14. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje mjera za borbu protiv korupcije i organozovanog kriminala

0

MANS je danas objavio 14. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje mjera za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji sadrži informacije o antikorupcijskim reformama koje su sprovedene u Crnoj Gori tokom 2010. godine.

Od ukupno 266 mjera koje su predviđene crnogorskim Akcionim planom, tokom 2010. godine potpuno je realizovano samo 13% mjera, dok je skoro polovina mjera djelimično realizovana. Realizacija 41% mjera nije ni započeta, dok dvije mjere nisu mogle biti ocijenjene na osnovu raspoloživih informacija.

Najveći dio mjera koje su realizovane tokom 2010. godine bile su adiministrativnog karaktera, pa nisu mogle imati veći doprinos faktičkom smanjenju stepena korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Najviše realizovanih mjera odnosilo se na održavanje obuka za državne službenike, za veliki broj institucija nabavljena je nedostajuća tehnička oprema, a za neke su obezbijeđeni i adekvatni prostorni kapaciteti. Neke državne institucije su sprovodile medijske kampanje koje za cilj imaju podizanje svijesti javnosti o korupciji i putem saopštenja za medije informisale javnost o svom radu. Institucije su zaključivale i sporazume sa državnim i međunarodnim institucijama i stranim državama kao i usvojile i veliki broj podzakonskih akata.

Sa druge strane, ključne aktivnosti koje bi doprinijele postizanju značajnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu ni započete. Skupština Crne Gore još uvijek nije uspostavila posebno radno tijelo koje bi se bavilo borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, niti je izvršena puna harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa konvencijama iz oblasti organizovanog kriminala. Nije izmijenjen ni Zakon o sprječavanju sukoba interesa, iako je godinama prepoznat kao veoma problematičan od strane svih relevantnih međunarodnih organizacija. Izmjenom zakonodavstva nije unaprijeđena ni zaštita lica koja prijavljuju korupciju. Nezavisnost Državne revizorske institucije nije dodatno ojačana kroz izmjene postojećeg zkonodavstva, kao što nije formirano ni nezavisno tijelo za reviziju potrošnje sredstava dobijenih od strane Evropske unije.

Nije pripremljen ni Izvještaj o korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima i drugim dobrima koja pripadaju Crnoj Gori, pa se tako i dalje ne zna koja se sve imovina nalazi u vlasništvu Crne Gore i na koji se način njome raspolaže.

U dijelu aktivnosti organa krivičnog gonjenja i presuđenja, nije bilo imovine koja je trajno konfiskovana pravosnažnim sudskim odlukama, a koja je stečena vršenjem krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala, dok je privremeno zamrznuta imovina u vrijednosti manjoj od milion eura. Specijalni istražni tim sproveo je samo četiri istrage i dvije finansijske istrage u cijeloj 2010. godini.

Uprava policije nije sačinila analizu kriminalističke scene Crne Gore, niti je pripremila izvještaj o uticaju organizovanog i teškog kriminala iz regiona na Crnu Goru. Takođe, još uvijek nije uspostavljena Nacionalna kancelarija Europola u Crnoj Gori, niti je policija formirala kriminalističko – obavještajne jedinice u svim svojim podružnim jedinicama.

Sama Nacionalna komisija za praćenje sprovođenja Akcionog plana je, nakon tri godine, konačno prihvatila predloge MANS-a i otvorila sjednice za javnost, kao i omogućila građanima da tom tijelu podnose predstavke. Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da su nova rješenja podržali isti članovi Nacionalne komisije koji su u prethodnom periodu nekoliko puta glasali protiv MANS-ovih predloga. Time je konačno stvoren proceduralni osnov da Nacionalna komisija efikasnije i aktivnije nadzire i koordinira rad institucija u sprovođenju reformi u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

  • 14. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje mjera za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala pogledajte OVDJE.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.