EPCG krije podatke za projekat od 40 miliona

0

Elektroprivreda (EPCG) je zabranila pristup kompletnoj tenderskoj dokumentaciji pošto je izabrala kompaniju koja treba da izradi projekat rekonstrukcije prvog bloka Termoelektrane (TE) u Pljevljima vrijedne preko 40 miliona eura.

Energetska kompanija je krajem prošle godine raspisala tender za izradu idejnog projekta ekološke rekonstrukcije prvog bloka TE Pljevlja, pošto su propali svi pregovori sa inostranim partnerima u vezi sa izgradnjom drugog bloka. Na tenderu čija vrijednost je bila procijenjena na 900.000 eura pobijedila je njemačka kompanija Steag enerdži, koja je za izradu projekta rekonstrukcije tražila oko 660.000 eura.

MANS je koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama od EPCG zatražio ponudu koju je njemačka kompanija dostavila, kao i kompletan zapisnik sa otvaranja ponuda. Ova dokumentacija, kako su naveli, u prvom redu zapisnik sa otvaranja ponuda, sadrži bitne informacije na osnovu kojih se može provjeriti zbog čega je EPCG izabrala ovu kompaniju i na osnovu kojih kvaliteta. Osim toga, zapisnik sadrži informacije o tome da li je Steag enerdži zaista i ispunila tenderske uslove, ali prije svega da li je njihova ponuda bila najbolja. U zapisniku se nalaze i informacije o članovima tenderske komisije uključujući i raspravu i ocjenjivanje svih ponuda, ali prije svega obrazloženje odluke o dodjeli ugovora njemačkoj kompaniji.

Sve te podatke EPCG je, prilikom odgovora na zahtjev MANS-a, proglasila tajnom pozivajući se na izmijenjeni Zakon o slobodnom pristupu informacijama (SPI), tvrdeći da se time štite komercijalni interesi njemačke kompanije.
– Ovaj organ je u skladu sa članom 16 Zakona o SPI sproveo test štetnosti objelodanjivanja tražene informacije i utvrdio da se predmetne informacije odnose na podatke koji su komercijalno osjetljivi,u skladu sa članom 14 Zakona o SPI, čijim bi se objavljivanjem kompanija Steag enerdži mogla dovesti u nepovoljan položaj, naročito ukoliko bi konkurentske kompanije došle u posjed traženih informacija, što bi nanijelo štetu drugoj ugovornoj strani – naveo je izvršni direktor EPCG Igor Noveljić u rješenju kojim je odbijen zahtjev MANS-a.

U toj NVO smatraju da bi pomenuti zapisnik morao biti dostupan jer su državne kompanije, kao što je EPCG, dužne da posluju trasparentno i da omoguće javnu kontrolu svog poslovanja. Pritom, riječ je o kompaniji koja drži apsolutni monopol na domaćem energetskom tržištu, pa je tim prije, kako su istakli, neophodno da znamo pod kojim uslovima bira svoje partnere. Najzad, EPCG je nedavno bila predmet provjera Specijalnog državnog tužilaštva kada je utvrđeno da su upravo kroz konsultantske ugovore iz ove kompanije nelegalno izvlačeni milioni eura.

– Iz obrazloženja koje nam je dostavljeno, vidimo da je ova kompanija smatrala interes njemačke privatne kompanije, sa kojom sarađuje, važnijim od interesa građana koji svakog mjeseca uplaćuju novac na njen račun – upozorila je Snežana Bajčeta iz MANS-a.

Član Zakona o SPI na koji se EPCG poziva predmet je snažnih kritika međunarodnih eksperata koji su analizirali ovaj zakon. Naime, test štetnosti, na osnovu kojeg se procjenjuje da li će objavljivanje informacije izazvati štetne posledice po interes koji je veći od prava javnosti da zna, u ovom slučaju partnerske kompanije Steag, nema jasne smjernice, navode u MANS-u.

Prema međunarodnim standardima, nije dovoljno navesti da se traženi dokument odnosi na interes zaštićen izuzetkom, već je potrebno detaljno opravdati primjenu izuzetka. Zato je potrebno u najkraćem roku izmijeniti ovaj zakon, jer on trenutno omogućava skrivanje dokumentacije koja može biti ključni dokaz kršenja zakona i propisa, ali i moguće korupcionaške prakse – naglašava Bajčeta.

Objavljeno u dnevnim novinama Dan, 7. jula 2018. godine

D.M.

 

 

Komentari su isključeni.