Javni poziv za dodjelu malih grantova

0

Regionalna mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije (OCCRP) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS pozivaju nevladine organizacije iz Crne Gore da se prijave za dodjelu grantova.

Konkurs za dodjelu grantova se organizuje u okviru projekta osnaživanja Crnogorskog civilnog društva uz podršku Vlade Sjedinjenih američkih država.

Cilj projekta jeste da se unaprijede kapaciteti lokalnih NVO za uspješno javno zastupanje u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije, naročito u dijelu poboljšanja transparentnosti i odgovornosti u radu državnih institucija.

Projekat će takođe podržati napore za unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava, slobode govora i izražavanja, u konktekstu obaveza koje je Crna Gora preuzela u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.

1. Teme/oblasti:

Teme i oblasti koje su prihvatljive za obradu kroz predloge projekata uključuju, ali nisu limitirane na:

 • Transparentost rada javne uprave
 • Vladavina prava u oblastima posebno osjetljive na korupciju (javne nabavke, energetika, privatizacija, prostorno planiranja i izgradnja
  objekata, itd)
 • Ljudska prava
 • Antikorupcijske reforme
 • Korupcija (konflikt interesa, nezakonito bogaćenje, nepotizam)
 • Organizovani kriminal

Nevladine organizacije mogu odabrati jednu ili više tema koju će obraditi kroz podnešeni predlog projekta.

2. Šta ćemo ocjenjivati?

 • Relevantost – do koje mjere predloženi predlog projekta obrađuje neku od ponuđenih tema/oblasti.
 • Izvodljivost – koje informacije su neophodne i koliko je moguće doći do njih kako bi se uspješno realizovao projekat.
 • Uticaj na okruženje – koliko je vjerovatno da će projekat biti zanimljiv građanima. Koje su ključne pretpostavljene vrijednosti predloga projekta?
 • Troškovi – šta je sve potrebno za kompletiranje predloga projekta?
 • Uticaj na promjene – do koje mjere se priča može koristiti za efikasno javno zastupanje od strane civilnog društva u oblasti koju obrađuje predlog projekta?

3. Ko se može prijaviti?

Na javni poziv za dodjelu grantova mogu prijaviti nevladine organizacije iz Crne Gore. Prednost će imati organizacije registrovane van Podgorice koje djeluju na lokalnom nivou.

4. Šta je potrebno za prijavu?

Za uspješnu prijavu na javni poziv potrebno je popuniti aplikacioni formular i formu za budžet. Pored aplikacionih dokumenata, potrebno je dostaviti i potvrdu o registraciji organizacije kao i kopiju statuta organizacije.

Samo prijave koje budu sadržale ispravno popunjenju dokumentaciju će biti razmatrane.

5. Rok za prijavu

Poziv za male grantove je otvoren do kraja trajanja grant linije, zaključno sa 28. februarom 2020, godine. Odluka o dodjeli granta će se donositi po prispijeću predloga projekta.

6. Visina finansijske podrške i opravdani troškovi

Finansijska podrška za dodjelu grantova se kreće u rasponu od 300,00 EUR do 3.000,00 EUR. U izuzetnim okolnostima iznos može biti veći od gornjeg limita predvidjenog ovim pozivom.

Za uspješnu prijavu je potrebno popuniti formular, budžet a troškove predvidjeti u realnom iznosu.

Troškovi koji se mogu smatrati opravdanim su honorari za članove projektnog tima, operativni troškovi( troškovi telefona, interneta, prevoza.) kao i direktne projektne troškove( angažovanje eksperata, troškovi javnih dogadjaja, troškovi pristupa informacijama i ostalih troškova nastalih za potrebu realizacije projekta)

7. Kako se podnosi prijava

Prijave na ovaj javni poziv se podnose isključivo u elektronskoj formi. Popunjeni aplikacioni formular i budžet je potrebno poslati na grant@mans.co.me sa naznakom OCCRP/MANS mali grantovi.

Organizacija može realizovati više projekata finansiranih iz ove grant linije. Takodje istovremeno, može biti i dio drugog predloga projekta kao partnerska organizacija.

Osim finansijske podrške, OCCRP i MANS će odabranim organizacijama tokom realizacije projekata pružiti stručnu i tehnički pomoć, uključujući obuku, pristup alatima za pretragu i obradu podataka, uključujući i servis olakšanog pristupa informacijama u posjednu državnih organa kao i treninga za efikasno vodjenje javnih kampanja i tehnika javnog zagovaranja.

Detaljnije informacije o javnom pozivu i načinu prijave možete dobiti na telefone 020 266 326, 069 446 094, 067 262 724 ili na mail grant@mans.co.me

NVO MANS

Komentari su isključeni.