Dopuna krivιčne prijave protiv inspektorke zaštite prostora Nataše Brajović

1

rjesenje-kalamper1Kao što je ranije i najavljeno, MANS će sjutra Vrhovnom državnom tužiocu dostaviti dopunu krivične prijave koju je krajem septembra podnio protiv inspektorke zaštite prostora Nataše Brajović zbog slučaja nelegalne gradnje u naselju Perazića Do u opštini Budva.

Uvidom u svoju arhivu o postupanju nadležnih inspekcijskih organa na poslovima rješavanja problema nelegalne gradnje, MANS će tužilaštvu dostaviti dodatne informacije o postupanju inspektorke Nataše Brajović po drugim inicijativama koje je MANS dostavljao Inspekciji zaštite prostora.

MANS je krajem aprila ove godine Inspekciji zaštite prostora dostavio inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora nad objektima kompanije “Kalamper” na lokalitetu Mala Volujica u Opštini Bar zbog sumnje da se radovi na njima izvode bez prethodno pribavljene građevinske dozvole.

U odgovoru Inspekcije koji smo dobili početkom maja, potpisan od strane inspektorke Brajović, se potvrđuje da se na spornoj lokaciji nalaze objekti koji su sagrađeni na osnovu lokalne studije lokacije, ali ipak bez građevinske dozvole.

Umjesto da ispravno evidentira zatečeno stanje i preduzme mjere iz svoje nadležnosti, Brajovićka u zapisniku samo konstatuje da je postupak izdavanja građevinskih dozvola u toku. Uvidom u dokumentaciju Opštine Bar, MANS je utvrdio da u momentu inspekcijskog nadzora nije postojao zahtijev investitora “Kalamper” prema Opštini za izdavanje građevinskih dozvola. U vezi sa pomenutim objektima firme “Kalamper”, MANS je krajem juna ove godine podnio i krivičnu prijavu protiv vlasnika firme, Emina Kalamperovića.

MANS je krajem juna Inspekciji dostavio inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora i nad drugim objektom kompanije “Kalamper” na lokalitetu Veliki Pijesak u Opštini Bar zbog sumnje da je i taj objekat nelegalan. U odgovoru na inicijativu koji je potpisala Nataša Brajović se navodi da je inspekcija već postupala u vezi sa ovim objektom, da je utvrđeno da nema građevinsku dozvolu, te da je donijeto i rješenje o rušenju. U odgovoru se navodi i da je rušenje bilo zakazano za kraj februara 2008. godine, ali da nikada nije sprovedno. U odgovoru Brajovićka ne navodi koje je mjere preduzela po našoj inicijativi, te da li je posrtupak okončan.

zapisnik+-+Kalamper-VistaU dopuni krivične prijave smo takođe naveli da smo sredinom maja Inspekciji zaštite prostora dostavili inicijativu za pokretanje nadzora nad objektom investitora “Adriatic Properties” DOO Budva na lokalitetu miločerskog parka, Sveti Stefan, Opština Budva zbog sumnje da se i ti radovi izvode bez građevinske dozvole. U odgovoru na inicijativu koji je potpisala Nataša Brajović se potvrđuju naše sumnje i konstatuje da investitor nema potrebne dozvole. Nadalje se konstatuje preduzimanje upravnih radnji shodno članu 150 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta, odnosno donošenje rješenja o rušenju. Međutim, ovo rješenje i ako je donijeto, nikada nije sprovedeno, dok je na terenu objekat kompletiran.

MANS je takođe i krajem decembra 2009. godine dostavio inicijativu za

pokretanje postupka inspekcijskog nadzora nad objektima investitora “Longrun Invest” DOO Bar zbog sumnje da je investitor prekoračio izdatu građevinskoj dozvoli. U odgovoru na inicijativu koji je potpisala Nataša Brajović navodi da su radovi na oba objekta izvedeni shodno dozvoli izdatoj od Ministarstva za ekonomski razvoj. U momentu kontrole, objekat je posjedovao dozvolu za dva sprata manje od one koja se nalazi na terenu, što inspektorka Brajović nije konstatovala.

Izmjenama i dopunama plana iz 2009. godine, sprorni objekti su uklopljeni u plan, ali investitori nisu od Ministarstva dobili nove dozvole. Zbog sumnje da je pomogao legalizaciju ovih objekata, MANS je već podnio krivičnu prijavu protiv Predsjednika Opštine Bar, Žarka Pavićevića.

zapisnik+-+Kalamper-Vista2MANS je u dopuni krivične prijave predložio da se u toku istražnog postupka detaljno ispitaju relacije između inspektorke Nataše Brajović i njenih nadređenih u Ministasrtvu, u prvom redu ministra Branimira Gvozdenovića, kao i da se nakon prikupljanja dodatnih informacija razmotri mogućnost proširenja istrage i na druga odgovorna lica u Inspekciji i Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da je apsolutno neophodno individualizovati odgovornost za izuzetno loše rezultate nadležnih inspekcija u rješavanju problema nelegalne gradnje, jer je svaka ozbiljnija borba protiv ove vrste krivičnog djela je uz ovakav kadar praktično nemoguća.

Očekujemo da se i prije odluke tužilaštva, u vezi ovakvim ponašanjem inspektora oglasi Ministar Gvozdenović i pojasni nam da li je ovakav način rad uspostavljen kao praksa na nivou njegove institucije, te da li će i kada učiniti nešto da se zakoni i propisi u oblasti urbanizma počnu blagovremeno i prema svima na jednak način sprovoditi.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

1 Comment

  1. Nemam komentar na ovaj tekst,sve ste rekli i dokumentovali.Molim Vas da provjerite izdavanje rjesenja o lokaciji Br:02-3-350-1207/2008 i urbanisticko tehnickih uslova.Odnose se na kat.parcelu 111 Ko. Topla Herceg Novi.To je skolski primjer korupcije u Opstini Herceg Novi i nezakonitog ucrtavanja objekta P+2 na parceli od 100 m2. u Dup Solila,izmjene i dopune(Sl.list RCG,op.prop.broj 31/06.Dvije godine se cekalo da investitori donesu dokaz o postojanju objekta na toj parceli ali kako nikad objekat nije postojao,dokaz nisu ni donijeli.Ipak su im izdata navedena dokumenta i u postupku je dobijanje gradjevinske dozvole.Do granice ove parcele vec je izgradjena dvojna zgrada P+2+potkrovlje istih investitora.Ucrtavanjem ove zgrade na Ko.111 navedeni objekat nece imati pristup automobilom ili vozilima hitne pomoci i sl.O zelenoj povrsini ni kod jednog objekta nema ni rijeci,kao ni o parkingu.Izgradjena zgrada ima 10 stanova od kojih su neki vec prodati. Izmjenama i dopunama Dup-a Solila 2006 nije unijeto zateceno stanje na terenu tj,izgradjeni objekti uz navedenu Ko.parcelu koji posjeduju gradjevinsku dozvolu od 1998 i 2006, vec bili useljeni.Mogli bi da o ovome pisemo jos mnogo ali sve se svodi na to da je objekat na Ko 111 ucrtan u Dup-u protivno zakonu i da se ta maskarada i dalje nastavlja jer zna se netko stoji iza tog …… .