Deponije ili regulacija Tare?

0

Istraživački centar MANS-a otkriva kako je Ministarstvo održivog razvoja kineskoj kompaniji CRBC omogućilo da izbjegne otvaranje dvije deponije, već da velike količine iskopanog materijala na trasi autoputa deponuje u samom koritu rijeke Tare.

Ovako danas izgleda korito rijeke Tare u blizini gradilišta prioritetne dionice autoputa Smokovac – Mateševo. Na obje obale rijeke Tare je deponovano na stotine kubika otpadnog materijala sa obližnjih gradilišta, dok je na lokaciji pored kampa Jabuka formirana cijela planina zemlje i šljunka.

Prema tvrdnjama Ministarstva održivog razvoja ovdje se radi o regulaciji korita rijeke Tare, međutim dokumentacija do koje je došao Istraživački centar MANS-a govori nešto sasvim drugo.

Agencija za zaštitu životne sredine je krajem 2015. godine izdala saglasnost na Elaborat uticaja autoputa koji je izradila kineska kompanija CRBC koja izvodi radove na izgradnji autoputa.

Ovim dokumentom se “strogo zabranjuje odlaganje viška materijala iz iskopa u korita potoka, rijeka, obale rijeka i na poljoprivredno zemljište”. Za to su, prema Elaboratu bile predviđene posebne deponije-odlagališta kojih na kompletnoj dionici bilo predviđeno ima četrnaest.

Za odlaganje iskopanog materijala nastalog probijanjem trase i iskopavanjem tunela u blizini rijeke Tare na takozvanoj poddionici četiri su bile predviđene dvije deponije na lokacijama Trebišnjica i Jabuka kod buduće petlje Mateševo.

Ove dvije deponije se navode i u posebnom dokumentu Plan upravljanja građevinskim otpadom koje je iste godine uradio CRBC.

Međutim, stanje na terenu pokazuje da ove dvije deponije nikada nisu otvorene, već da je CRBC iskopani materijal deponovao u koritu i na obalama Tare.

Takvu praksu su u Ministarstvu sada objašnjavaju potrebom da se reguliše korito rijeke Tare, iako postojeći Elaborat o uticaju autoputa niti jednom riječu ne pominje tu mogućnost već naprotiv, izričito zabranjuje odlaganje iskopanog materijala u Taru.

Sredinom 2017. Godine, CRBC je izradio dokument kojim su predviđene mjere zaštite rijeke Tare tokom izgradnje autoputa I tada po prvi put najavljuje da će se zemlja I iskpani materijal deponovati u korito I na obale rijeke radi navodne regulacije. Ovaj dokument je prihvatilo resorno Ministarstvo iako je bio u potpunoj suprotnosti sa prethodno donijetim Elaboratom.

Konačno, u oktobru ove godine Ministarstvo usvaja novi Plan upravljanja građevinskim otpadom na predlog CRBC-a u kojem se definitivno ukidaju predviđene deponije i napominje da će se sav materijal koji je trebao tu da se odlaže biti iskorišćen za regulaciju Tare.

Ipak, snimci sa Google eartha iz avgusta ove godine pokazuju da je CRBC otpočeo sa deponovanjem iskopanog materijala na obale Tare mnogo ranije nego što je donio novi Plan upravljanja otpadom kojim se brišu predviđene deponije.

Nema sumnje da je MORT ovim izašao u susret CRBC-u kako bi smanjio troškove deponovanja, izgradnje deponija I pistupnih puteva te da je regulacija rijeke Tare poslužila upravo za to, a ne kako se navodi zaštiti okoline od izlivanja.

Ovaj, najnoviji primjer devastacije Tare daje odgovor na pitanje zbog čega se od javnosti kriju ključne informacije, pa I one o zaštiti životne sredine. Kada imamo u vidu šta se sve dešava na gradilištima autoputa, jasna je motivacija Vlade I nadležnih informacija da sve izvještaje svih nadzornih komisija proglase za tajnu.

Apsolutno je neprihvatljivo da Vlada nastavi sa sakrivanjem ključnih dokumenata u vezi izgradnje autoputa, jer nedostatak nbilo kakve kontrole osim one koju sprovodi Vlada I sama kompanija CRBC, kao što smo vidjeli, ima nesagledive posljedice.

Dejan Milovac & Lazar Grdinić

Snimak TV priloga na TV Vijesti

Komentari su isključeni.