Uništili dokaze o Branovim transakcijama

0

Morsko dobro uklonilo dokumentaciju o poslovanju sa Branislavom Mićunovićem prilikom zakupa Budvanske marine

branomicunovic01

Dokumentacija o uplatama Branislava Brana Mićunovića za zakup Budvanske marine u periodu od 2003. godine do 2012. godine, uništena je zahvaljujući odluci Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, otkrivaju Istraživački centar MANS-a i list Dan.

Krajem 2015. godine Istraživački centar MANS-a je zatražio sve uplate po osnovu Ugovora o korišćenju morskog dobra u Budvanskoj marini iz 2002. godine, koje su izvršene prema Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom. Ugovor je u aprilu 2002. godine bio zaključen sa kompanijom „Er-Ve Montemarine“ doo iz Podgorice, a godinu i po kasnije, odnosno u novembru 2003. godine je zaključen aneks ugovora sa firmom „MC Marina“ Budva, kao pravnim sljedbenikom prethodne firme.

Prema zvaničnim podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata, osnivači „MC Marina“ Budva bili su Predrag Mićunović, sinovac Branislava Mićunovića, i firma „Anagusta“ doo iz Budve, čiji su osnivači Branislav Mićunović i Nenad Mićunović. Kompanija „MC Marina“ Budva u međuvremenu je promijenila naziv u „Dukley Marina“, a njen novi vlasnik je „Stratex development“ iz Budve.

Iz odgovora Morskog dobra proizilazi da je to javno preduzeće uništilo dokumentaciju koja je obuhvatila i uplate Mićunovićeve firme tom preduzeću u periodu od 2003. godine do 2012. godine. U Zapisniku iz januara 2012. godine se navodi da će se „uništenje ovog bezvrijednog registraturskog materijala obaviti nakon dobijanja odluke o odobrenju uništenja od strane Državnog arhiva Odsjek Budva“.

U Zapisniku je navedeno da se radi o finansijsko računovodstvenoj dokumentaciji, kao i predmetima u vezi korišćenja morskog dobra, raznim prepiskama, zahtjevima i slično, koji obuhvataju period od 1992. godine do kraja 2008. godine, a uništeni su na osnovu Zakona o arhivskoj djelatnosti i Pravilnika o načinu odabiranja arhivske građe, zahvaljujući kojima je Morsko dobro utvrdilo Listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja.

Podaci o finansijskom poslovanju dugogodišnjeg vlasnika Budvanske marine Branislava Brana Mićunovića mogu biti od značaja za eventualne sudske postupke, posebno kada se zna da je njegovo poslovanje predmet brojnih krivičnih prijava i istraga.

Inače, Morsko dobro je Listom kategorija registraturskog materijala kao internim dokumentom, do koje je došao Istraživački centar MANS-a, utvrdio veoma kratke rokove za čuvanje dokumentacije, pa tako nakon samo pet godina može uništiti i finansijske planove, knjigovodstvene isprave, poput naloga za knjiženja, obračune, isplate, naplate potraživanja, izdavanja mjenica, račune, zahtjeve za prenos sredstava, ugovore o kratkoročnim pozajmicama, a nakon samo dvije godine prepisku sa bankama u vezi deviznog poslovanja ili prepisku sa dobavljačima i kupcima.

Nakon samo tri godine Morsko dobro može uništiti i svu dokumentaciju koja se odnosi na postupak izdavanja privremenih lokacija, a nakon deset godina i dokumentaciju o izdavanju u zakup kupališta.

Dakle, Morsko dobro je propisalo vrlo kratke rokove za čuvanje dokumentacije koja istražnim organima može da posluži kao dokazni materijal u otkrivanju zloupotreba službenog položaja, čime se suštinski otežava dokazivanje krivičnih djela počinjenih od strane bivših i sadašnjih rukovodilaca.

Krivičnim zakonikom Crne Gore propisano je da zastarjelost krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja nastupa u roku od deset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora preko pet godina. Međutim, Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom je brojnu dokumentaciju koja može biti dokazni materijal uništilo u znatno kraćim rokovima.

Uništavaju predstavke o kriminalu

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) može da uništi sve predstavke kojima se ukazuje na izvršenje krivičnih djela iz opšteg i privrednog kriminaliteta, iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, te borbe protiv droge i krijumčarenja i to nakon samo pet godina, a dopise iz ovih oblasti poslije samo dvije godine, iako istrage u mnogim slučajevima traju i duže od decenije. Uklanjanje tih dokumenata je omogućeno podzakonskim aktom koji je potpisao bivši ministar policije Raško Konjević u februaru prošle godine.

Nakon isteka roka od dvije godine MUP može da uništi sve zahtjeve za izdavanje ličnih karata, njihovu zamjenu ili oglašavanje nevažećim, kao i zahtjevi za prijavu, odjavu, promjenu, utvrđivanje prebivališta i promjenu adrese stana, i rješenja o poništenju i odbijanju prijave prebivališta. Isti rok je propisan i za zahtjeve za upotrebu mobilne stanice za izdavanje lične karte i pasoša, koje se koriste za izdavanje ličnih dokumenata starim, bolesnim i licima sa invaliditetom.

Podaci o provjeri državljanskog statusa, te dopisi u vezi državljanstva, telegrami, provjera otpusta iz crnogorskog državljanstva ili revizije moraju se čuvati samo u periodu od godinu dana, iako je Crna Gora poznata po izdavanju državljanstava po posebnim uslovima sumnjivim biznismenima i licima osuđenim za korupciju.

Ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji, koji su u praksi jedan od najčešćih mehanizama za fiktivno izvlačenje novca iz institucija, čuvaju se samo pet godina. Poznato je da su funkcioneri MUP-a i Uprave policije bili premet istraga u mnogim slučajevima, upravo u vezi sa raznim spornim ugovorima, posebno u slučajevima „Limenka” i Kamp Zlatica, a pitanje uništavanje dokumentacije je posebno relevantno za nedavno pokrenuta pitanja o tendera za nove lične karte, za koje se ispostavilo da nisu biometrijske.

Pišu:
Milica Krgović
Ines Mrdović

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije u sklopu projekta „Nulta tolerancija na korupciju”. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima Evropske unije.

Komentari su isključeni.