ASK da pokrene postupak protiv Đukanovića

1

MANS je danas Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) podnio zahtjev za pokretanje postupka u kojem će utvrditi da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio Zakon o sprječavanju korpucije jer postoji sumnja da u izvještaju o prihodima i imovini nije naveo prihod po osnovu poklona od Atlas banke u iznosu od najmanje 16.741,24 eura.

U obrazloženju zahtjeva MANS navodi da u ovom slučaju postoji sumnja u povrede odredbi Zakona o sprječavanju korupcije jer Đukanović u godišnjem izvještaju o prihodima i imovini po prestanku funkcije predsjednika Vlade od 28.12.2018. godine nije naveo potpune podatke u skladu sa članom 23 stav 2 Zakona. Tim članom je propisano da je javni funkcioner dužan da u izvještaju navede tačne i potpune podatke.

„Postoji sumnja da javni funkcioner Milo Đukanović u svom izvještaju, u dijelu ‘prihoda, premija i dobitaka ostvarenih na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti rente ili drugih izvora’, nije naveo prihod po osnovu poklona od Atlas banke u iznosu od najmanje 16.741,24 eura“, navodi se u obrazloženju.

MANS podsjeća da je u novinskom tekstu “Knežević preko Atlas banke pokrivao i Milove lične račune”, objavljenog u “Vijestima” 22. januara 2019. godine navedeno da je Đukanović imao VIP rivolving karticu Atlas banke broj 505000000000432691 koju je koristio za plaćanje ličnih troškova. Ovom karticom Đukanović je uzimao i koristio novac bez ograničenja i bez odgovorajućih garancija.

U tekstu su navedeni i prikazani pismeni dokazi koji potvrđuju da je dug koji je Đukanović napravio korišćenjem ove kartice plaćen iz aktive Atlas banke, odnosno da je izmiren preko ugovora o prenosu osnivačkog udjela u firmi Rekreaturs Budva Atlas banci. Udio u Rekreatursu ustupile su Atlas banci firme Atlas Invest iz Podgorice i VB Holding sa Kipra.

Takođe, postoji sumnja da se radi o poklonu koji Đukanović, u smislu člana 16 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije, kao javni funkcioner nije smio da primi i koji je, na osnovu člana 17 istog zakona, bio dužan da odbije, da sačini izvještaj i dostavi ga organu vlasti u kome vrši funkciju i da poklon vrati ili preda u državnu imovinu, što nije uradio.

Ovaj poklon nije evidentiran i dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije u smislu obaveze propisane članom 19 istog zakona

Članom 103 stav tog zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniti javni funkcioner ako ne navede u izvještaju tačne i potpune podatke, ako primi novac, hartije od vrijednosti ili dragocjeni metal, bez obzira na njihovu vrijednost ili primi poklon koji nije protokolarni ili prigodni, ako u toku jedne godine primi više poklona od istog poklonodavca, čija je ukupna vrijednost veća od 50 eura, ili ako u tom vremenu primi poklone od više poklonodavaca čija je vrijednost veća od 100 eura.

Novčana kazna od 500 eura do 2.000 eura propisana je za funkcionera i ako ne sačini ili ne dostavi organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju pisani izvještaj o ponudi poklona koji ne smije da primi, i u roku od osam dana ne preda poklon organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju.

MANS zahtijeva da Agencija od javnog funkcionera Mila Đukanovića zatraži da u roku od 15 dana dostavi pisano izjašnjenje na navode iz ovog zahtjeva, a zatim da ovlašćeni službenik Agencije sprovede usmenu raspravu za koju će pribaviti dokaze navedene u novinskom tekstu Vijesti.

Na raspravu ASK treba da pozove ovlašćenog predstavnika podnosioca zahtjeva i provede dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti i zatim u roku od 15 dana od okončanja postupka dostavi direktoru ASK-a obrazloženi predlog odluke, a da direktor Agencije, na osnovu člana 38 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije, u roku od 8 dana od dostavljanja predloga donese odluku da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio odredbe ovog zakona.

MANS

1 Comment

  1. aleksandar bojovic

    Jeli presjednik DUKANOVIC kriv sto mu je Atlas dao kredit ,jeli vrati ili nije to potpuno nesto drugo