Agencija za zaštitu podataka o ličnosti po nalogu direktora nezakonito štiti interese Branislava Mićunovića

0

Brano MicunovicAgencija za zaštitu podataka ličnosti i slobodan pristup informacijama sačinila je novi zapisnik o izvršenom nadzoru zbog navodne povrede ličnih prava Branislava Mićunovića. NVO MANS će danas podnijeti prigovor i na ovaj zapisnik, bez obzira što u njemu nijesu konstatovane nezakonitosti u radnjama MANS-a i Vanje Ćalović.

Naime, iz izvršenog nadzora i iz zapisnika može se zaključiti da je Agencija pokrenula postupak po službenoj dužnosti, ali po nalogu direktora Agencije. Zahtjev za zaštitu prava može podnijeti lice koje smatra da su mu prava povrijeđena, u ovom slučaju Branislav Mićunović, pa je nejasno zašto je postupak zaštite prava u ime Mićunovića pokrenuo direktor Agencije. Zato će MANS insistirati na zahtjevu da se potpuno i pravilno utvrdi činjenično stanje i da se razjasni iz kojih razloga državni funkcioneri pokreću postupke protiv MANS-a u ime Branislava Mićunovića.

Takođe, bez obzira što u zapisniku nijesu utvrđene nezakonitosti u radnjama MANS-a, prigovorom tražimo da se činjenično stanje potpuno i pravilno utvrdi i da se provedu dokazi koje je MANS predložio. U zapisniku je navedeno da je utvrđeno da je Vanja Ćalović izjavu da je “Mićunović senilan, konfuzan i nesrećan starac koji jadno živi” dala na ročištu pred sudom i da to potvrđuje i podnesak advokata Vladana Bojića.

Takođe je utvrđeno da se ne mogu argumentovano potvrditi navodi advokata Bojića da je ova izjava data kasnije medijima. Nesporno je utvrđeno i da je suđenje bilo javno i da upravo advokat Bojić nije smatrao da je neophodno isključiti javnost kada je dostavio medicinsku dokumentaciju Mićunovića.

Zato smatramo da je neosnovan navod iz zapisnika da kontroloru nije data na uvid saglasnost Branislava Mićunovića za obradu ličnih podataka u formi kako je to propisano zakonom. Ponavljamo da je te podatke upravo Mićunović na očigledan način učinio dostupnim javnosti preko advokata Bojića.

Stoga je Agencija, ako smatra da je neophodna pismena saglasnost Mićunovića, tu saglasnost trebala da traži od advokata Bojića koji je podatke dostavio sudu za potrebe javnog postupka i pri tome ne zahtijevajući da se javnost na suđenju isključi. Takođe, Agencija je trebala dobiti neposredno izjašnjenje od Branislava Mićunovića da li je advokatu Bojiću dao saglasnost da se njegovi podaci obrađuju na sudu, ili je advokat Bojić bez njegove saglasnosti učinio javnim njegove lične podatke.

U svakom slučaju, Vanja Ćalović i NVO MANS ne mogu biti odgovorni zato što su koristili osnovno pravo raspravljanja i komentarisanja pred sudom dokaza koje suprotna strana dostavlja. Ovo posebno jer je i u inspekcijskom nadzoru nesporno utvrđeno da je predmetnu izjavu Vanja Ćalović dala na raspravi pred sudom.

Zbog svega navedenog tražili smo da Savjet Agencije usvoji prigovor kao osnovan i odbije zahtjev direktora Agencije za zaštitu prava Branislava Mićunovića. Očekujemo da Savjet Agencije, ali i drugi nadležni organi, utvrde razloge i motive zbog kojih direktor Agencije štiti interese Branislava Mićunovića, odnosno zbog kojih to smatra službenom dužnošću.

Punomoćnik MANS-a
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.