Organi državne uprave u Vladi Crne Gore gotovo potpuno zatvoreni za javnost

0

Većina državnih organa koji rade u okviru Vlade Crne Gore u velikoj mjeri krši niz odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje ih obavezuju da unaprijed objavljuju podatke o svom radu na zvaničnim internet prezentacijama. MANS poziva Agenciju za slobodan pristup informacijama da konačno i sama počne sa sprovođenjem Zakona i pokrene postupke protiv institucija.

Čak 31 od 36 analiziranih organa državne uprave na svojim sajtovima nije objavilo ni polovinu informacija koje po Zakonu moraju biti proaktivno objavljene, pokazuje Analiza proaktivnog informisanja državne uprave koju je danas objavio MANS. Organi u sastavu Vlade su zatvoreniji i od ministarstava, za koje je takođe utvrđeno da ne postupaju po odredbama člana 12 Zakona o SPI.

Najviši stepen proaktivnosti među institucijama državne uprave imaju Zavod za statistiku i Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu sa dvije trećine objavljenih podataka, ali je najčešće teško pronaći objavljene informacije na njihovim sajtovima.

Na sajtovima Uprave za ugljovodonike, Lučke uprave, Uprave za dijasporu i Uprave policije uopšte nema proaktivno objavljenih informacija, dok sajtovima Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Agencije za duvan i Direkcije za saobraćaj nije bilo moguće ni pristupiti.

Na analiziranim sajtovima je natpolovična zastupljenost jedino izvještaja i drugih dokumenata o radu u oblastima iz nadležnosti institucija. Obim svih ostalih kategorija podataka koje po Zakonu moraju biti javne, poput informacija o finansijama i raspolaganju javnim resursima, strateških dokumenata, spiskova javnih funkcionera i drugih pojedinačnih akata je značajno ispod polovine. Najmanje je objavljenih registara i javnih evidencija (11%) kao i nacrta i predloga zakona i drugih propisa.

Pored toga što nedvosmisleno krše Zakon jer uskraćuju javnosti informacije, neobjavljivanje propisanih podataka otvara veliki prostor za razvoj koruptivnih praksi.

Zato pozivamo Agenciju da u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama zauzme aktivnu ulogu kada je u pitanju poštovanje obaveze proaktivnog objavljivanja informacija i počne podnositi prekršajne prijave protiv svih državnih organa i odgovornih lica koji krše zakon.

Proaktivnim objavljivanjem podataka institucije bi omogućile građanima da bez troškova dođu do javnih podataka, umjesto da podnose zahtjeve za informacijama i ulaze u komplikovan i skup pravni postupak.

Obim i dostupnost objavljenih informacija po Zakonu o SPI na sajtovima organa u Vladi Crne Gore

Komentari su isključeni.