Predsjednik Opštine Bar, Žarko Pavićević, izjavio da je bio upoznat sa nelegalnom gradnjom rusko-crnogorske kompanije

0

Izjava Predsjednika Opštine Bar, Žarka Pavićevića da je bio upoznat sa nelegalnom gradnjom rusko-crnogorske kompanije “LONGRUN-INVEST” u okviru novousvojenog DUP-a “Topolica III”, te da su vlasnici te kompanije dobili njegovu saglasnost jer mu se “zgrada ionako nije sviđala”, sadrži elemente krivične odgovornosti zbog moguće zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog obavljanja službene dužnosti od strane Pavićevića.

izvod-iz-dupa-topolica-bjelisiObjekat kompanije LONGRUN INVESTčija je prvobitna spratnost bila planirana na četiri etaže je vremenom daleko premašio svoje gabarite, i očigledno uz potpunu obaviještenost prvog čovjeka barske opštine, narastao na sedam spratova, plus potkrovlje. Nacrtom DUP-a “Topolica III” koji je bio na javnoj raspravi u julu ove godine, spratnost ovog objekta je bila povećana na P+6 etaža, da bi na primjedbu Nikole Vujačića, predstavnika LONGRUN-a, konačna verzija plana sadržala potpunu legalizaciju ovog objekta sa ucrtanim prizemljem, sedam spratova i potkrovljem. Vujačić je tražio i da se u plan ucrtaju i pristupni putevi, koje ova kompanija trenutno, najvjerovatnije, nelegalno izvodi. Ova primjedba na planski dokument je od strane Vujačića upućena 27. jula ove godine, dva dana nakon okončanja javne rasprave, ali u okviru roka za dostavljanje primjedbi na plan koji je Opština naknadno produžila.

Pored činjenice da eventualne zabrane radova, rješenja o pečaćenju i rušenju objekta ili nijesu bile donijete ili nisu imale efekta, zabrinavajuća je činjenica da je upravo Pavićević imao punu informaciju o tome šta se dešava na terenu i da je u potpunosti tolerisao takvo ponašanje kompanije LONGRUN.

Imajući u vidu da je pozicija Predsjednika Opštine, kada govorimo o procesu donošenja planske dokumentacije, posebno osjetljiva na uticaj investitora a time i korupciju, situacija u kojoj Pavićević javno izjavljuje da je od početka bio upoznat sa namjerama investitora, otvara veliki prostor za sumnju da je i sam Pavićević imao interes da se zgrada ove kompanije legalizuje. Sama izjava koju je na posljednjoj sjednici barskog parlamenta dao Pavićević predstavlja dovoljan osnov za tužilaštvo da reaguje po službenoj dužnosti i otvori istragu.

Ipak, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, te nesavjesno vršio službenu dužnost, MANS će već naredne nedelje, nakon prikupljanja dodatne dokumentacije, tužilaštvu i policiji podnijeti krivičnu prijavu protiv Predsjednika Opštine Bar, Žarka Pavićevića.

Pored DUP-a Topolica III, barski parlament je usvojio i DUP Toplica I, planski dokument u kome se nalazi čuvena zgrada koju je gradila kompanija barskog gradonačelnika. U nacrtu planskog dokumenta iz jula ove godine, zgrada koju je gradio barski ZIB je evidentirana kao već postojeći objekat, bez navođenja spratnosti, dok se u finalnoj verziji ucrtava takođe kao postojeći objekat, spratnosti suteren+prizemlje +7 spratova.

razlika-u-planovima-topolica-1U okviru istog plana, budući objekat kompanije “Komerc Keka” je ucrtan kao novi objekat, spratnosti prizemlje +8 spratova + potkrovlje, dok se na terenu već izvode pripremni radovi na izgradnji temelja. Za objekat ovog investitora, Ministarstvo uređenja prostora je još prošle godine izdalo građevinsku dozvolu, iako je plan tek juče usvojen, pa se postavlja pitanje na osnovu kojeg planskog dokumenta je to učinjeno i zašto je obrađivač plana ovu zgradu ucrtao kao objekat koji se radi po novom planu. Projektant ove zgrade je kompanija “Basketing” iz Bara, koju je Opština Bar angažovala na reviziji DUP-a Topolica I. Takođe, u nacrtu DUP-a koji je bio na javnoj raspravi, spratnost objekta je bila P+8 etaža, dok je u finalnoj verziji ucrtano P+8+ potkrovlje.

Pored tog objekta se nalazi i gotovo završeni objekat kompanije “Bar Construction Investment Group. Prema informacijama sa građevinske table, radi se o objektu spratnosti prizemlje + 10 spratova, dok se na terenu nalazi objekat koji je veći za potkrovlje. U prvom nacrtu plana je bila zagržana spratnost P+10, dok u finalnoj verziji koja je usvojena, objekat je legalizovan u postojećim gabaritima.

Slična situacija je i sa objektom još jednim objektom kompanije LONGRUN INVEST koji se nalazi u ovom planu a koji je takođe legalizovan njegovim usvajanjem u barskom parlamentu. U nacrtu plana, ovaj objekat je bio ucrtan kao P+8 spratova, dok je u finalnoj verziji samo verifikovano stanje na terenu i ucrtano P+8 spratova + potrkovlje.

Imajući u vidu da na javnoj raspravi nije bilo primjedbi koje su se odnosile na ova tri objekta, postavlja se pitanje na čiju inicijativu je promijenjena spratnost objekta i izvršena njihova legalizacija.

Na posljednjem zasijedanju barskog parlamenta je usvojen i DUP Topolica-Bjeliši kojim se predviđa izgradnja desetine novih stambenih objekata. Jedan od tih objekata je i već izgrađena zgrada A6 čiji su investitori Ministarstvo prosvjete i nauke, Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstvo, dok je projektant zgrade i izvođač radova, kompanija Žarka Pavićevića, ZIB – Bar.

dvije-verzije-nacrta-planaU obije verzije nacrta plana, ovaj zgrada je ucrtana kao planirani objekat. Ipak, stanje na terenu je bitno drugačije. Zgrada je u posljednjoj fazi izgradnje, a na tabli koja se nalazi na gradilištu se navodi da je građevinska dozvola izdata još u aprilu prošle godine, pa se postavlja pitanje na osnovu čega je izdata građevinska dozvola izdata ako je plan kojim je planiran ovaj objekat tek prekjuče usvojen.

U skladu sa time, postoji osnovana sumnja da je proces planiranja i uređenja prostora u opštini Bar u velikoj mjeri uslovljen interesima građevinskih kompanija i njihovim odnosom sa lokalnom administracijom i visokim opštinskim funkcionerima. Usvajanjem svega nekoliko planova na posljednoj sjednici, barski parlament je omogućio legalizaciju na desetine hiljada kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora, čime je obezbijeđeno da investitori koji su nelegalno gradili, ne odgovaraju zbog toga.

Dejan Milovac
Zamjenik izvršnog direktora za održivi razvoj

Komentari su isključeni.