Bojanić i MKI nastavljaju da namještaju koncesiju Careviću

0

Usvajanjem koncesionog akta za Krimovicu na Vladi Crne Gore, nastavlja se realizacija plana Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) i ministra Mladena Bojanića, da se kompaniji budvanskog predsjednika opštine, Marka Carevića, suprotno zakonima i propisima dodijele tridesetogodišnje koncesije za eksploataciju kamena.

Nakon sprovedene javne rasprave, u MKI sada tvrde da Carević nije inicijator izrade koncesionog akta, te da će taj dio dokumenta „biti usklađen sa onim što je činjenica“, odnosno da se akt donosi na osnovu Plana davanja koncesija.

Izvod iz nacrta Koncesionog akta

Ipak, minista Bojanića i MKI demantuje dokument koji su stavili na javnu raspravu prije mjesec dana, a u kome se vidi da je upravo kompanija Carevića „Carinvest“ bila inicijator izrade koncesionog akta, ali i da je upravo na inicijativu Marka Carevića izvršena dopuna Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu.

Inicijativu Carevića je razmatrala i posebna komisija na osnovu čije saglasnosti je kamenolom na Krimovici i uvršten u dopunjeni Plan za davanje koncesija za ovu godinu.

Pored toga, za izradu predloga konsesionog akta MKI je koristilo dokumentaciju kompanije „Carinvest“, što ovu kompaniju diskvalifikuje iz učešća u javnom nadmetanju za ovu koncesiju.

Naime, u dokumentu MKI-a, u dijelu koji se odnosi na rezerve kamena, navodi se da je proračun rezervi na toj lokaciji urađen na osnovu Elaborata koji je 2018. godine rađen za potrebe kompanije „Carinvest“. Zakon o koncesijama u članu 18. navodi na pravna ili fizička lica koja su pružala pomoć u izradi koncesionog akta, ne mogu učestvovati kao ponuđači u postuku davanja te koncesije.

MANS je i prije mjesec dana upozoravao Vladu Crne Gore, MKI i samog ministra Bojanića, da način na koji se planira sprovesti ovaj posao, nije u skladu sa zakonom, niti načelno usvojenim principom transparetnosti rada državnih organa i nultom tolerancijom na korupciju.

Nažalost, nastavak ovog postupka pokazuje da su ministar Bojanić i MKI profitni interes Marka Carevića stavili iznad javnog interesa, dok kontinuitet u ovakvom postupanju otvara prostor za sumnju da se ne radi o nepoznavanju zakona i propisa.

Način na koji MKI postupa u ovom poslu, ignorisanje upozorenja civilnog sektora i Zaštitnika imovinskog pravnih interesa, te očigledno kršenje Zakona o koncesijama, imaju sva obilježja takozvanih dilova prethodne vlasti kojima su pustošeni resursi ove zemlje.

Marko Carević i Mladen Bojanić

MANS je zbog toga danas pozvao ministra Bojanića da javno saopšti zbog čega u MKI nastavljaju da rade suprotno zakonu, te čime su motivisani da ovaj postupak po svaku cijenu dovedu do kraja i sa unaprijed poznatim pobjednikom javnog tendera.

Vladu Crne Gore pozivamo da bez odlaganja stavi van snage odluku o koncesionom aktu, dok do kraja ne budu definisane sve činjenice vezane za ovaj posao.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Komentari su isključeni.