Svaka šesta mjera iz Akcionog plana za poglavlje 23 nije sprovedena

0

Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 koji je sačinio MANS pokazuje da je do kraja 2016. godine sprovedena skoro polovina reformi predviđenih ovim dokumentom, trećina je djelimično realizovana, dok svaka šesta planirana mjera nije sprovedena. Najviše je urađeno u oblasti pravosuđa gdje je realizovano dvije trećine planiranog. Najmanje reformi je sprovedeno u oblastima borbe protiv korupcije i saradnje sa nevladinim sektorom, oko četvrtina, odnosno trećina predviđenih mjera, dok je u oblasti ljudskih prava završena polovina planiranih reformi.

Ipak, dometi sprovedenih reformi ostaju veoma ograničeni. Kada se radi o pravosuđu i borbi protiv korupcije izvještaji međunarodnih organizacija pokazuju da nema većeg napretka u ovim oblastima. Usvojenim izmjenama pravnog okvira nije u potpunosti spriječen politički uticaj na pravosuđe. Prikupljeni podaci ukazuju da je Pravosudni informacioni sistem u funkciji u svim sudovima, ali da se ne koristi uvijek za slučajnu dodjelu predmeta. Takođe, statistički podaci o radu pravosuđa nisu pouzdani.

Istraživanja nevladinih organizacija ukazuju da je broj neriješenih predmeta veliki, iako imamo dvostruko više sudija od evropskog prosjeka. Sudovi su rasterećeni uvođenjem notara i javnih izvršitelja, ali pojedinačne sudije nisu ravnomjerno opterećene. Takođe, nije uspostavljen sistem napredovanja i ocjenjivanja sudija i tužilaca.

Novim pravnim okvirom su unaprijeđeni uslovi za vođenje disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca, ali to nije dalo rezultate. Nije bilo ni krivičnih postupaka protiv nosilaca pravosudnih funkcija. Broj odobrenih zahtjeva za izuzeće sudija je u porastu, a podaci o zahtjevima za izuzeće tužilaca nisu dostupni javnosti.

Unaprijeđen je i zakonski okvir u oblasti borbe protiv korupcije, uspostavljene su nove i pojačani su kapaciteti postojećih institucija kroz dodatno zapošljavanje i obuke. Međutim, sprovođenje novih propisa ima ograničene rezultate. Rad Agencije za sprječavanje korupcije nije dovoljno transparentan, a rezultati su skromni. Broj otkrivenih slučajeva konflikta interesa i nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera je vrlo mali. Kontrola finansiranja izbora je bila površna i selektivna, a mnoge informacije nisu dostupne javnosti. Novi zakonski okvir propisuje bolju zaštitu zviždača, ali u praksi nema većeg napretka.

Sproveden je dio planiranih reformi preglomazne i politizovane javne uprave, ali proces zapošljavanja, napredovanja i nagrađivanja službenika nije unaprijeđen. Takođe, postoje ozbiljni problemi sa pristupom informacijama u posjedu organa vlasti.

Nema sudskih postupaka, ni presuda zbog korupcije u posebno osjetljivim oblastima, privatizaciji, javnim nabavkama, obrazovanju i zdravstvu. Zakonom nije obezbijeđena prevencija korupcije u javnim nabavkama, broj inspektora je mali pa su i kontrole vrlo rijetke. Proces privatizacije nije transparentan i sprovodi se na osnovu zastarelog zakonskog okvira.  Država nema podatke o obimu nelegalne gradnje, a sudska praksa stimuliše kršenje zakona.

Uloga i rezultati Skupštine u borbi protiv korupcije su manji nego ranije. Vlada nije spremna da uključi civilno društvo u rad tijela značajnih za borbu protiv korupcije. Nema većeg napretka u oblasti saradnje Vlade sa NVO, jer se kasni sa usvajanjem ključnih zakona.  Postoje ozbiljni problemi u radu Vladinog Savjeta za saradnju sa NVO.

Formirano je novo Specijalno tužilaštvo zaduženo za borbu protiv korupcije, ali nije bilo utvrđivanja odgovornosti tužilaca za prethodne propuste u radu. Većina pravosnažnih presuda donijetih prošle godine je oslobađajuća, a posebno je zabrinjavajuća izuzetno blaga kaznena politika. Izuzetno veliki broj slučajeva je odbijen zbog zastare.

Primjenom novog zakonskog instituta, sporazuma o priznanju krivice, osuđeni za korupciju su dobili kazne ispod zakonskog minimuma. Nema pomaka kada su u pitanju finansijske istrage, a u prethodne dvije godine oduzeta je imovina simbolične vrijednosti. Novim zakonom se predviđaju uslovi za oduzimanje imovine koji su povoljniji za okrivljene.

Detaljniji podaci o realizaciji reformi iz Akcionog plana za Poglavlje 23 su dostupne u Izvještaju koji je sačinjen na osnovu dokumenatacije koju je MANS prikupio od državnih organa, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i informacija sadržanih u izvještajima državnih institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija.

  • Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE

Praćenje sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 23 koje sprovodi MANS podržano je od strane Evropske Unije i Britanske ambasade u Podgorici.

MANS

Komentari su isključeni.