Agencija za zaštitu ličnih podataka da zauzme stav o Uredbi o naknadi troškova za pristup informacijama

0

SPIPozivamo Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da u što kraćem roku zauzme stav o spornoj Uredbi o naknadi troškova postupka za pristup informacijama, koja nije u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, te da Vladi Crne Gore podnese inicijativu za njenu hitnu izmjenu.

Očekujemo da ova Agencija kao institucija koja je zadužena da vrši nadzor nad primjenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, obezbijedi da i sporna Vladina uredba bude usklađena sa tim zakonom.

U postojećem zakonu je predviđeno da se naplaćuju isključivo minimalni i stvarni troškovi postupka za pristup informacijama, dok u praksi imamo situaciju da država od toga pravi unosan biznis i ograničava građanima pristup podacima, obračunavajući vrtoglavo visoke troškove postupka pristupa informacijama, zahvaljujući ovoj nezakonitoj uredbi.

Navedena uredba odudara od standarda i novčanih primanja prosječnog građanina Crne Gore, a suprotna je međunarodnim propisima koji regulišu oblast pristupa informacijama. Brojni međunarodni propisi, kao što je to Preporuka Komiteta ministara državama članicama o uvidu u službene dokumente, ističu da organi vlasti u postupku za pristup informacijama ne treba da ostvaruju bilo kakvu zaradu, te da ta naknada treba da bude razumna i svedena na minimum i da ne treba da premašuje stvarne troškove koje snose organi vlasti.

Slično navode i Konvencija Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima i Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta o pristupu javnosti dokumentima Evropskog parlamenta, Savjeta i Komisije, gdje je predviđeno da naknada za fotokopiju službenog dokumenta treba da bude razumna i da ne prelazi stvarne troškove reprodukcije i isporuke dokumenta.

Navedeno upućuje na zaključak da u Crnoj Gori ima još dosta prostora da se radi na poboljšanju pristupa informacijama u posjedu državnih organa i njihovog transparentnog načina rada uopšte, a da usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim u ovoj oblasti predstavlja obavezu, posebno u fazi predpristupnih pregovora Evropskoj uniji koji su u našoj državi u toku.

Donošenje nove Uredbe o naknadi troškova za slobodan pristup informacijama treba da bude obaveza Vlade Crne Gore, te stoga pozivamo Agenciju da inicira postupak njene hitne izmjene.

Janković Vuk
Koordinator pravnog programa

Komentari su isključeni.