Radili na štetu građana a u korist EPCG

0

Racun za struju - EPCGVišemjesečno istraživanje MANS-a o poslovanju Regulatorne agencije za energetiku (RAE) je pokazalo brojne neregularnosti u radu sadašnjih ali i bivših čelnika ove institucije i otvorilo sumnju da su u kontinuitetu zloupotrebljavali službeni položaj pri donošenju odluka u korist Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), a na štetu građana Crne Gore.

MANS je zbog toga Vrhovnom državnom tužilaštvu ove sedmice podnio pet krivičnih prijava kojima su obuhvaćeni sadašnjii članovi RAE Novak Medenica, Miroslav Vukčević, Dragutin Martinović i Branislav Prelević, kao i bivši članovi regulatorne agencije Dragoljub Drašković, Miodrag Đekić, Branko Kotri i Dragan Bojović.

Čelnici RAE se sumnjiče da su tokom 2011. godine usvojili metodologije za obračun cijena struje koje sadrže favorizujuće odredbe u korist energetskih kompanija, prije svega prilikom odobravanja troškova poslovanja. Naime, regulator je dužan da troškove poslovanja, odnosno troškove za plate, materijal, usluge i slično, odobri isključivo na bazi validne dokumentacije koje mu podnose EPCG i CGES, ali se to u praksi ne događa, već RAE odobrava veće iznose za troškove poslovanja, nego što ih kompanije dokumentuju.

Pored toga, bitna stavka na računu za struju su investicije energetskih kompanija, odnosno stopa povrata na investicije, koja je iznosila 4 odsto neposredno prije dolaska italijanskih kompanija A2A i Terna. Ove kompanije su 2009. i 2011. godine vlasnički ušle u EPCG i CGES, a Istraživački centar MANS je došao do dokumentacije koja potvrđuje da je Terna tokom pregovaranja za ulazak u CGES eksplicitno tražila da stopa povrata na kapital od 2012. godine bude 6,8 odsto, sa tendencijom daljeg rasta.

Čelnici RAE su ovaj zahtjev prvo prihvatili kroz prepisku sa italijanskom kompanijom i Ministarstvom ekonomije, a zatim su ga formalno realizovali tako što su ga definisali metodologijama, pa su upravo u 2012. godini omogućili stopu povrata na kapital od 6,8 odsto. Već naredne godine ona je iznosila 7 odsto, a 2014. godine je bila 7,2 odsto, što se nesumnjivo odrazilo na cijenu električne energije.

Takođe, čelnici RAE već godinama energetskim kompanijama unaprijed odobravaju višemilionske regulatorne prihode po osnovu planiranih investicija i tolerišu što ih EPCG i CGES ne realizuju u planiranom iznosu. S tim u vezi, posebno je indikativno da RAE kontrolu investicija vrši samo na osnovu šturih izvještaja koje im dostavljaju energetski subjekti, a propušta da izvrši stvarni nadzor kako bi ustanovila da li su pomenute investicije zaista i realizovane.

Kada su u pitanju tehnički gubici u distributivnoj mreži, RAE već godinama paušalno utvrđuje tu stopu na štetu krajnjih potrošača. Metodologijama je bilo predviđeno da EPCG do aprila 2012. godine donese sveobuhvatnu studiju o smanjenju gubitaka u sistemu, na osnovu čega bi se utvrdila opravdana stopa gubitaka koju bi plaćali potrošači, ali to nije učinjeno, već su zbog odluka RAE potrošači i dalje primorani da plaćaju ogromne tehničke gubitke državne energetske kompanije.

Konačno, RAE već petu godinu ne preduzima nikakav nadzor i omogućava EPCG da otvoreno krši Zakon o energetici, kojim je jasno propisana obaveza kompanije da formira posebno preduzeće za distribuciju električne energije, kako bi se energetske djelatnosti obavljale nezavisno jedna od druge i shodno tržišnim principima. EPCG je bila dužna da to učini do maja 2011. godine, ali se to do danas nije dogodilo.

Sve pobrojano pokazuje da čelnici RAE već godinama obesmišljavaju osnovnu funkciju te institucije, otvoreno favorizujući interese energetskih kompanija, a na štetu javnog interesa. O tome svjedoče i brojne presude Upravnog suda kojima je u sudskom postupku dokazana ništavost odluka RAE, a na koje su se čelnici ove institucije oglušili, nastavljajući sa starom praksom.

RAE do sada nije bila u fokusu pažnje crnogorskog tužilaštva iako su njene odluke direktno uticale na javni interes, standard građana, ali i profit enegetskih kompanja, što je situacija koja se više ne smije tolerisati. S time u vezi očekujemo da će Vrhovno državno tužilaštvo nakon dostavljanja dokaza do kojih smo došli u istraživanju najhitnije postupiti po ponijetim krivičnim prijavama i obezbijediti da neko konačno i snosi odgovornost za sve ono što je godinama rađeno u RAE.

RAE kršila Zakon o javnim nabavkama

RAE je tokom 2012., 2013. i 2014. godine grubo kršila i Zakon o javnim nabavkama zloupotrebom modela neposrednog sporazuma, za koji se ne sprovodi javno oglašavanje, zbog čega je MANS prošlog mjeseca podnio posebnu krivičnu prijavu protiv izvršnog direktora Novaka Medenice kao odgovornog lica.

Neposredni sporazum je direktni dogovor između naručioca i ponuđača i on se obično odnosi na nabavke male vrijednosti. Zakonom o javnim nabavkama dozvoljeni limit za neposredne pogodbe iznosi od 7 do 10 odsto od ukupne godišnje sume koju naručilac potroši za sve javne nabavke. Međutim, RAE je u prethodnim periodu svake godine trošila više novca za neposredne pogodbe, nego što je zakonom dozvoljeno.

Takođe, analizom potrošnje pojedinačnih javnih nabavki, MANS je utvrdio da je RAE za iste vrste nabavki paralelno sprovodila i šoping metodu i neposredni sporazum. Tako je po osnovu šoping metode RAE za tri godine kod različitih turističkih agencija ugovorila usluge vazdušnog prevoza od 35 hiljada eura, a primjenom neposrednog sporazuma dodatno je za avio karte potrošila još 12 hiljada eura.

Posebno indikativno je što je RAE tokom prethodne tri godine kao troškove reprezentacije prikazivala i potrošnju koju je imala parfimeriji „Bar Kod“, zatim „Kući hemije“, prodavnici „Habitat“, marketu „Voli“, prodavnici „Bit Pils“ i u te svrhe potrošila preko 14 hiljada eura.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije u sklopu projekta “Nulta tolerancija na korupciju”. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za Afirmaciju Nevladinog Sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima Evropske unije.

Komentari su isključeni.