Policija primjenjuje represiju

0

Postupajući po inicijativi advokata Veselina Radulovića, punomoćnika NVO MANS, Savjet za građansku kontrolu rada policije je ocijenio da je policija prekoračila zakonska ovlašćenja prilikom pozivanja Dejana Milovca dana 12.07.2012. godine i prilikom prikupljanja obavještenja 16.07.2012. godine.

Savjet je utvrdio da su navodi policije tim povodom nelogični, neutemeljeni i nepotkrijepljeni materijalnim dokazima. Savjet je iz pismenih dokaza utvrdio da je poziv koji je policija uručila Milovcu nejasan, zbunjujući i neadekvatan za svrhu za koju su ga pozivali, da je upozorenje policije u slučaju neodazivanja takođe nejasno i da se ne može znati šta je Milovac mogao očekivati od policije ako se ne odazove pozivu, te da u pozivu nije naznačeno na okolnosti kog događaja ga pozivaju, što ostavlja mogućnost zloupotrebe policije i ponovnog pozivanja neodređen broj puta.

Takođe, Savjet je utvrdio da je zapisnik o obavještenju prikupljenom od Dejana Milovca sačinjen na osnovu Zakonika o krivičnom postupku i da je pročitan Milovcu u smislu odredbi istog Zakonika, što je kontradiktorno navodima policije da Milovca nijesu pozivali radi krivične odgovornosti. Savjet je napomenuo da je, ne tako davno – krajem prošle godine, utvrdio da je policija kršila zakon i prema Vanji Ćalović, izvršnoj direktorki NVO MANS, pa je policiji ponovo dao preporuku da prilikom primjene policijskih ovlašćenja dosljedno primjenjuje odredbe Zakonika o krivičnom postupku.

Ovaj slučaj pokazuje da policija jednako nezakonito primjenjuje represiju prema aktvistima NVO MANS, bez obzira da li je direktor policije Veselin Veljović ili Božidar Vuksanović i bez obzira da li je policija pod nadzorom MUP-a, odnosno ministra Ivana Brajovića.

Podsjećamo da je policija kojom je rukovodio Veljović prošle godine prekoračila zakonska ovlašćenja kada je nezakonito pozivala Vanju Ćalović kako bi došla do obavještenja ko je na internetu objavio čuveni snimak svadbe Safeta Kalića. Kršenjem prava na privatnost zaposlenih u MANS-u, policija je tada prikupljala podatke o komunikaciji sa IP adrese koju koristi MANS.

Godinu dana kasnije, pod rukovodstvom Vuksanovića, policija prekoračuje zakonska ovlašćenja nezakonitim pozivanjem Dejana Milovca.

Ovaj put policija to radi zato što je Milovac koristio svoje pravo na slobodu izražavanja i Ustavni sud Crne Gore nazvao Ustavnim sudom Prve familije. Prvi put policija je štitila interese Safeta Kalića i državnih službenika koji su bili u svatove, a drugi put su štitili interese Prve familije i sudija koji legalizuju njihovu korupciju.

Dakle, umjesto da svoju represiju i policijska ovlašćenja usmjeri prema odbjeglom Safetu Kaliću, koji je od strane ozbiljnih službi označen kao narko bos, prema Prvoj familiji i Prvoj banci, čije radnje takođe ozbiljne službe kvalifikuju kao organizovani kriminal i korupciju na najvišem nivou, policija prikriva organizovani kriminal i korupciju, pokušavajući da zastraši one koji na te devijantne pojave ukazuju. Zbog takve policije Crnoj Gori se desio Safet Kalić, zbog takve policije Crnoj Gori se desila i Prva familija sa Prvom bankom, zbog takve policije Crna Gora ima Ustavni sud koji legalizuje troškove korupcije na najvišem nivou. Zbog takve policije korupciju i organizovani kriminal u našem dvorištu otkrivaju službe drugih država.

Ipak, pored otvorene spremnosti i nepokolebljivosti policije da nastavi sa kršenjem osnovnih ljudskih prava, NVO MANS će nastaviti i dalje da ukazuje na organizovani kriminal i korupciju, sa ubjeđenjem da će doći vrijeme kada će se utvrditi odgovornost i motivi rukovodilaca policije i onih koji bi trebali da nadziru njihov rad.

Punomoćnik NVO MANS
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.