Skupštine Crne Gore da hitno razmotri predstavku NVO Stečajci

0

MANS poziva Odbor za antikorupciju Skupštine Crne Gore da hitno razmotri predstavku koju je NVO Stečajci u saradnji sa MANS-om podnijela ovom radnom tijelu još 3. oktobra prošle godine u vezi sa načinom rada i finansiranja stečajnih upravnika u Crnoj Gori, u svjelu do sada sprovedenih stečajnih postupaka kojima je uništena crnogorska privreda.

Naime, od Odbora za antikorupciju je inicijativom zatraženo da sasluša ministra pravde Duška Markovića, ministra ekonomije Vladimira Kavarića, predsjednika Privrednog suda u Podgorici Blaža Jovanića i predsjednika Privrednog suda u Bijelom Polju Muzarefa Hadžajlića, te da pokrene postupak izmjena Zakona o stečaju i podzakonskih akata kako bi se funkcija stečajnog upravnika profesionalizovala i kako bi se propisalo da stečajni upravnici dobijaju fiksnu mjesečnu naknadu za rad koja ne može biti veća od dvije i po prosječne neto zarade u Crnoj Gori na mjesečnom nivou.

Naime, stečajni upravnici koji su angažovani u preduzećima koja se nalaze u stečaju do sada su bila lica koja su položila stručni ispit, a stalno su bili angažovani na drugim poslovima. Umjesto da vode poslove preduzeća i zastupaju stečajnog dužnika, stečajni upravnici su samo djelimično angažovani na ovom poslu – što se negativno odražavalo na preduzeća u stečaju, posebno kada se radilo preduzećima koja su bila u državnom vlasništvu.

Prema sadašnjem sistemu, stečajni sudija određuje visinu naknade stečajnom upravniku u skladu sa Zakonom o stečaju i sa Pravilnikom koje je donijelo Mistarstvo ekonomije. Tako, stečajnim upravnicima se nadoknađuju putni, telefonski troškovi, kancelarijski materijal troškovi angažovanja stručnih lica za potrebe stečajnog postupka a obračunavaju im se i veoma izdašne  nagrade, koje često mogu iznositi i na desetine hiljada eura.

Umjesto da se preduzeća polako revitalizijiju ili da se unovči njihova bogata imovina i isplate potraživanja – uglavnom se dešavalo suprotno, tj. nakon stečaja preduzeća su polako ulazila u još veće probleme. Zbog neangažovanja, nesavjesnog rada i korupcije stečajnih upravnika, preduzeća su nakon stečaja izlazila sa otuđenim akcijama i umanjenom stečajnom masom, jer stečajni upravnici nijesu izvršavali zakonske obaveze i preduzimali mjere u cilju obezbjeđenja stečajne mase kako bi se sačuvala njena vrijednost. Takođe, stečajni postupak je odugovlačen i više od dvije godine – što je postepeno umanjivalo vrijednost kompanija.

Na ovakav način, od stečajnog postupka jedinu korist imali su stečajni upravnici koji su uzimali basnoslovne naknade, često i na desetine hiljada eura, kao i privilegovani pojedinci kojima su stečajni upravnici omogućili da vrijednu crnogorsku privredu kupe u bescjenje a potom je unište. Sa druge strane, na hiljade radnika nekada moćnih crnogorskih fabrika je isjerano na ulicu bez otpremnina ili akcija preduzeća koja su oni svojim radom postavili na noge. Takođe, obespravljenim radnicima se duguju zarade, a radni staž im nije povezan pa ne mogu da ostvare čak ni pravo na penziju.

Kako bi se spriječila ovakva dalja praksa potrebno je profesionalizovati funkciju stečajnog upravnika, da bi ta lica bila potpuno posvećena očuvanju stečajne imovine i obnovi kompanija u stečaju, zbog čega smo od Odbora za antikorupciju zatražili da hitno pokrene postupak izmjene zakona i da poziciju stečajnih upravnika adekvatno reguliše. Tako, inicijativom je predloženo da se ograniče plate stečajnih upravnika na maksimalnih dvije i po prosječne neto zarade u Crnoj Gori na mjesečnom nivou i to samo u slučajevima kada se radi o stečajnom postupku velikih kompanija. U svim drugim slučajevima, propisane naknade bile bi znatno manje.

Zbog toga, vjerujemo da je od posebne važnosti da se Odbor za antikorupciju na ovu temu što prije sastane, posebno imajući u vidu da je Vlada samostalno krenula u proces izmjena Zakona o stečaju, čiji se nacrt trenutno nalazi na javnoj raspravi. Sada je pravi trenutak da Odbor Vladi da jasne smjernice i prijedloge u kom pravcu treba raditi izmjene i dopune Zakona o stečaju, kako bi se osiguralo da se stečajni postupci konačno počnu vodititi u korist javnog interesa i kako bi se spriječilo krajnje neprimjereno bogaćenje stečajnih upravnika, posebno u situacijama kada dobijaju nagrade za uništenje firmi čiji su stečajni postupak vodili.

Pozivamo Odbor za anitkorupciju da se hitno sastane, da održi predložena saslušanja resorno nadležnih funkcionera i da definiše set rješenja koji bi se inkorporirao u tekst izmjena i dopuna na kojima trenutno radi Vlada Crne Gore a sve u cilju obezbjeđenja da stečajni postupci budu fer i zakoniti i u interesu svih crnogorskih građana, radnika i privrednih društava.

MANS

Komentari su isključeni.