Ugroženo pravo na pristup informacijama u Crnoj Gori

0

Madrid, 31. oktobar 2019. – Crnogorska Vlada je predložila izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje su u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim standardima i podrivaju osnovno pravo na slobodu izražavanja. Povodom toga, organizacija Access Info izražava ozbiljnu zabrinutost i poziva Vladu da preispita svoju odluku.

Zajedno sa MANS-om, NVO koja se bori protiv korupcije u Crnoj Gori, Access Info je predao crnogorskom Ministarstvu javne uprave pravnu analizu predloženih izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Predložene izmjene bi Crnu Goru još više udaljile od međunarodnih standarda transparentnosti. Konkretno, ovo bi za posljedicu imalo zakon koji direktno krši međunarodne obaveze Crne Gore, uključujući ratifikaciju Konvencije Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima, i obavezu da zaštiti slobodu izražavanja i informisanja u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima.

Čak i tamo gdje nijesu regresivne, predložene izmjene ne poboljšavaju značajno zakon kako bi bio u skladu sa međunarodnim standardima. Ovo nije napredak u pogledu transparentnosti na koji se Crna Gora obavezala kao članica Partnerstva otvorenih vlada.

Vlada Crne Gore bi predloženim izmjenama:

  • dodala širok set izuzetaka od prava na pristup informacijama;
  • dozvolila funkcionerima da odbiju zahtjeve koje smatraju “neosnovanim”;
  • suzila pristup samo na informacije koje su od jasnog “javnog značaja”;
  • uključila izuzetke koji nijesu dozvoljeni međunarodnim pravom;
  • dodala izuzetke bez sprovođenja testa štetnosti.

Izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje je predložila Vlada Crne Gore bez sumnje krše osnovno pravo na slobodu informisanja građana Crne Gore. Predložene izmjene bi prekršile obaveze Crne Gore prema međunarodnom pravu, i u direktnoj su suprotnosti sa principima transparentnosti, dobrog upravljanja i integriteta“, kazala je Helen Darbishire, izvršna direktorica Access Info.

Access Info snažno poziva Vladu Crne Gore da povuče predložene izmjene. Ukoliko to ne uradi, to će imati negativne posljedice na Zakon o slobodnom pristupu informacijama, podriti cjelokupni sistem pristupa informacijama u Crnoj Gori i biti u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim standardima.

Komentari su isključeni.