Institucije koje su predmet Sporazuma o fer i slobodnim izborima da obezbijede punu transparentnost rada i proaktivno objavljivanje informacija

0

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut Alternativa (IA) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozivaju sve institucije koje su predmet Sporazuma o fer i slobodnim izborima da obezbijede punu transparentnost svog rada i da osiguraju kontinuirano i pravovremeno objavljivanje svih relevantnih informacija koje posjeduju, na svojim zvaničnim internet prezentacijama. Takođe, pozivamo i druge institucije koje nisu dio pomenutog Sporazuma da obezbijede punu transparentnost i proaktivnost u objaljivanju informacija, te da na taj način daju svoj doprinos stvaranju uslova za fer i slobodne izbore.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje obavezu svake institucije da objavljuje set najvažnijih informacija o svom radu od trenutka raspisivanja izbora, a zaključno sa mjesec dana po okončanju izbora. Ipak, zbog činjenice da u Crnoj Gori postoji ogroman stepen nepovjerenja u izborni proces, kao i sumnji da se javni fondovi i ovlašćenja zloupotrebljavaju u izborne svrhe mnogo prije raspisivanja izbora, institucije bi morale redovno da objavljuju sve podatke o svom radu, neovisno o tome da li je izborna kampanja u toku ili ne.

Sva ministarstva, uprave, direkcije, državni fondovi, lokalne samouprave i preduzeća u državnom i lokalnom vlasništvu morala bi da redovno objavljuju najvažnije informacije koje se odnose prvenstveno na sve aspekte finansijskog poslovanja, zapošljavanja i ispunjavanja programskih aktivnosti koje mogu biti predmet zloupotrebe u izborne svrhe. Podaci koje bi svaka institucija trebalo da objavljuje na svojoj internet prezentaciji uključuju: analitičke kartice sa svih svojih računa, podatke o isplatama, zapošljavanju, javnim nabavkama, svim vrstama transfera iz budžeta, naknadama, otpremninama, pomoćima i sponzorstvima i nizu drugih aktivnosti organa vlasti o kojima u dosadašnjem periodu javnost nije imala cjelovite informacije.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na podatke Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalnog staranja, jer se radi dvije institucije čiji podaci mogu ukazati na najveći broj zloupotreba javnih fondova i ovlašćenja u izborne svrhe. Ministarstvo finansija bi moralo na petnaestodnevnom nivou da objavljuje kompletan izvod iz državnog trezora, za sve budžetske jedinice, kao i analitičku karticu budžetske reserve. Sa druge strane, Ministarstvo rada i socijalnog staranja bi moralo da redovno objavljuje sve podatke o svim jednokratnim i redovnim socijalnim davanjima, uključujći podatke o broju korisnika kao i o pojedinačnim i ukupnim iznosima isplaćene pomoći.

Redovno i proaktivno objavljivanje navedenih informacija obaveza je ne samo Vlade izbornog povjerenja, nego osnovni standard koji mora postati obaveza za svaku buduću vladu.

Posljedično, redovno objavljivanje ovih informacija značajno će podići nivo otvorenost rada javne uprave, jer će zainteresovana javnost imati uvid u osnovne informacije o tokovima novca i posebno važnim aktivnostima organa vlasti, koje je u do sada karakterisala praksa netransparentnosti.

Povećavanjem obima informacija koje se proaktivno objavljuju, dugoročno će se smanjiti prostor za zloupotrebe koje su i dovele do urušavanja povjerenja u izborni proces i osnaživanja sveprisutne sumnje o postojanju zloupotreba javnih resursa u partijske svrhe.

Primjenom ovog pristupa kao nove platforme otvorenosti, Vlada, lokalne samouprave i javna preduzeća bi pokazali da su i djelima privrženi povratku povjerenja u izborni proces, a time i u zakonitost rada organa vlasti uopšte. Stoga, pozivamo sve institucije da hitno obezbijede punu transparentnost svog rada i proaktivno objavljivanje svih informacija u intervalima ne dužim od 15 dana i da na taj način stvore preduslove za početak izgradnje povjerenja u izborni proces.

Vanja Ćalović – Izvršna direktorka, MANS
Stevo Muk – Predsjednik UO, IA
Daliborka Uljarević -Izvršna direktorka, CGO

Komentari su isključeni.