Metodologija

0

Indeks aktivnosti (Iap) predstavlja sumiranje ukupnog rada poslanika Skupštine Crne Gore na plenarnim sjednicama. Ovaj indeks za svakog od poslanika ponaosob pokazuje da li je, sa stanovišta aktivnosti na plenumu, opravdao zaradu koju prima od strane poreskih obveznika Crne Gore kako bi građane predstavljao u Parlamentu.

Važno je napomenuti da MANS svakako uvažava činjenicu da se posao poslanika ne svodi samo na njegovo/njeno prisustvo i diskutovanje na plenarnim sjednicama. Znamo da bi pored toga poslanici trebalo da obavljaju druge značajne poslove koje između ostalog uključuju i analize zakonskih projekata, razna istraživanja, izrada amandmana, pa i predloga akata, učešće u radu odbora, poslaničkih klubova i svakako rad sa biračima, što ne mora uvijek da se reflektuje kroz aktivnosti na plenarnim sjednicama.

Isto tako, svjesni smo činjenice da svako istupanje poslanika na sjednicama Skupštine ne mora uvijek biti konstruktivno i doprinositi kvalitetu njenog rada. Međutim, ne može se osporiti da kroz prisustvo i učešće u radu Skupštine i odbora, što je i obaveza propisana članom 55 Poslovnika[1], poslanik iskazuje svoj odnos prema instituciji u kojoj radi i prema građanima koji su ga/je na tu funkciju postavili. Ovaj indeks svakako ne pretenduje, niti može da do kraja ocijeni kvalitet rada pojedinog poslanika, ali ima namjeru da ukaže na trendove koji mogu biti referentni za ocjenu njihovog rada.

Kriterijumi za uvećanje indeksa aktivnosti poslanika su broj diskusija, komentara diskusija, odgovora na komentare diskusija, replika i osnovanih proceduralnih reakcija. Parametri koji umanjuju njihov indeks aktivnosti su broj mjera koji je izrečen zbog povrede reda na sjednicama Skupštine, i to broj upozorenja, broj oduzetih riječi i broj udaljenja sa sjednica.

Formula na osnovu koje je dobijen indeks aktivnosti poslanika izgleda ovako:

Broj diskusijax0.10
+
Broj komentarax0.03
+
Broj odgovora na komentarex0.03
+
Broj replikax0.03
+
Broj osnovanih reagovanja zbog povrede poslovnikax0.01
 –
Broj upozorenja zbog povrede reda na Sjednicix0.01
Broj oduzetih riječix0.03
Broj udaljenja sa sjednicex0.10
=
Indeks aktivnosti poslanikalap

 

Brojevi sa kojim su množeni pozitivni parametri koji sačinjavaju indeks aktivnosti u direktnoj su korelaciji sa minutažom izlaganja na plenarnim sjednicama.

Broj diskusija množen je sa brojem 0.1 što predstavlja trajanje diskusije od 10 minuta. Uprkos činjenici da diskusije kod rasprave u pojedinostima traju 5 minuta, broj 0.1 činio se adekvatnim jer postoji ogromna razlika u broju diskusija koje su koriščene u načelnim i objedinjenim[2] raspravama (skoro 96%) i u broju diskusija u raspravi u pojedinostima (oko 4%). U prilog ovakvim parametrima ide i činjenica da je za diskusiju bilo koje vrste potrebna mnogo veća priprema u odnosu na ostale vrste izlaganja.

Za komentare diskusija, odgovore na komentare diskusija i replike množitelj je broj 0.03 što predstavlja trajanje od 3 minuta za svaku od kategorija pojedinačno. Reagovanja zbog povrede poslovnika, i to samo ona osnovana, množena su sa brojem 0.01, pošto je za ovaj vid izlaganja Poslovnikom predviđeno vrijeme od 1 minut.

Negativni parametri, koji umanjuju indeks aktivnosti, koreliraju pozitivnim parametrima na način što je mjera za najozbiljniju povredu reda na sjednici, odnosno udaljenje, tretirana istim koeficijentom kao diskusija.

[1] Član 55 Poslovnika Skupštine Crne Gore: ”Poslanik je dužan da učestvuje u radu Skupštine i odbora  čiji je član i da odlučuje.Poslanik može da učestvuje i u radu odbora u kojem nije član, bez prava odlučivanja’’
[2] O objedinjenim raspravama, njihovom objašnjenju i definisanju više riječi će biti u nastavku ovog izveštaja.

Komentari su isključeni.