Matični brojevi kriju i korupciju unutar poreske uprave i katastra

0

MANSBrisanje matičnih brojeva iz javno dostupnih registara Uprave za nekretnine i Poreske uprave će ne samo omogućiti kriminalcima da prikriju svoje prljave poslove sa kompanijama i nekretninama, već će obezbijediti i da se teže otkriju i procesuiraju slučajevi korupcije unutar tih institucija.

Činjenica da sada nije moguće pouzdano utvrditi identitet lica ili kompanije koja ima vlasništvo nad nekretninom, omogućava još povoljnije okruženje za cvjetanje korupcije i organizovanog kriminala unutar crnogorskog katastara i djelovaće ohrabrujuće za korumpirane službenike ove institucije koji su i do sada koristili svoj položaj kako bi nezakonito upisivali vlasništvo nad nekretninama.

Odsustvo pojačane kontrole javnosti nad onim što se dešava unutar Uprave za nekretnine će za rezultat imati još veću pravnu nesigurnost za sve one građane koji posjeduju nekretnine, bilo da sa njima prometuju ili ne.

MANS se tokom rada na istraživanju korupcije i organizovanog kriminala susreo sa velikim brojem slučajeva neosnovanog preknjižavanja imovine na lica i kompanije uz očigledno kršenje zakona iz te oblasti i moguće postojanje korupcije.

Tako su nerijetki slučajevi da je bilo moguće jedan stan prodati po nekoliko puta, prometovati nekretninama koje nisu u vlasništvu onoga ko je prodaje ali i prenijeti vlasništvo nad zemljom ili objektima bez ugovora ili drugog zakonom propisanog osnova. Svi ovi slučajevi su otkrivani upravo zbog činjenice da je uvidom u katastarski registar bilo moguće precizno utvrditi idetitet osoba koje su učestvovale u prometu nepokretnosti.

Nažalost, nova praksa koju sada primjenjuje Uprava za nekretnine će obezbijediti da veliki broj takvih slučajeva i ostane neotkriven ili bude kasno otkriven kada zakon već bude prekršen, a javni interes narušen.

Gotovo nepostojeća kontrola rada Uprave za nekretnine, sa katastrofalnim rezultatima u sankcionisanju zloupotrebe službenog položaja, samo je još jedan argument više u prilog tvrdnji da se matični brojevi moraju vratiti u javno dostupne registre što će obezbijediti i veću kontrolu od strane same javnosti.

Kada je u pitanju Poreska uprava Crne Gore, takođe imamo slučajeve da je zanemarljivo mali broj poreskih službenika do sada odgovarao zbog zloupotrebe službenog položaja u kontroli naplate poreza, i pored činjenice da su mnoga privredna društva “pošteđena” poreske kontrole upravo zbog toga što su na neki način povezana sa tim službenicima.

Brisanje matičnih brojeva lica kompanija sprečava otkrivanje veza između poreskih službenika i kompanija koje imaju tu privilegiju da budu pošteđene kontrole ili naplate poreza.

Odluka da se uklone matični brojevi iz evidencije poreske i uprave za nekretnine, faktički je ove javne registre pretvorila u tajne registre gdje pristup podacima kojima se mogu dokazati krivična djela i korupcija imaju samo institucije koje su i same velikim dijelom opetrećene korupcijom. Na taj način se svi dilovi i poslovi drže u najstrožoj tajnosti, obezbjeđujući nekažnjivost i kriminalcima i onima iz redova Uprave za nekretnine i Poreske uprave koji im pomažu u tome.

Nažalost, ove institucije se radije bave sprečavanjem onih koji su zainteresovani da se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala, nego što imaju hrabrosti da se pozabave korupcijom u svojim redovima i obezbijede puno poštovanje zakona.

MANS još jednom poziva Upravu za nekretnine i Poresku upravu da hitno i bez odlaganja vrate podatke o matičnim brojevima u javno dostupne registre i time obezbijede punu transparentnost i zakonitost svoga rada, ali i doprinesu efikasnijoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

MANS

Komentari su isključeni.