:48 Na biračkom mjestu 14A JP Centar Morača birački odbor je prihvatao zahtjeve za glasanje putem pisma koje su podnosile osobe koje na to nisu imale pravo. Posmatrači su primjetili i da se vodi nezakonita evidencija izašlih birača

12:47 Na biračkom mjestu 86A u Golubovcima imena lica koja su glasala su glasno saopštavana što je omogućilo vođenje evidencije ispred biračkog mjesta

12:32 U okolini većine biračkih mjesta su primjećeni simboli političkih partija i drugi materijal koji nisu uklonjeni tokom izbornog dana

12:31 Biračkom mjesto 65 – Poreska uprava : U zapisnik je unijeta primjedba da je spreju istekao rok, ali je cijelog dana glasanje obavljano sa takvim sprejom

12:30 Na biračkom mjestu A-V) Pavle Rovincki vođena je nezakonita evidencija birača a predjsjednik BO nije upozorio da prestanesa time

12:15 MANS će na biračkom mjestu 107 – Barutana tražiti poništavanje rezultat zbog brojnih kršenja zakona veztanih za glsanja putem pisma i druge izborne procedure. Na tom biračkom mjestu skoro 30 osoba je glasalo putem pisma

12:15 BM 107 Barutana: Bilo je dosta javnog glasanja a ti glasački listići nisu poništeni Jedna gospođa je slikala svoj listić. Na primjedbu posmatrača birački odbor je rekao da to nije zabranjeno ako se uopšte i desilo. Žena je rekla da mora da pokaže mužu kako je glasala. Listić nije poništen.

12:15 BM 107 Barutana: Na istom BM birački odbor je koristio alkohol. popunjavane su kompletne prijave uključujući potpise lica koje glasaju putem pisma ispred samog biračkog mjesta.

12:14 BM 107 Barutana: Birački odbor je prihvatao zahtjeve kojima su nedostajali podaci, a osobe koje su donosile zahtjeve su se potpisivale u ime onoga ko ih šalje. Birački odbor je potpuno propustio da cijeni da li su zahtjevi za glasanje putem pisam opravdani. Povjerenici za glasanje putem pisma su tolerisali javno glasanje putem pisma i nisu poništili listić.

12:14 BM 107 Barutana: Neka od lica koja zvanično nisu bila sposobna za glasanje nismo zatekli kući a članovi porodice su nam rekli da su na poslu. neke od njih smo čekali da se vrate sa posla da glasaju jedno lice koje je tražilo da glasa putem pisma smo zatekli kako kosi livadu

12:13 BM 107 Barutana: U nekim slučajevima glasanje putem pisma je vršeno na lokacijama koja su daleko od Barutane.

12:12 BM 107 Barutana: Članica biračkog odbora je kod sebe imala ličnu kartu osobe koja je glasala putem pisma koju je dala na uvid ostalima prilikom glasanja

12:12 BM 107 Barutana: Lica glasaju putem pisma a nisu upisana u birački spisak, a listići za glasanje putem pisma nisu bilipoređan po redosljedu

12:11 BM 107 Barutana: Bilo je istovremeno prisurtno više lica nego sto to zakon dozvoljava posljednjem satu glasanja bila je buka i vika i glasno su se izgovarala imena birača

12:00 BM 107 Barutana: Više puta je član biračkog odbora bio odsutan a da nije bilo zamjere

11: 47 MANS će tražiti poništavanje glasanja i ponovno glasanje na biračkom mjestu 117-A u Dinoši jer se broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji razlikovao od broja birača koji su glasali i broja kontrolnih kupona. U tim slučajevima, birački odbor je morao sam da poništi glasanje ali to nije učinjeno. Zapisnik na tom biračkom mjestu nije potpisan. Upravo na tom biračkom mjestu prilikom glasanja putem pisma više lica je jurilo za našim posmatračem – maldićem od 18 godina zato što im je ukazivao na nepravilnosti

11:45 Prilikom glasanja putem pisma na glasačkom mjestu Barutana kršena je tajnost glasanja u makar jednom slučaju i taj glasački listić nije poništen

11:38 Ispred mnogih biračkih mjesta su uočeni automobili sa CG i MN tablicama. Sumnja se da je taj način vođenja evidencija izašlih birača. Primjer OŠ Savo Pejanović

11:35 Na brojnim biračkim mjestima utvrđeno postojanje video nadzora. Birački nije mogao da utvrdi da li su kamere uključene. Jedan od primjera je BM 5A, Omladinski dom u Tološima

11:30 Prva tura prigovora na putu ka OIKU!!

11:29 Biračko mjesto 71-A Sergej Stanic – nračni par je zajedno došao na glasanje a muž je ženi kazao da zaokruži broj 5. Onda su reagovali posmatrači MANS-a i CDTa nakon čega su poništena oba listića. Prekršaj je ušao u zapisnik.

11:25 Na biračkom mjestu “29 Novembar” se zadržavalo više lica nego što je zakonom dozvoljeno, unutar prostorije su bile istovremeno i zamjene biračkog odbora, a grupa nepoznatih ljudi je ispred biračkog je vodila evidenciju o izlašlim glasačima

11:24 Na biračkom mjestu 60 – Mašinopromet imena i prezime birača koja glasaju su saopštavana glasno što je omogućavalo vođenje evidencije

11:22 Prilaz i ulaz u biračko mjesto 6A Radoica Perović nije bio pristupačan licima sa invaliditetom. Nakon upozorenja posmatrača, član biračkog odbora je rekao: “Đe ima volje, ima i načina”

11:22 Na biračkom mjestu br 20A OŠ Savo Pejanović osoba koja nije član porodice je dostavila zahthjev za glasanje putem pisma, ali je ipak prihvaćeno – prijava OIKu u pripremi!

11:21 Zadržavanje na BM nakon završenog glasanja se dešavalo i na biračkom mjestu OŠ Mahmut Lekić

11:16 Na BM 90 Zeta Golubovci policijski službenik je ušao na biračko mjsto u uniformi iakonije bio pozvan od strane biračkog odbora i na istom biračkom mjestu je bilo više birača nego kabina za glasanje, što je prekinuto tek nakon upozorenja našeg posmatrača

11:15 ” Zakon je prekšen u 11:50 kada je u prostoriji za glasanje bilo više osoba nego kabina za glasanje. na svaku moju opomenu na kratko se smanjivao broj birača” kaže naš posmatrač na BM 120 – Mahmut Lekić

11:09 “Čovjek je sa sinom stajao u kabini i govorio mu šta da zaokruži” primjetii su posmatraći na biračkom mjestu br 120 u OŠ Mahmut Lekić

11:02 Na glasačkom mjestu 90 u Golubovcima muž glasao umjesto žene dok je ona stajala iza njega. Birački odbor nije reagovao na upozorenje posmatrača

10:46 Preko 20 ljudi se nalazilo istovremeno na biračkom mjestu broj 120, škola Mahmut Lekić iako su postojala samo dva mjesta za glasanje. Više građana nije presavijalo listić prije ubacivanja u glasačku kutiju. Birački odbor nije reagovao.

10:43 Na biračkom mjestu 116B u Tuzima je primjećeno da više lica ubacuju u kutiju glasačke listiće koji nisu presavijeni. Svaki od listića je bio uvažen od strane biračkog odbora, primjetili su posmatrači MANS-a.

10:37 Članovi biračkog odbora iz SDP koristili mobilni telefon na biračkom mjestu 71-A u ŠC Sergej Stanić

10:34 NArušena tajnost glasanja na biračkom mjestu 116B u Tuzima tako što je glasač pokazao biračkom odboru za koga je glasao. Listić nije poništen

10:32 Posmatrači su prijavili postojane kamere koje snimaju ulaz i prilaz biračkom mjestu br 90 u Golubovcima.

10:25 Prekinuto glasanje na 5 minuta na biračkom mjestu 71-A ŠC Sergej Stanić – predstavnica DPS-a nekoliko puta kršila pravila i koristila mobilni telefon. Nakon toga je otišla u WC odakle se čulo kucanje poruka – prijavljuju posmatrači.

10:22 Posmatrači su zabilježili da se na biračkom mjestu 74 OŠ Oktoih zadržavaju lica koja nemaju ovlašćena da borave na tom mjestu

10:09 Javno glasanje na biračkom mjestu 71-A u ŠC “Sergej Stanić”

10:08 Spreju-nevidljivom mastilu istekao rok na biračkom mjestu 116-A u Tuzima, prijavljuju posmatrači MANS-a

10:05 Na biračkom mjestu 83-B na Koniku je primjećeno da se ispred biračkog mjesta zadržavaju lica koja vode nezakonitu evidenciju izašlih birača

9:58 “Jedno lice romske polulacije se zadržava ispred biračkog mjesta i dovodi druga lica na glasanje, nakon čega telefonira i obavještava da li su da lica glasala” zabilježili su posmatrači MANS-a koji su se nalazili ispred biračkog mjesta 72 na Koniku

9:53 “Gospođa je javno rekla da je glasala broj 5. Glasački listić je regularno ubačen u kutiju” svjedoče posmatrači MANS-a o kršenju tajnosti glasanja

9:49 Na biračkom mjestu 86 (A-J) u Golubovcima nisu unijeti podaci o licima čiji je zahtjev za glasanje putem pisma odbijen

9:48 Javno glasanje na biračkom mjestu 96 – Mataguži. Predsjednik biračkog odbora nije poništio listić

9:46 Biračko mjesto 86 – Dom omladine Golubovci, glasač ubacio u kutiju listić zajedno sa kuponom

9:43 Na biračkom mjestu 116B u Tuzima posmatrači prijavili da svi članovi biračkog odbora nemaju zakonom propisanu akreditaciju iz koje se može utvrditi njihov identitet.

9:41 Posmatrači su prijavili da su članovi biračkog odbora na samom biračkom mjestu vodili nezakonitu evinednciju izašlih birača – biračko mjesto 83B Kladionica LOB na Koniku

9:35 Član biračkog odbora koristio mobilni telefon u prostoriji u kojoj se glasa. Odbio da prekine razgovor i nakon više upozorenja posmatrača MANS-a (biračko mjesto 26-C Kakaricka Gora)

9:34 Biračko mjesto 123 – Vranj – istekao rok spreju/nevidljivom mastilu u martu 2014 godine – prijava OIKu

9:33 Biračko mjesti 39A nije prilagođeno za lica sa invaliditetom, prijavili su posmatrači MANS-a

9:27 U OŠ Sutjeska posmatrači primjetili da članovi boračkog odbora glasno izgovaraju imena birača koji pristupaju na glasanje

9:26 Na biračkom mjestu 2A- Fond PIO u Bloku V posmatrači primjetili da se koristi nevidljivo mastilo kome je istekao rok trajanja – prijava OIKu

09:20 Najavljena press konferencija za medije u 17:00 časova ispred sjedišta Opštinske izborne komisije (ulica Vuka Karadžića) povodom registrovanih izbornih neregularnosti

22:50 Završena analiza svih neregularnosti, podaci se unose u bazu neregularnosti. Dio prijava OIKu je već spreman i biće podnešen u ranim jutarnjim časovima. Rok za podnošenje prijava ističe u srijedu, 28.maja u 05:00 ujutru. USPJEĆEMO!!!

22:05 MANS priprema prijave za vise birackih mjesta na Koniku, u Zeti i u Tuzima zbog brojnih nepravilnosti za koje zakon predvidja ponavljanje glasanja. Dio prijava ce biti podnesen OIKu u ranim jutarnjim casovima, a dio podataka jos analiziramo.

21:44 Na biračkom mjestu 73A u Tuzima je prijavljeno da se članovi biračkog odbora svađaju oko žrijebanja za funkcije u odboru.

21:40 Na više biračkih mjesta je primjećeno da se u isto vrijeme na biračkom mjestu nalaze istovremeno i članovi biračkog odbora i njihovih zamjena

21:35 Na biračkom mjestu 6-A u Tološima Predsjednik biračkog odbora je odbio da drugim članovima odbora pokaže dokument kojim birač dokazuje identitet

21:32 Biračko mjesto 83-A, zahtjev za glasanje pismom nije imao potpis birača, prijavljuju posmatrači

19:35 Na istom biračkom mjestu je primjećeno da je u više navrata po nekoliko lica odjednom glasalo zajedno u paravanu za glasanje

19: 33 Na biračkom mjestu br 122 u Sukuruću glasač je tokom zaokruživanja listića izvadio telefon i slikao ga

19:30: Na jednom od biračkih mjesta u Tuzima član biračkog odbora glasnim obraćanjem saopštavao ime i prezime birača

19:25 Na biračkom mjestu 63-A u OŠ Milorad Musa Burzan je predsjednik biračkog odbora propustio da poništi glasači listić građanina koji je javno glasao.

19:22 Na istom biračkom mjestu je primjećeno i javno glasanje građana koji su naglas izgovarali kome su dali glas. Takođe, u blizini je primjećen političko-propagandni materijal

19:22 Na biračkom mjestu 11 u ženskom frizerskom salonu Luna je zabilježeno da je jedan građanin glasao dva puta. Na ovom mjestu je primjećeno i nezakonito evidentiranje birača

19:12 Analiza zapisnika sa glasanja putem pisma pokazuje da u velikom broju slučajeva nisu nošeni čitač i nevidljivo mastilo

19:11 Na glasačkom mjestu br 70 posmatrači MANS-a primjetili da je na glasačkom listiću docrtan simbol (inicijali). Nakon insistiranja posmatrača, glasački listić je poništen

19:03 U blizini biračkog mjesta br 70, Streljački centar Ljubović primjećena vozila sa CG tablicama

19:01 Na biračkom mjestu 80 – vrtić Đina Vrbica zabilježeno da član biračkog odbora nije nakon utvrđivanja identiteta birača nije zaokrživao osobu u biračkom spisku

18:58 Predsjednik biračkog odbora na biračkom mjestu B-14, Sportski centar nije znao za postojanje posebnih šablona za glasanje za slabovida lica!!!

18:55 Podaci o broju listića koju nisu upotrijebljeni nisu nakon glasnja unijeti u zvanični zapisnik – biračko mjesto br. 100

18:53 Posmatrači su prijavili da birački odbor nije pomiješao glasačke listiće nakon glasanja putem pisma, sa onima iz kutije na biračkom mjestu – biračko mjesto 39A

18:52 Na biračkom mjestu 92 nakon završetka glasanja nisu unijete sve primjedbe članova biračkog odbora u završni zapisnik

18:51 Biračko mjesto 14-B Sportski centar nije prilagođeno za pristup lica sa invaliditetom

18:49 Već odštampano i pripremljeno preko 200 pojedinačnih prijava neregularnosti koje će biti podnijete Opštinskoj izbornoj komisiji. Još 200 prijava koje su do sada unijete u bazu čeka na obradu. Nove prijave se još uvijek unose u sistem.

18:48 Predsjednik Opštinske izborne komisije, Srđa Raičević kaže da nije bilo prijava za neregularnosti na biračkim mjestima. Ono što ne kaže je da još uvijek nije istekao rok za prijavu. Čeka ga baš veeeliko iznenađenje 🙂

18:44 Birač na biračkom mjestu 5B u Tološima u glasačku kutiju ubacilo listić zajedno sa kontrolnim kuponom

18:40 “Lice bez ikakve akreditacije je skoro cijeli dan provodilo vrijeme ispred biračkog odbora i provociralo posmatrače MANSa. Znam samo da se zove Srđa”, prijavljeno na biračkom mjestu u Tološima.

18:24 Zamjenici članova BO na BM 75 Poletarac, nijesu dozvolili posmatračima da vode evidenciju o glasačima putem pisma.

18:12 Na BM 116 ulaz i prilaz BM nije pristupačan za lica sa invaliditetom

18:08 Na BM 79B OŠ Pavle Rovinski, članovi BO nijesu provjeravali broj izašlih birača sa podacima iz biračkog spiska

18:05 BO na BM 79B OŠ Pavle Rovinski, brojanje glasova nije urađeno po proceduri

18:03 Na BM 13A Građevinska škola Marko Radović, predsjednik i član BO konzumirali alkohol.

18:00 BM 84 OŠ Božidar Vuković Podgoričanin, članovi BO nijesu došli na BM na vrijeme u 5:00

17:52 BM 82A AD Ljetopis, glasački lističi nijesu složeni prema redosljedu serijskih brojeva na kontrolnom kuponu

17:49 BM 106B Donja Gorica, prilikom glasanja putem pisma, birač se nije svojeručno potpisao na na izvod iz biračkog spiska.

17:45 BM 39A JPU “Đina Vrbica”. Presjednik BO M. Zečević komentariše mjesto birača na listi.

17:38 U blizini i na samom BM 106B Dom omladine DG se zadržavaju lica koja nemaju dužnosti i obaveze u vezi sa procesom glasanja

17:13 Na biračkom mjestu B-14 – Sportski centar na jednom od zahtjeva putem pisma nije bilo utvrđeno da su ispunjeni svi uslovi za primjenu te procedure

17:11 JZU Dom Zdravlja, Blok V je biračko mjesto koje nije prilagođeno za birače sa invaliditetom

17:10 Na biračkom mjestu 74A – OŠ Oktoih je zabilježeno da se ne poklapaju potpisi na zahtjevu za glasanje i potpisa birača

17:05 Na biračkom mjestu 3, OŠ Štampar Makarije posmatrači su prijavili da se birači zadržavaju na biračkom mjestu i pričaju sa predstavnicima partija

17:04 Na biračkom mjestu 77, Dom zdravlja Stari Aerodrom nije nanošen sprej prije glasanja, prijavljuju posmatrači MANS-a

17:02 “Svi znaju da sam za Mila”, građanin na biračkom mjestu OŠ Pavle Rovinski prilikom ubacivanja listića u glasačku kutiju

16:59 Do sada u bazu nepravilnosti unijeto 385 prijava!!! Prvi izbori u CG na kojima je jedna NVO masovno registrovala i prijavila

16:48 Video nadzor i na biračkom mjestu 24A, OŠ Dragiša Ivanović

16:47 Video nadzor na biračkom mjestu 84, javili posmatrači MANS-a

16:42 Biračko mjesto 6A u Tološima nije prilagođeno za pristup licima sa invaliditetom, prijavili su posmatrači MANS-a

16:41 Prijavljeno glasanje bez nove lične karte ili pasoša na biračkom mjestu 6-C OŠ Radojica Perović

16:39 Na biračkom mjestu 82A – AD Ljetopis birači prskani sprejom prije provjere u biračkom spisku

16:37 Na biračkom mjestu 64A na Draču posmatraču MANS je bilo zabranjeno da prati pripremu biračkog mjesta – prijava OIK-u

16:21 Posmatrači su prijavili korišćenje mobilnih telefona na biračkom mjestu MZ Zabjelo. Predsjednik biračkog odbora telefonira u prostoriji za glasanje

16:19 Materijal o posmatranju izbora pokazuje da su posmatrači bilježili APSOLUTNO SVE nepravilnosti na biračkim mjestu. BRAVO!!!

16:17 Član biračkog odbora koji je bio zadužen za pečatiranje bio odsutan 20 minuta sa biračkog mjesta u OŠ Pavle Rovinski

16:14 Vođenje nezakonite evidencije o biračima na biračkom mjestu 72B na Zabjelu

2014-05-26 16.00.36

16:09 Na biračkom mjestu KIC Budo Tomović 19A glasala lica koja nisu upisana u birački spisak – teža povreda Zakona!!

16:04 MANSova baza prijava izbornih nepravilnosti bilježi unos broj 376… još dosta posla nas čeka!!!

16:02 Na biračkom mjestu MZ Zagorič istekao rok spreju u martu 2014. godine

15:57 Na biračkom mjestu OŠ Dragiša Ivanović posmatrači prijavili da su primjećena policijska vozila i vozila sa CG tablicama

15:56  Video nadzor primjećen i na biračkom mjestu 14A  JP Centar Morača i biračkom mjestu 91 u Srpskoj – Golubovci

15: 54 Na jednom od biračkih mjesta posmatrači prijavili postojanje video nadzora

15:37 “Opunomoćeni predstavnik DPS-a A. Spaić me je pitala za ime i prezime i upisala ga na prazni bijeli papir i podvukla… Rekla je da samo želi znati moje ime” bilješke djevojke posmatrača sa biračkog mjesta na Zabjelu.

15:35 Na biračkom mjestu 84 – “Božidar Vuković Podgoričanin” posmatrači su prijavili da se zadržava više lica koja nisu ovlaćena da tu borave

15:28 Na biračkom mjestu 66 – “Brijeg Morače” zabilježeno javno glasanje – birač javno saopštio za koga je glasao.

15:26 Član biračkog odbora iz SDP-a javno je komentarisao nosioca izborne liste – biračko mjesto 61 – “Milun Božović”

15:24 Nisu svi članovi biračkog odbora imali zakonom obavezne identifikacione kartice, prijava je posmatrača sa biračkog mjesta 80!

15:23 Više osoba na biračkom mjestu 107 nego što ima paravana za glasanje

15:21 Na BM 66  lice je poprskano nevidljivim mastilom prije nego što je birački odbor utvrdio da nema pravo glasa!

15:19 MANS prenosi zapažanja naših posmatrača tokom izbornog dana, HEROJI NAŠI!!!

15:18 Primjećena državna vozila sa CG tablicama na biračkom mjestu 76

15:17 Na biračkom mjestu 66 nema uslova za pristup osoba sa invaliditetom zbog stepenica

15:14 Predsjednica biračkog odbora u MZ 13 Jul koristila mobilni telefon i javljala trenutni izlaznost birača

15:13 Biračko mjesto 23 – nema pečata za glasačku kutiju!

15:12 Na biračkom mjestu br 18 – Sala za vjenčanje u centru grada – obavljeno glasanje bez nove lične karte ili pasoša

15:10 Na biračkom mjestu broj 100 korišćen mobilni telefon, fotografisani ispunjeni glasački listić –  primjetio posmatrač MANS-a15:00 “Gospođo, ne možete da glasate ako vam svijetli prst!” jedan od razgovora preko SOS telefona koji su zabilježeni juče 🙂

14:59 Na više biračkih mjesta primjećen političko-propagadni materijal – prijava OIKu

14:57 Na biračkom mjestu 88 Dom omladine Mojanovići nije utvrđeno da li su lica koja su tražila glasanje putem pisma i upisana u zvanični birački spisak

14:55 Biračko mjesto 72-A na Zabjelu nije utvrđen identitet lica koje je donijelo zahtjeve za glasanje putem pisma – prijava IOKu

14:53 Na biračkom mjestu 23-B OŠ Branko Božović posmatraču MANS-a zabranjeno da posmatra glasanje putem pisma

14:52 Više desetina prijava zbog nedolaska članova biračkog odbora na biračko mjesto u zakonom propisano vrijeme – lakša povreda po Zakonu o izboru odbornika i poslanika – prijava OIKu

14:49  Kod biračkog mjeste OŠ Maksim Gorki primjećen političko propagandni materijal – prijava OIK

14: 46 Prijave OIKu kreću: Birački odbor nije obišao  biračko mjesto prije početka glasanja – OŠ Sutjeska

14:42 “Funkcije članova biračkog odbora nisu izabrane žrijebom”, zapažanje sa BM 66-A

14:39 “Predsjednik biračkog odbora i član koji dodaje glasačke listiće su konzumirali alkohol (pivo) u hodniku. Čovjek koji daje kupone donio pivo u hodnik” zapažanja posmatrača na BM 13 A

14:33 Direktorica Građanskih inicijativa, Zorica Ćeranić: “Najprijatnije iznenađenje ovih izbora su posmatrači”

14:32 Glasanje putem pisma: “Medicinska sestra savjetuje glasača kako da glasa” BM 2A

14:28 Zapažanja naših posmatrača “Kartonska kutija pored stola gdje se glasa. Na njoj piše PAPIR…

20140526_14184214: 23 Hiljade stranica koje treba pregledati i analizirati

14:14 MANS priprema prve prijave Opštinskoj Komisiji nakon obrade dokumentacije

12:18 Fotografisanje glasačkog listića, više osoba iza paravana za glasanje odjednom, javno glasanje i pokazivanje ispunjenog glasačkog listića, najčešće su povrede tajnosti glasanja koje su zabilježene juče

12:10 Najčešće nepravilnosti koje su juče zabilježile ekipe posmatrača MANS-a su se odnosile na nezakonitu evidenciju takozvanih sigurnih birača na biračkim mjestima i oko njih

12:05 Nastavlja se analiza zakonitosti postupaka za glasanje putem pisma. Posebna pažnja na biračkim mjestima gdje je zabilježen povećani broj zahtheva za glasanje putem pisma.

12:00 Dobro jutro najbolji posmatrači na svijetu! PONOSNI smo na vas!

11: 57MANS od jutros radi na analizi prispjele dokumentacije i dokaza o kršenju kako Zakona o    izboru odbornika i poslanika tako i krivičnog zakonika. Svaki pojedinačni slučaj će biti procesuiranu o čemu ćemo vas obavještavati. Spremljenje krivične

23:12 Portali www.izbori.se i anewsite.mans.co.me na kojima se nalazio live feed zabilježili rekordnu posjetu. Više medija preuzimalo informacije i na taj način izvještavali o izbornom danu.

22:36 MANS osudio odluku Vrhovnog državnog tužilaštva da na izborni dan zatvori svoje kancelariji i ne organizuje dežurstva, uprkos brojnim krivičnim djelima koja su zabilježena tokom izbornog dana

22:34 Kompletan tim MANS-a radi na analizi svih zapisnika naših posmatrača sa zaključenja biračkog dana, registrujemo nove nepravilnosti

22:17 Još jednom veliko HVALAAAAA za NAJBOLJE POSMATRAČE na svijetu! Bez vas današnji dan ne bi bio moguć! Svaki građanin Crne Gore treba da se ponosi vama!!!

22: 15 U MANS se vratile ekipe iz ZIKS-a. Pregledaju se zapisnici

22:14 Prema prvim informacijama na desetina lica kojasu glasala putem pisama su članovima biračkog odbora pokazali za koga su glasali, a njihovi listići nisu poništeni. Ima i slučajeva da prilikom glasanja putem pisma nije korišćen sprej. Analiza podataka je u toku. Uskoro opštinije!

22:10 Analiziraju se pristigli podaci putem pisma. Na mnogim mjestima bilo zahtjeva koje su dotavile osobe koje nisu iz istog domacinatava kao osove koje su traile glasanje putem pisma

22:04 MANS počinje sa pregledom zapisnika naših posmatrača sa brojanja glasova. Nove nepravilnosti.

21:12 Nova press konferencija MANS-a je planirana za 21:30 časova u prostorijama MANS-a

21:00 Posebno HVALA naćim posmatračima koji su danas odbranili pravo mnogih građana da slobodno biraju i koji nisu dozvolili da bilo koja nepravilnost prođe neprijavljena. Ponosni smo na vas!!!

21:00 Sat vremena nakon zatvaranja biračkih mjesta u MANS i dalje pristižu brojne prijave neregularnosti u brojanju glasačkih listića

20:55 Posmatrač i član biračkog odbora iz Pozitivne Crne Gore su potvrdili da je na 14A JP Sportski Centar Morača došao birač sa nekoliko poziva za glasanje za lica koja su preminula i da su joj oni oduzeti od strane biračkog odbora.

20:50 MANS još jednom poziva na mir i nenasilje i apeluje na policiju da završetak izbornog dana protekne mirno

20:49 Pocinju da stižu prijave o neregularnostima koje se odnose na brojanje glasova

20:47 Na istom biračkom mjestu dva birača glasala sa tragovima spreja

20:46 Na biračkom mjstu 14A Sportski centar Morača član biračkog odbora iz SDP je skrenuo pažnju predsjedniku odbora da je isteko rok spreju. Predsjednik je zaprijetio clanu biračkog odbora da će ga izbaciti sa biračkog mjesta. Posmatrači koji su i sami glasali na tom biračkom mjestu tvrde da je za nekoliko sati nestao trag spreja.

20:42 Nove prijave na biračkom mjestu 116 C Tuzi

20:40 Na biračkom mjestu br 120 OŠ Mahmut Lekić – brojne neregularnosti

20:39 Posmatrači prijavljuju da trag sprejeva kojiam je isteko rok na prstu ostaje samo nekoloiko časov

20:28 Preko 200 nepravilnosti prijavljeno od strane građana iz više opština u kojima se održavaju izbori preko SOS telefona i sigurne online platforme

20:28 Preko 200 nepravilnosti prijavljeno od strane građana iz više opština u kojima se održavaju izbori preko SOS telefona i sigurne online platforme

20:16 Mobilna ekipa krenula prema biračkom mjestu OŠ Sutjeska zbog prijetnji fizičkim nasiljem našim posmatračima

20:08 Policija sporiječila fizočki napad na mobilnu ekipu MANSa ispred biračkih mjesta 117 i 117A Dinoša

20:07 Ispred birakom mjeta 6 u Tološima primjećen unifomisan policijac iako je zabranjeno da takvo lice boravi ispred biračkog mjesta

19:58 Na više biračkih mjesta još drastičnije nepravilnosti, krši se tajnost glasanja, članovi biračkih odbora gledaju kako birači glasaju

19: 56 Posmatrači prijavljuju da nekoliko biračkih mjesta uoči samo zatvaranja glasaju i lica koja imaju tragove spreja na prstima.

19:54 Stiglo skoro 250 prijava nepravilnosti na biračkim mjestima

19:50 Birališta se zatvaraju za desetak minuta. Izborni dan obilježile brojne nepravilnosti na više biračkih mjesta. Brojni incidenti.

19:46 Na biračkom mjestu 14A – Sportski centar maltretiraju djevojku koja prati izbore. Mobilna ekipa na putu.

19:45 Posmatrači su prijavili da na biračkom mjestu 5 u Tološima član biračkog odbora, predstavnik Demokratskog fronta vodi nezakonitu evidenciju

19:36 Nezakonito evidentiranje birača na i van biračkog mjesta jedno je od najčešće prijavljivanih nepravilnosti tokom izbornog dana u Podgorici

19:30 I dalje ogroman pritisak na posmatrače MANS-a na više biračkih mjesta, kako bi se onemogućilo praćenje izborog procesa. Uprkos tome, ogroman broj prijava nepravilnosti se sliva u kancelariju MANS-a

19:22 Još nešto više od pola sata do zatvaranja birališta! Iskoristite svoje biračko pravo i ne dozvolite da neko ukrade vaš glas! IZBORITE SE!

19:20 U blizini biračkog mjesta br 11 frizerski – salon LUNA “preko Morače”u pekari preko puta se vodi nezakonita evidencija. Pogledjate fotografije!!

19:13 MANS do sada policiji i tužilaštvu pripremio preko 60 krivičnih prijava na osnovu registrovanih krivičnih djela tokom izbornog dana

19:10 I posmatrači i mobilne ekipe sumnjaju da se ispred biračkog mjesta 72 – MZ Zabjelo vodi nezakonita evidencija

19:08 Na biračkom mjestu 78D OS “Pavle Rovinski” na Starom Aerodormu je potvrdjeno da se na brutalan način vodi nezakonita evidencija izašlih birača o čemu svjedoče i članovi biračkog odbora

19:05 Na nizu biračkih mjesta posmatračima prijete da im neće biti dozvoljeno da prate brojanje glasova!

19:05 Još 55 minuta do zatravranja biračkih mjesta! Izborite se za svoj glas!!

19:01 Do sada pristiglo oko 220 nepravilnosti na biračkim mjestima

19:01 Do sada pristiglo oko 220 nepravilnosti na biračkim mjestima

19:00 Članovi biračkog odbora ponovo maltretiraju mladu djevoku kjoja prati izbore na biračkom mjestu br. 16 Galerija savremene umjetnosti. Mobilna ekipa na putu.

18:49 Ispred biračkog mjesta 66A u centru grada se vrši nezakonita evidencija birača

18:46 Posmatrači prijavljuju na biračkom 120 u OŠ Mahmut Lekic u Tuzima rastu tenzuje medju članovima biračkog odbora kao i da se i na tom mjestu vrši evidencija birača

18:43 Najnoviji slučaj nezakonite evidencije birača na biračkom mjestu 84 na Koniku i br 77B na Starom Aerodomu, kao i na 76A u MZ Dajbabe

18:36 MANS podnio na desetine prijava policiji zbog nelegalne evidencije na biračkim mjestima

18:35 Opštinska izborna komija Podgorica ne čini ništa da obezbijedi zakonitost izbornog procesa

18:34 Stiže sve vise prijava o kršenju procedura glasanja putem pisma!

18:33 MANS pozvao građane da masovno izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo i ne dozvole da bilo ko ukrade svoj glas! Izborite se za svoj glas!

18:28 Na biračkom mjestu br. 3 “Štampar Makarije” dvije osobe u ušle u istu kabinu i na očigled BO prav osobva je sugerisla drugoj za koga da glasa. Nakon toga, ista osoba je naglas potvrdila za koga je glasala. Birački odbor nije poništio listić u skladu sa zakonom i odbio je da unese primjedbu u zapisnik.

18:28 Na biračkom mjestu br. 3 “Štampar Makarije” dvije osobe u ušle u istu kabinu i na očigled BO prav osobva je sugerisla drugoj za koga da glasa. Nakon toga, ista osoba je naglas potvrdila za koga je glasala. Birački odbor nije poništio listić u skladu sa zakonom i odbio je da unese primjedbu u zapisnik.

18:27 Na biračkom mjestu br. 15B Maksim Gorki posmatrači su zabilježili vođenje nezakonizte evidencije

18:25 Prijavljen niz nepravilnosti vezan za glasanje putem pisma na biračkom 107 MZ Barutana

18: 22 Na više biračkih mjesta članovi biračkih odbora su u alkoholisanom stanju što dovodi u pitanje njihovu sposobnost da adekvatno vrše kontrolu izbornog procesa.

18: 20 Posmatrači su prijavili preko 200 različitih nepravilnosti. Preovladjuje nezakonita evidencija na i oko biračkih mjesta

18:19 Pozivamo gradjane da izadju na glasanje i bore se za slobodne izbore. Olovke su vase najjace oruzje! Glasajte slobodno!

18:11 MANS poziva DPS da da instrukcije svojim predstavnicima u biračkim odborima i aktivistima da prestanu sa vodjenjem nezakonite evidencije na i oko biračkih mjesta. Očekujemo da predstavnici te partije prestanu sa vrše pritisak i ograničavaju prava posmatrača da prate izborni proces.

18:09 Još uvijek nema odgovora MANS na pisani zahtjev DIK-u i OIKu da obezbijede minimum uslova za praćenje izbora a posebno da zaštite naše posmatrače od članova biračkog odbora

18:04 MANS apeluje da ne objavljuju neprovjerenje informacije i time doprinosu da izborni dan protekne mirno i u skladu sa zakonom.

18:03 MANS demantuje pisanje CDM-a: Izvršna direktorica MANS Vanja Ćalović je danas napuštala kancelariju MANS samo jednom i to da bi glasala na svom BM br u školi Radica Perovic

18:02 Portal CDM objavio brutalnu neistinu da je zbog direktorke MANS-a bilo zatvoreno BM na Koniku

17: 55 Na biračkom mjestu 66A Ljubović je utvrđeno da je da korišćeni pečat nije zarezan u skladu sa zakonom

17: 54 Na biračkom MZ Barutana posmatrač prijavio da pismo glasalo lice koje je fizički bilo zdravo

17:52 Potvrđeno da se ispred biračkog mjesta 78B na Starom aerodrum vodinezakonita evidencija. MANS zove policiju!

17:40 Posmatraci ponosni smo na vas i vasu hrabrost! Vi ste ponos ove zemlje!!!

17:38 Pozivamo gradjane da izadju na glasanje i bore se za slobodne izbore. Olovke su vase najjace oruzje! Glasajte slobodno!

17:36 Posmatraci prijavljuju nove slucajeve vodjenja evidencije na birackom mjestu. Clanovi birackih odbora na nekoliko birackih mjesta koriste mobilne telefone, glasno ponavljaju imena biraca, a u neposrednom okruzenju mnogih birackih mjesta su uocena lica koja evidentiraju birace. Uskoro detaljnije.

17:36 Posmatraci prijavljuju nove slucajeve vodjenja evidencije na birackom mjestu. Clanovi birackih odbora na nekoliko birackih mjesta koriste mobilne telefone, glasno ponavljaju imena biraca, a u neposrednom okruzenju mnogih birackih mjesta su uocena lica koja evidentiraju birace. Uskoro detaljnije.

17:13 Nova press konferencija o izbornim nepravilnostima u 17:30 časova u prostorijama MANS-a

P1020186 P102015016:52 Posmatrači prijavljuju da je u Rožajama u neposrednoj blizini Gimnazije i na biračkim mjestima 39, 41, i 43 postoji sumnja da Aktivisti DPSa vide evidenciju birača i kupuju lične karte.

16:47 Od ogromnog broja prijava, MANS ne stize da podnosi prigovore Opštinskoj izbornoj komisiji, ali imamo rok od 72 časa od trenutka nastanka nepravilnosti.

DSCI0003

16:46 DSCI0001Posmatraci su do sada prijavili nepravilnosti na tacno 100 od ukupno 237 birackih mjesta u Podgorici. Posmatraci i dalje ugrozeni na nekoliko birackih mjesta. Mobilne ekipe su pojacane i sve su na terenu.

16: 31 KDSCI0002rivična prijava protiv Željka Vukovića, Glavnog administratora koji je napao našeg posmatrača se podnosi zbog ugrožavanja sigurnosti, zloupotrbe službenog položaja i povrede slobode opredjeljenja pri glasanju

16:22 MANS je predsjednika DIK-a u telefonskom razgovoru upoznao sa problemima s akojima se susreće na biračkim mjestima i masovnim osptrucijama naših posmatrača. Nismo mogli da dobijemo potvrdu da će problem biti rješen. Upućuje se zvaničan dopis DIKu

16:20 Posmatrači MANS-a ispred biračkog mjesta 27 Doljani napravili fotografije lica koja vode nezakonitu evidenciju birača koji izlaze. Slučaj prijavljen policiji! Uskoro fotografije na live feedu.

16:15 Nastavlja se ogroman pritisak na posmatrače MANS-a da prekinu sa bilježenjem izbornih neregularnosti, trudimo svim snagama da obezbijedi bezbijednost naših ljudi! Borimo se!

16:11 Na biračkom mjestu 81-A na Koniku napadnut naš posmatrač i udaljen sa biračkog mjesta. MANS uputio mobilnu ekipu da interveniše.

16:09 MANS podnosi krivičnu prijavu protiv Glavnog administratora i visokog funkcionera DPS-a, Željka Vukovića zbog napada na člana MANSove posmatračke ekipe

16:07 OvAnhelikao je član biračke ekipe koji je napadnut na biračkom mjestu od strane Glavnog administratora Podgorice. Zašto je ona kriva što želi slobodne izbore?

16:01 Posmatrač na tom biračkom mjestu je napadnut jer je otkrio da se koristi sprej sa isteklim rokom trajanja. Isti sprej se i dalje koristi!

16:01 Utvrđeno je da je Glavni administrator Podgorice, Željko Vuković napao našeg posmatrača na biračkom mjestu na Koniku

16:00 MANS pokušava da dobije kancelariju VDT, ne javljaju se na telefo 020 230 624 koji je ostavljen kao jedini kontakjt na njihovom sajtu.

15:57 Fixna linija MANS-a i dalje u prekidu, na djelu su očigledne opstrukcije naših napora da se izborimo sa svim nepravilnostima! Borimo se i dalje!

15:56 Situacija u Tuzima kritična, posmatrači kažu da ih tretriju kao pse. Poslata dodatna ekipa na ispomoć! Borimo se!

15:52 Građani! Mi se borimo za vaše pravo glasa! Pomognite nam tako što ćete se olovkom izboriti da samo vi odlučujete!!

15:52 Prijave sa terena pljušte, MANS jedva uspijeva da procesuira samo manji dio nepravilnosti prema OIK, boreći se za bezbijednost svojih posmatrača. Rokovi za prijave i dalje traju, MANS će sve prijaviti!

15:50 Članovi birackog odbora malteretiraju posmatrače MANS-a i članove mobilne ekipe na birackom mjestu 116 u Tuzima. U toku poziv policiji.

15:49 Ugašena telefonska linija MANS-a za prijavu korupcije! Prijavljeno Telekomu ali se niko ne javlja! Da li je slučajno?

15.47 U Tuzima haos na nekoliko birackih mjesta. Posmatraci se bore sa nepravilnostima!

15.43 Na birackom mjestu 116 u Tuzima clanovi birackog odbora brane posmatracima da prate glasanje. Mobilna ekipa je na licu mjesta, ali problem jos uvijek nije rijesen.

15:40 Na nekim birackim mjestima posmatracima vec sada najavljuju da im nece dozvoliti da prate brojanje glasova. Prednjace biracka mjesta u Tuzima.

15:36 Gradjani prijavili preko 150 slucajeva izbornih neregularnosti putem SOS telefona i online aplikacije! Sve mobilne ekipe u svim gradovima u kojima se odrzavaju izbori su na terenu i bore se sa nepravilnostima!

15″33 Pozivamo gradjane da izadju na izbore i bore se za svoje pravo da slobodno glasaju! Slobodnim izborom se borite protiv izborne kradje!

15:25 Upućena patrola policije na Konik po našoj prijavi!

15:23 Utvrđeno je da je član mobilne ekipe napadnut pored biračkog mjesta na kojem je vađen pištolj!!!

15:22 Na Konik upućen i pravi savjetnik MANS

15:20 Na Konik upućena druga mobilna ekipa

15:19 Na Koniku napali člana mobilne ekipe MANS-a koji na biračkom mjestu otkrio sprej za isteklim rokom

15:18 Broj nepravilnosti koje posmatrači MANS-a bilježe na terenu su mnogo veće nego što smo mogli i da predpostavimo. MANS poziva građane da izađu na birališta i izbore se za svoje glasove!

14:59 Na biračkom mjestu 116-C u Tuzima glasač je pokušao da fotografiše glasači listić unutar paravana. Predsjednik biračkog odbora ga je upozorio da to ne radi, te da mu glas neće biti priznat. Nakon toga he pozvao druge posmatrače MANSa koji stoje ispred biračkog mjesta da uđu unutra. Na to je jedan od članova biračkog odbora zaključao biračko mjesto kako bi onemogiućio posmatračima MANS-a da uđu.

14:48 Birački spiskovi na oba biračka mjesta u ZIKSu su promijenjeni i ne odgovaraju zvanično zaključenim biračkim spiskovima. Zatvorenicima Igoru Kljajeviću i Draganu Đuroviću je onemogućeno da glasa. Ovo prestavlja težu povredu Zakona o izboru odbornika i poslanika i zahtijeva raspuštanje biračkog odbora i ponovno glasanje

14:26 U neposrednoj blizini biračkog mjesta br 22, OŠ Branko Božović primjećena lica koja od jutra borave. Na upit posmatrača MANS-a šta tu rade, odgovaraju da su tu “po službenoj dužnosti”

14:16 Na biračkom mjestu 102 u Ponarima, članovi biračkog odbora nisu ponijeli pečat na glasanje putem pisma već su listići unaprijed pečatirani

14:07 Mobilna ekipa se uputila ka BM 5-A

14:06 Na biračkom mjestu br. 5-A u Tološima maltretiraju posmatrača MANS. Prema informaijama koje imamo na licu mjesta je policija

14:03 I dalje postoji ogroman pritisak da se posmatračima MANS onemogući da adekvatno prate glasanje putem pisma

14:02 Broj posjeta live-feedu na www.izbori.se je udesetostručen u odnosu na početak dana. MANS na stranici live-feeda omogućio komentarisanje izbornog dana

13:58 Sljedeća press konferencija za medije sa novim informacijama sa terena je zakazana za 14:30 (prostorije MANS-a, Dalmatinska 188)

13:54 Aktivisti MANS-a policiji prijavljuju krivična djela na telefon

13: 52 Vrhovni državni tužilac ne radi, zaključane kancelarije, MANS ne može da podnese krivične prijave za krivična djela protiv izbornih prava

13:46 Na biračkom mjestu br. 33 u Danilovgradu građani prijavili da je izdat nepečatirani glasačni listić. Nakon inistiranja mobilne ekipe MANS-a, birački odbor je zaustivio glasanje i sve je konstatovano u zvaničnom zapisniku

13:45 Na velikom broju biračkih mjesta se vrši pritisak na posmatrače MANS-a i ometaju se u posmatranju izbornog procesa. Uprkos tome, posmatrači i dalje uspijevaju da zabilježe veliki broj nepravilnosti

13:41 Posmatrači MANS-a udaljeni sa biračkog mjesta br. 72 na Zabjelu jer su ukazivali da postoje problemi sa zahtjevima za glasanje putem pisma i tražili da se nepravilnosti unesu u zapisnik. Nakon intervencije posmatrači vraćeni na biračkom mjesto

13:39 Stiglo nekoliko prijava da se na biračkom mjestu 18 Sala za vjenčanje vodi evidencija izaslih birača

13:22 Na biračkom mjestu br. 77 Dom zdravlja – Stari Aerodorm birački odbor je prvo prihvatio da dijeli prevoz sa posmatracem prilikom odlaska na glasanje putem pisma, da bi mu zatim to zabranili

13:18 Advokat MANS-a Veselin Radulović smatra da su birački odbori po zakonu dužni da posmatračima obezbijede uslove za praćenje izbornog procesa a ako to ne urade je krivično djelo kažnjivo po Krivičnom zakonu

13:16 Na mnogim biračkim mjestima gdje je povećan broj zahtjeva outem pisma, birački odbori ne dozvoljavaju posmatračima MANS-a da koriste zajednički prevoz što stvara ozbiljne logističke probleme. Jedno od takvih mjesta je biračko mjesto 86A na Koniku gdje je predato 50 zahtjeva za glasanje putem pisma

13:12 Na nekim biračkim mjestima drastičvno skače broj zahtjeva za glasanje putem pisma tako da na biračkom mjestu br. 39 u Maslinama sada ima 39 zahtjeva a bilo ih je 5 na proslim izborima, dok u novouspotavljenom biračkom mjestu Mojanovici koje je tek uspostavljeno ima čak 40 zahtjeva

13:11 Uoči glasnja putem pisma odjednom ogroman priliv ogroman broja prijava. MANSove mobilne ekipe provjeravaju najteže oblike nepravilnosti na terenu

13:02 Konkretne neregularnosti prijavljene na još 30 biračkih mjesta u posljednjih dva sata

13:01 Sljedeća press konferencija za medije sa novim informacijama sa terena je zakazana za 14:30 (prostorije MANS-a, Dalmatinska 188)

13:00 Na određenim biračkim mjestima je već registrovan povećan broj zahtjheva putem pisam u odnosu na prethodne izbore

13:00 Istekao zakonski rok za predaju zahtjeva za glasanje putem pisma, sve što bude prihvaćeno nakon isteka ovog roka se mora odbaciti kao neregularno

12:57 Prema prijavama posmatrača, na biračkom mjestu 116-C u zgrade Gradske opštine Tuzi je narušena tajnost glasanja jer pojedini birači javno saopštavaju za koga su glasali

12:53 Posmatrači prijavljuju da je na biračkom mjestu 21, MZ Zagorič učestala pojava da se na biračkom mjestu nalazi više lica nego što ima paravana za glasanje

12:50 MANS počeo da podnosi prijave policiji zbog vođenja nezakonite evidencije na biračkim mjestima, zbog sumnje da pojedina lica vrše krivična djela iz člana 186. KZ povreda slobode opredjeljenja pri glasanju, na način što vrše protisak na takozvane sigurne glasače da izađu na glasanje

12:43 Zahvaljući saradnji biračkog odbora na biračkom mjestu 14 MZ Kruševac MANSova mobina ekipa je izvrsla detaljan pregled birsckog spiska i utvrdila da je prijava građanina Sava Vukićevića bila lažna, očigledno sa namjerom da skrene pažnju sa pravih neregularnosti. Zahvaljujemo se svim članovima biračkog odbora na dobroj saradnji.

image1image

image3image4

12:32 Na biračkom mjestu 83-B pored kladionice LOB primjećeno da se unutar biračkog mjesta nalazi više lica nego što ima boxova za glasanje

12:30 Posmatrači prijavljuju da je na BM OŠ Sutjeska primjećeno cirkulisanje DPS aktivista, na BM se nalazio i predsjednik MZ Momišići

12:28 Na glasačkom mjestu vrtić Đina Vrbica prijavljeno javno glasanje, birački odbor nije poništio listić, napomena unijeta u zapisnik

12:27 Na biračkom mjestu MZ Drač prijavljeno da su neki birači slikali svoje glasačke listiće, odbor odbio da poništi listiće

12:23 Sve mobilne ekipe MANS-a su na terenu, iz svih djelova grade dolaze brojne prijave o nepravilnostima!!

12:15 Na biračkom mjestu broj 4 kod pošte posmatrači primjetili policijsko auto u neposrednoj blizini biračkog mjesta. Uskoro fotografije na live feed-u!!!

12:08 Mobilna ekipa MANS-a traži da se informacija o incidentu sa biračkom spisku na BM 14 MZ Kruševac unese u zvaničan zapisnik biračkog odbora

12:07 MANS uputio hitnu prijavu OIKu da se raspusti birački odbor na biračkom mjestu br. 14 MZ Kruševac

12:04 MANSova mobilna ekipa je na licu mjesta i traži zatvranje biračkog mjesta 14 MZ Kruševac gdje se birački spisak koji se koristi razlikuje od zaključenog biračkog spiska

11:55 Posmatrači MANS-a registrovali nepoklašpanje između zvaničnog zaključenog biračkog spiska i onoga koji se koristi za glasanje na BM br 14 MZ Kruševac

11:10 Dva lica javno glasala na biračkom mjestu Štampar Makarije, birački odbor odbio da unese nepravilnost u zapisnik

11:03 Na biračkom mjestu 5, 5-A, u tološima posmatrači prijavljuju da se javno dijele pare i vodi nezakonita evidencija. Nakon sto je posmatrac MANS izvadio fotoaoarat, pojedinci su se razišli

10:46 Posjete sajtu www.izbori.se na kome je moguće pratiti izbore uživo je udvostručen u odnosu na početak dana

10: 40 MANS do sada dio 93 prijave posmatrača, ne uključujući na desetine prijava koje se odnose na onemogućavanje našim posmatračima da prate tok glasanja

10:37 Na biračkom mjestu Omladinski dom Tološi posmatrači prijavljuju nezakonitu javnu evidenciju izašlih birača

10:32 Posmatrači prijavljuju da je na biračkom mjestu 11 postavljeno ogledalo tako da se narušava tajnost glasanja

10: 28 Na Biračkom mjestu 78-b OŠ Pavle Rovinski članica biračkog odbora koristi mobilni telefon – kuca sms poruke

10:17 Na biračkom mjestu 67 Narodni univerzitet Milun Božović prijavljene neregularnosti u obilježavanju birača nevidljivim sprejom

10:16 Na biračkom mjestu u Dajbabama posmatrači prijavljuju da zahtjeve za glasanjem pismom ne podnose članovi porodice

10:15 Građani prijavljuju preko telefona za prijavu korupcije da se na više lokacija dijele različite vrste socijalne pomoći, hrana isl.

9:59 Preko telefona za prijavu korupcije i sigurne online platforme www.prijavikorupciju.me više građana iz Podgorice i Pljevalja je prijavilo pokušaje kupovine ličnih karata, pripremljene prve krivične prijave

9:54 Na biračkom mjestu 10 “preko Morače”posmatrači prijavljuju da član biračkog odbora dodaje po nekoliko biralkih listića odjednom

9:51 Na biračkom mjestu 84 na Koniku posmatrači prijavuju postojanje propagandnog materijala DPS-a u blizini biračkog mjesta, na biračkom mjestu se nalaze i lica koja nisu članovi biračkog odbora

9:48 Nastavljeno glasanje na biračkom mjestu 117 u Dinoši, policija napravila uviđaj, niko nije priveden, policija

9:43 Član odbora na BM 18 koristi telefon za slanje sms poruka, opomenut od strane predsjednika odbora iz SDP-a, upozoren da će biti udaljen ako nastavi sa koriscenjem telefona

9:42 Na biračkom mjestu 18 “Sala za vjenčanje” u centru grada postoji sumnja da se vodi nezakonita evidencija glasača na drugom spratu zgrade u prostorijama koje pripadaju Dječijem savez

9:37 Na biračkom mjestu 64A na Draču birač javno glasao, nije poništen listić, nije povreda unijeta u zapisnik

9:36 Povećan broj zahtjeva za glasanje putem pisma na biračkom mjestu 117

9:35 Na biralkom mjestu 117 u Dinoši se nalazi više lica koji nisu članovi biračkog odbora

9:34 Još uvijek niko nije priveden zbog incidenta na BM 117 U Dinoši, glasanje i dalje u prekidu.

9:34 Stigla policija u Dinosi na biračkom mjestu 117, DPS vrši pritisak da se nastavi glasanje

9:28 MANS pozvao policiju u vezi sa incidentom u Dinoši, tuča i dalje u toku

9:25 Tuča na biračkom mjestu 117 i dalje traje, dva posmatrača na biračkom mjestu paze da se ne koristi situacija, mobilna ekipa MANS-a na putu ka biračkom mjestu

9:23 Na biračkom mjestu 117 M-Š se vrši pritisak da se nastavi glasanje uprkos incidentu – MANS čuva glasačku kutiju!!!

9:21 Na biračkom mjestu 117 u Dinoši težak incident – tuča između članova biračkog odbora

9:01 Predsjednici biračkih odbora dobili instrukcije da opstruiraju posmatrače MANS-a koji prijavljuju evidneciju posmatrača

8:45 Posmatrači MANS-a bilježe nezakonito evidentiranje birača na više lokacija u gradu

8:41 Biračko mjesto broj 117 u Dinošama otvorno nakom tek nakon 7:00 časova

8:38 Na biračkom mjestu 69 u Dinošama posmatračima zabranjeno evidentiranje nepravilnosti

8:30 Posmatrač ijavlaju da je na biračkom mjestu u OŠ Savo Pejanović istekao rok spreju i mastilu

8:24 – Posmatrač MANS-a napadnut ispred biračkog mjesta 22B u OŠ Branko Božović u Zagoriču

8:10 – Na glasačkom mjestu br. 116 u Tuzima jedan glasač javno glasao, birački odbor nije poništio listić, niti unio zapisnik

8:07 – Na više biračkih mjesta na Starom aerodomu i Koniku posmatračima onemogućeno praćenje izbora, nakon intervencije problem riješen

7:59 – Upućene prve prijave DIKu zbog zabilježenih neregularnosti

7:55 – Na biračkom mjestu br 80 na Koniku primjećene osobe koje vode evidenciju, nakon intervencije mobilne ekipe udaljeni sa lica mjesta

7:37 – Na biračkom mjestu 69 na Zabjelu, članovi biračkog odbora su onemogućavali našem posmatraču da kontolise izbore

7:22 – U blizini biračkih mjesta 87 i 87A se iz susjedne kuće pored biračkog mjesta vodi evidencija o biračima

7:15 Biračko mjesto 58A Kod Gintaša – nije počela provjera materijala i nije otvoreno biralište

7:11 Konik, biračko mjesti 84 zabranjen pristup biračkom mjestu

7:05 Na iračkim mjestu na Zabjelu fizičke prijetnje posmatačima i cijepaju poster

6: 55 – U Zeti zabilježena evidinecija birača van biračkofg mjesta – neko sjedi u autu i popisuje birače

6:48 Problem i majice IZBORI.se – birački odborima smetaju obilježja kampanje izbori.se

6: 45 Posmatračima se zabranjuje da vrše kontrolu i bilježe nepravilnosti

6:36 Prve nepravilnosti u zakonitosti izbornog materijala

6:36 OIK nije dostavila podatke o posmatracima MANS-a, na određenom broju mjesta ne možemo da uđemo

6.30 Na određenom broju mjesta već stekli uslovi za zatvaranje biračkih mjesta, i to i prije samog otvaranja.

6:25 Izborni dan počinje velikim brojem neregularnosti na najmanje 30 biračkih mjesta u Podgorici

16 Comments

 1. Stvarno vam nije lako,ovo nisu izbori ovo je sramota,svaka vam cast izdrzite do kraja.

 2. Podrska najboljoj NVO u Crnoj Gori,ovo sto danas radite je za svaku pohvalu !!!!!

 3. u osnovnoj skoli ohtoih clan dps utice na volju gradjana po naredbi ranka ubovica i njihovih radnika clan miro sipcic

 4. Bliži se pad ovoj neopisivoj vlasti MANS radi odličan posao bravo idemo idemo !

 5. ako budu izbori pokradeni a ne izadjete na ulice to ce biti velika sramota

 6. Samo hrabro. Bravo za aktiviste MANS-a.

  Građani, organizujte se u manje grupe, obilazite sumnjive lokacije i javljajte, ima još 6 sati da se ovoj korumpiranoj vlasti pomute računi u pljačkanju izbora!

 7. Hrabri mladi ljudi,

  Konacno, doslo je vrijeme da nas koji se vec 20 godina borimo protiv kriminalaca na vlasti, podrzi generacija koja je stasavala u nepravdi.
  Konacno dolaze novi hrabri mladi ljudi koji hoce da imaju iste startne pozicije
  u zivotu. Nece vise neki poslusni ljigavac biti ispred vas u startu.
  I moj sin je danas na birackom mjestu u Gornjoj gorici ispred DF-a.
  Hrabrosi i postenja mu ne hvali, pa zajedno sa vama, neka stane na vrat
  zmiji koja otrova ovu drzavu.

  Nemojte gledati ko je koje vjere i spojite svoje razlicitosti, jer ce iz toga
  proizadji novi kvalitet zivota.
  Voli vas i podrzava jedna majka iz Podgorice.

 8. Počelo je počelo… ŠTA TO PADA ?

  NEMAJMO STRAHA!

  DO PRVE POBJEDE!

 9. marku milacicu i aktivistima df-a su uz prijetnju pistoljem uzeli kameru na koniku da ne snimaju izbornu kradju,posaljite iz mansa posmatrace tamo!!!

 10. Greote stvarno kako vas maltretiraju . Ae ne pricajte kad vas molim. Rekao bi covjek starno greota ovih ljudi . A i kako da vas ne maltretiraju kad ste budale ? 🙂

 11. Podjite odma u konobu Kula u Stari Bar, cekaju apstinenti kao i za sve prosle izbore da dodje doktor Ivovic ili neki drugi aktivista DPSa da im podijeli pare pa da idu da glasaju. Za prosle izbore u Baru sam bila prisutna, svima im je dao po 100 eura pa su otisli da glasaju! Posaljite nekoga tamo da sjedi do 21, da vidite sta se desava!!!

 12. Ima li koga u Susanj, izborno mjesto OS Anto Djedovic?? Podjite tamo, ispred stoje sa autom DPS aktivisti i biljeze izlaznost svojih biraca, stavljaju pluseve i zovu na mobilni da pitaju kad ce ko izaci!!! Padajte lopoviiii!!!

 13. SAD JE VRIJEME DA SE UJEDINE PARTIJE!
  SAD JE VAKAT!

  POZITIVNA ?
  ZAŠTO ĆUTITE ?

 14. I mi smo ponosni na vas,svaka vam cast,borili ste se junacki !!!!!!!!