XI izvještaj o sprovođenju Inoviranog Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

1

korupcijaMANS je danas objavio jedanaesti izvještaj o sprovođenju Inoviranog Akcionog plana za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala koji pokazuje da je do kraja septembra 2009. godine stepen realizacije Inoviranog akcionog plana povećan u odnosu na prethodni period, i da postoji kontinuitet u naporima institucija da započnu aktivnosti propisane tim dokumentom. Ipak, nivo realizacije i rezultati niza aktivnosti su još uvijek znatno manji od očekivanih.

Nakon 21 mjeseca implementacije, sprovedena je skoro polovina aktivnosti iz Inoviranog Akcionog plana, dok je skoro četvrtina aktivnosti započeta. Preko četvrtine planiranih aktivnosti nije realizovano. Pošto je rok za sprovođenje svih aktivnosti kraj tekuće godine, postoji ozbiljna zabrinutost da rezultati sprovođenja Akcionog plana neće biti na nivou predviđenih.

Analiza pokazuje da su državne institucije realizovale većinu aktivnosti kojima se uspostavlja zakonska i institucionalna infrastruktura, i radile na izgradnji administrativnih kapaciteta. Usvojeni su mnogi zakoni i drugi akti, uključujući i više etičkih kodeksa, u većini institucija je zaposlen nedostajući kadar, organizovane su brojne obuke i studijske posjete. Većina institucija je nabavila potrebnu opremu, kao i radni prostor, dok njihove projekte podržava niz stranih donatora. Potpisani su brojni međuinstitucionalni sporazumi i memorandumi o saradnji sa institucijama drugih država, obezbijeđen dio statističkih podataka koji nisu postojali prije usvajanja Akcionog plana, otpočete javne kampanje i uspostavljeni telefoni za prijavu korupcije u više institucija. Sistem izvještavanja institucija o Akcionom planu je unaprijeđen i donekle je poboljšan sadržaj izvještaja Nacionalne komsije.

Štaviše, čak i reforme koje su sprovedene ne daju očekivane rezultate, dok institucije ulažu intenzivnije napore u skrivanje postojećeg stanja, nego što bi im trebalo za rješavanje problema. Važni zakoni koji su usvojeni kao dio reformskog paketa nisu usklađeni sa konvencijama o korupciji i ljudskim pravima, a neki su suprotni i presudama Evropskog suda za ljudska prava. Sprovođenje anti-koupcijskih zakona i konkretni rezultati u procesuiranju korupcije i organizovanog kriminala su veoma ograničeni. Podaci institucija pokazuju da im građani rijetko prijavljuju slučajeve korupcije. Interne kontrole koje se sprovode u okviru institucija, ili od strane organa zaduženih za nadzor, ne rezultiraju otkrivanjem i efikasnim krivičnim gonjenjem korupcije i organizovanog kriminala. Međuinstitucionalna saradnja često nije orjentisana na rezultate, već administrativna pitanja, dok je saradnja sa institucijama drugih država imala ograničene domete, posebno kada je u pitanju korupcija na najvišem nivou. Nije uspostavljen Pravosudni informacioni sistem.

Još uvijek nije uspostavljen efikasan mehanizam koordinacije rada institucija izvršne vlasti u gonjenju korupcije i organizovanog kriminala, mnogi potpisani sporazumi nisu doprinijeli unapređenju saradnje u konkretnim slučajevima, dok većina institucija izbjegava da sprovede analize o sopstvenom radu, ili saradnji sa drugim državnim organima, već se fokusira na promociju radije ograničenih rezultata sprovedenih aktivnosti. Pristup informacijama, posebno dokumentaciji koja bi mogla otkriti slučajeve korupcije, je i dalje veliki problem. U praksi ne postoji sistem koji bi obezbijedio da se kontrolišu zloupotrebe mjera tajnog nadzora. Zakon o konfliktu interesa ima veoma ograničen domet, učešće javnosti u donošenju odluka u oblasti privatizacije je marginalizovano, dok se većina odluka donosi u tajnosti, zahvaljujući velikim diskrecionim ovlaštenjima i kumuliranju više funkcija od strane članova Vlade.

Vanja Ćalović, izvršni direktor

XI Izvještaj o realizaciji Inoviranog Akcionog (PDF) download >>>

1 Comment

 1. Gospodine Dejane, zašto se ne pozabavite mitom i korupcijom na sjeveru države. Tamo gdje je nerazvijeno područje, u malim sredinama, sve se zna, i nažalost politički uspjeh je veći za one koji se bave kriminalom, pljačkom i dr. radnjama. U Plavu je na vlasti korumpirana kriminalizovana grupacija koja iz pozadine vlada, iz partijskih bunkera DPS i SDP, preko poltrona imenovanih u izvršnoj vlasti. Preko njih sprovode uzurpaciju, nelegalnu gradnju.Nekima su dosijei u Organima gonjenja, ali su i dalje lokalni i državni funkcioneri. Pošteni ljudi se nemaju kome obratiti, jer su izgubili nadu na državne organe, a lokalni im služe za sprovođenje i legalizaciju prljavih i nezakonitih radnji. Primjeri su brojni: Uzurpacija i eksploatacija šumskih kompleksa, najboljih lokacija u turističkim lokalitetima, uzurpacija Autobuske stanice i dr. Sadašnji predsjednici OODPS i OOSDP, Šabovići Husnija i Džavid (poslanici u CG Parlamentu) uz podršku čelnika državne vlasti, ponašaju se žešće od njihovih predaka s kraja XiX vijeka. Ponovo je u ovim krajevima uspostavljen robovlasnički odnos, uz aminovanje korumpiranih državnih rukovodilaca, koji dođu u Plav, u njihov restoran se goste, a na konak za vikend, obavezno, borave u njihove dvorce na padinama Bogićevice, nedaleko od Hridskog jezera, Uzurpirali su planinu sa najvećim šumskim i turističkim potencijalima.
  Za državne rukovodioce oni su mnogo sposobni ljudi, za Plavljane su lopovi i kriminalci, za neke doskorašnje ministre oni su mnogo dobri, jer su ih pomagali u gradnji stambenih ili vikend objekata, sa drvenom građom iz državne šume, jer je Husnija direktor državne (svoje) šumske uprave.
  Mnogo toga se može o njima pisati, mnogo toga je u njihovim policijskim dosijeima, ali oni su i dalje na vlasti. Vladaju lokalnim “funkcionerima”, prirodnim resursima, ljudskim sudbinama (samo se zapošljavaju njihovi rođaci i istaknuti poltroni). Na izborima pobjeđuju uz podršku Državnog vrha, policije i plaćanja glasova sredstvima političke i šumske mafije.
  Ko im se suprostavi, (najmanje) ostaje bez posla, fizički je maltrtetiran i dr.
  Prije nekoliko godina, pokušao je da im se suprostavi Predsjednik Opštine, Orhan Redžepagić,tada predsjednik OODPS, doživjeo je smjenu i fizički napad, sad je politički neaktivan. To iskustvo opomenulo sve slobodno misleće ljude da se uzdrže od otpora, a neki su im se pridružili, radi opstanka na poslu i sl.
  Posjetite i Plav i tamo su “Zavale” i kriminalci