Kriju advokate plaćene milion eura

0

Savjet za privatizaciju u decembru isplaćivao novac iz budžeta za advokatske i konsultantske usluge, ali odbijaju da kažu kome i za koje poslove

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte uplatio je krajem decembra blizu milion eura za advokatske usluge, ali to Vladino tijelo odbija da saopšti kojem advokatu, odnosno advokatskoj kancelariji i za koji novac je toliko novac iz budžeta uplaćen.

Prema informaijama „Vijesti“, transakcija vrijedna preko 900.000 eura isplaćena je između 21. i 25. decembra 2017.

Iz Vladinog Biroa za odnose s javnošću nijesu stigli odgovori na pitanja „Vijesti“, a podatke nijesu dostavili ni Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, naglašavajući da se radi o podacima koje je Vlada označila „stepenom tajnosti interno“.

MANS je tražio podatke o isplatama privatizacionim savjetnicima za tri posljednja mjeseca 2017. Savjet za privatizaciju je odobrio djelimičan uvid u podatke za oktobar i decembar (izbrisane su sve informacije za koje je Vlada odredila stepen tajnosti interno), a odbio da dostavi podatke za novembar.

Na čelu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Vlade je premijer Duško Marković.

Koordinatorka za medije MANS-a Snežana Bajčeta smatra da je „indikativno da je Vlada zaključke o uskraćivanju dostupnosti dijela podataka donijela neposredno nakon što je MANS zatražio ove informacije shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama“.

Prema njenim riječima, u obrazloženju rješenja nema pojašnjenja „iz kog tačno razloga dio isplata na ime konsultantskih i advokatskih usluga može, a dio ne može biti javan“.

„Tu se susrećemo sa spornim, opštim i nejasnim isključenjima koja su prošle godine dodata prvom članu Zakona o SPI. Koncept izuzimanja svih „informacija za koje postoji obaveza čuvanja tajne“ dovodi do podrivanja cjelokupnog Zakona i dovodi u pitanje ustavne odredbe o pristupu informacijama i međunarodne standarde kojih je Crna Gora obavezna da se pridržava“, poručila je Bajčeta.

Ističe da to u praksi omogućava uskraćivanje prava javnosti da zna u svakom slučaju kada neki organ propiše obavezu čuvanja tajne, jer se tada na tražene informacije ne odnosi Zakon o SPI, koji bi po svim međunarodnim standardima trebalo da uređuje ovu oblast.

„Među isplatama kojima je uvid dozvoljen, vidimo da je samo 25. decembra Savjet za privatizaciju izvršio dvije isplate na ime advokatskih usluga u punom iznosu 240.000 eura. Kontradiktornost ovog Zakona i njegova neusklađenost sa Ustavom i međunarodnim standardima koji precizno regulišu ostvarivanje prava javnosti da zna, omogućavaju da se na osnovu ad hoc odluka pojedinih organa, uz nerazumljiva i nerijetko nepotpuna obrazloženja, u sve većoj mjeri uskraćuje pravo javnosti da zna. Zato je potrebno u što kraćem roku izmijeniti postojeći Zakon“, zaključila je Bajčeta.

Ø  85,3 hiljada eura isplaćeno je u oktobru za konsultantske usluge. Tokom decembra, mimo skoro milion eura transakcija koje su tajna, isplaćeno je preko 270.000 za advokatske usluge i preko 65.000 za konsultantske usluge. Prema podacima koje je MANS dobio od Savjeta, tajna su i još dvije isplate za konsultantske usluge, a koje su od novca građana isplaćene između 25. i 31. decembra.

Ø  „Skrivanje podataka kada je u pitanju proces privatizacije je posebno problematično kada se ima u vidu da se upravo ta oblast već godinama, u kontinuitetu, od strane Evropske komisije označava kao posebno osjetljiva na korupciju. Rijetki su primjeri potpuno otvorenih i uspješnih privatizacija u Crnoj Gori, a ovakve odluke Savjeta nikako nisu doprinos da se takvo stanje promijeni“, smatra Bajčeta.

Tina Popović
Tekst je objavljen u ND Vijesti 15. jula 2018. godine

Komentari su isključeni.