Sajtovi opština i bez osnovnih informacija, a organi Glavnog grada ni polovično ne informišu javnost

0

Analiza sajtova lokalnih samouprava, koju je MANS sproveo u saradnji sa organizacijom „Access Info Europe“ iz Madrida, pokazuje da opštine u Crnoj Gori proaktivno ne objavlje često ni osnovne informacije o svom radu, iako je to izričito propisano Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Zakon u još većoj mjeri krše gradski organi, koje ne objavljuju ni polovinu informacija predviđenih Zakonom o SPI.

Među crnogorskim opštinama, visok stepen proaktivnosti imaju Andrijevica, Berane, Bar, Tivat i Žabljak, sa više od ¾ objavljenih osnovnih informacija o svom radu. Između jedne i dvije trećine objavljenih informacija imaju Plav, Mojkovac, Pljevlja, Šavnik, Kolašin i Cetinje. Ostale opštine na svojim sajtovima imaju manje od trećine informacija.

Obim i dostupnost objavljenih informacija po Zakonu o SPI na sajtovima lokalnih samouprava u Crnoj Gori

Nalazi analize, koje je MANS objavio na svom sajtu, pokazuju da više od polovine jedinica u okviru lokalnih samouprava u Crnoj Gori nema objavljen ni Vodič za slobodan pristup informacijama, a da je trećina objavljenih vodiča zastarjela.

Kada su u pitanju podaci o finasnijama, koji su posebno važni u pogledu informisanja javnosti i transparentnosti rada institucija, utvrđeno je da svega polovina opština redovno objavljuje planove budžeta. Međutim, procenat objavljenih izvještaja o budžetima gotovo je upola manji u odnosu na planove budžeta.

Opštine su daleko od standardizovanog plasmana informacija o svom radu, budući da njihove internet prezentacije nisu ni slične, a svega pet opštinskih sajtova je pregledno.

Iako na sajtovima uglavnom imaju posebno naznačenu sekciju na kojoj je predviđeno proaktivno objavljivanje informacija, analizom je utvrđeno da među 29 gradskih stručnih i posebnih službi, organa uprave i privrednih društava kojima je osnivač Glavni grad, institucije ne objavljuju ni polovinu informacija u skladu sa Zakonom o SPI.

Obim i dostupnost objavljenih informacija po Zakonu o SPI na sajtovima organa Glavnog grada

Svega nešto između trećine i polovine informacija predviđenih Članom 12 Zakona o SPI evidentirano je na sajtovima Komunalnih usluga, Čistoće, Vodovoda i kanalizacije, Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Parking servisa, Agencije za stanovanje i Službe zaštite. Ostali gradski organi objavljuju manje od trećine informacija..

Na polovini analiziranih sajtova Glavnog grada nije bilo moguće evidentirati pravovremeno postavljene Vodiče za slobodan pristup informacijama, dok ni jedan gradski organ na svom sajtu ne sadrži nacrte ili predloge zakona ili strateških dokumenata, kao ni bilo kakvu vrstu javne evidencije ili registra.

Sveukupna niska proaktivnost lokalnih samouprava i gradskih službi u objavljivanju informacija zabrinjavajuća je jer uskraćuje pravo građanima da se pravovremeno informišu o radu ovih institucija, kao što je npr. način na koji troše budžetska sredstva. Pored činjenice da krše Zakon, lokalni i gradski organi neobjavljivanjem informacija stvraju potrebu za pokretanjem složenog mehanizma podnošenja zahtjeva za informacijama, a istovremeno šire prostor za korupciju, koja se po pravilu najlakše razvija u tajnosti.

Analizu proatkivnog objavljivanja informacija možete pogledati OVDJE:

MANS

Komentari su isključeni.