Podaci o seizmičkim i drugim rizicima rušenja sistema brana na Morači ne mogu biti tajna

0

HE AndrijevoPodaci o seizmičkim i drugim rizicima od rušenja kaskadnog sistema brana na Morači, te planiranje mjere za njihovo ublažavanje nikako ne mogu biti tajna i obavezno se moraju staviti na uvid crnogorskoj javnosti.

Stav Ministarstva za uređenje prostora i zaštitu životne sredine da “tamo neko ima taj dokument i da je njegova volja da li hoće da ga objavi” je prije svega neozbiljan i dodatno potvrđuje da u ovom Ministarstvu apsolutno nisu spremni da građanima predoče ključne informacije o trenunto najvećem projektu koji se planira u državi.

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata u članu 22 nedvosmisleno propisuje da detaljni prostorni plan, pored ostalih dokumenata i elaborata, mora sadržati i “osnove zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća”.

Razumijemo da ovakva vrsta podataka može biti osjetljiva za obrađivače plana i da možda ne ide u prilog zagovornicima potapanja rijeke Morače, ali je neprikosnoveno pravo građana da budu detaljno upoznati sa svim askpektima moguće gradnje brana, a naročito onima koji mogu imati direktan uticaj po njihovo zdravlje i imovinu.

Ipak, sadašnja verzija nacrta plana za četiri brane na Morači ne sadrži detaljne informacije o konkretnim mjerama zaštite koje se planiraju u slučaju havarije na branama, pa samim tim ni podatke o procjenama imovinske štete i eventualnim ljudskim žrtvama.

Ovo svakako ide u prilog tvrdnji da nacrt je plana koji se trenutno nalazi na raspravi, polovičan i nedorečen dokument koji, ukoliko se bude poštovao zakon, neće biti moguće usvojiti uz postojeće nedostatke.

Odustvo podataka o procjeni rizika i mjerama zaštite od pucanja brana i uticaja takve havarije na stanovništvo Podgorice i uopšte donjeg sliva Morače, predstavlja ozbiljan nedostatak ovog plana, i nalaže njehovo hitno vraćanje na dopunu i popravni.

Kako je Ministarstvo odgovarajući na zahtijev za informacijama MANS-a, već priznalo da nemaju pomenute elaborate, a da iz EPCG upućuju na Ministarstvo odbrane tvrdeći da se radi o vojnoj tajni, očigledno je da državne institucije nemaju namjere da informišu javnost, prvenstveno građane Podgorice, o tome koje sve rizike nosi život na samo osam kilometara od kaskadnog sistema brana.

MANS će svakako već naredne sedmice od EPCG i Ministarstva odbrane zatražiti informacije o pomenutom elaboratu, a ako institucije ostanu pri tvrdnji da se radi o vojnoj tajni, pokrenuti i postupak pred Upravnim sudom.

Dejan Milovac

Direktor Programa za održivi razvoj i javne kampanje

Komentari su isključeni.