Agencija za zaštitu ličnih podataka pomaže u prikrivanju podataka koji mogu ukazati na korupciju

0

NVO MANSDirektor Agencije za zaštitu ličnih podataka, Bojan Obradović nastavlja da pruža alibi Upravi za nekretnine i Poreskoj upravi nakon njihove jednostrane odluke da preko noći iz javnih registara kompanija i nepokretnosti uklone jedinstevene matične brojeve građana, čime je ozbiljno dovedeno u pitanje načelo transparentnosti u radu ovih institucija ali i značajno otežana identifikacija stvarnih vlasnika kompanija i nekretnina u Crnoj Gori.

Naime, MANS je prethodno od Agencije za zaštitu ličnih podataka zatražio da bude uključen u postupak nadzora koji je Agencija sprovela kod Poreske uprave i Uprave a nekretnine a koji je za rezultat imao brisanje matičnih brojeva iz registara ovih institucija na internetu.

Ovaj zahtjev smo posalali Agenciji jer smatramo da MANS kao nevladina organizacija koja se aktivno bavi borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, između ostalog i kroz istraživanje konkretnih slučajeva, ima nesporan pravni interes i može se legitimisati kao zainteresovana strana u postupku koji se odnosi na podatke koje svakodnevno koristimo u svom radu.

MANS je tada zatražio od Agencije da sprovede usmenu raspravu i donese zaključak kojim bi se MANSu priznalo pravo da učestvuje kao zainteresovana strana u postupku nadzoru kod Uprave za nekretnine i Poreske uprave, u dijelu koji se odnosio na brisanje matičnih brojeva, što i omogućuje Zakon o opštem upravnom postupku. Ovo tim prije jer je kompletan postupak nadzora i donošenje zapisnika kojim se brišu matični brojevi donijet u potpunoj tajnosti, pri čemu niti jedna od pomenute tri institucije nije informisala javnost, niti svoje neposredne korisnike šta je bio rezultat nadzora i kakve će to promjene odnosno ograničenja u pristupu podacima donijeti.

Uprava za nekrentine i Poreska uprava su potpuno svjesno prihvatile nalaz Agencije, bez ikakvog otpora ili namjere da zadrže određeni nivi transparentosti svojih podataka, već su jednostrano i preko noći uklonile sve podatke o matičnim brojevima sa svojeg sajta.

Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka smo dobili odgovor direktora Agencije, Bojana Obrenovića kojim se MANS-u uskraćuje mogućnost da učestvuje u pomenutom postupku nadzora, sa obrazloženjem da je taj postupak već okončan i to zapisnikom kojim se Poreskoj upravi i Upravi za nekretnine nalaže brisanje matičnih brojeva sa njihovih sajtova.

Činjenica je da su Poreska uprava i Uprava za nekretnine potpuno jednostrano i preko noći sa svojih sajtova uklonile matične brojeve, te da rješenje Agencije po tom pitanju čak ni do dana današnjeg nije donijeto, pa samim tim ni upravni postupak u ovom predmetu nije okončan, niti može biti okončan dok se sve zainteresovane strane ne izjasne iskoriste pravo žalbe na konačnu odluku Agencije. To je dalo MANS-u pravo da naknadno traži da bude uključen u nadzor i legitimiše se kao subjekat sa pravnim interesom.

Prema Zakonu o opštem upravom postupku, Odlučivanje o tome da li MANS može ili ne može da bude zainteresovana strana je trebalo da donese lice koje je vršilo inspekcijski nadzor – kontrolor/inspektor u zakonom propisanom postupku, a ne direktor Agencije Obrenović koji nikako sa te funkcije ne može jednim običnim dopisom odlučivati šta su prava MANS-a u ovom postupku.

Ovakav odgovor Agencije, ali i ponašanje Poreske uprave i Uprave za nekretnine nažalost predstavljaju još jedan dokaz na koji način državne institucije svjesno krše zakon kako bi omogućile prikrivanje podataka kojima se nesporno može otkriti i dokazati korupcija i organizovani kriminal, odnosno veze između korumpiranih političara i pripadnika organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

MANS je zbog toga izjavio žalbu Savjetu Agencije za zaštitu ličnih podataka i još jednom zatražio od ove institucije da svoj rad uskladi sa zakonom kada je u pitanju inspekcijski nadzor nad Poreskom upravom i Upravom za nekretnine, ali i kada je u pitanju naše pravo da budemo legitimisani kao zainteresovana strana u tom postupku nadzora.

MANS

Komentari su isključeni.