Uprava pri Ministarstvu vanjskih poslova prikrila budžetske troškove pred izbore

0

Mitrović Odbili da objave isplate prema dijaspori Uprava za dijasporu nije objelodanila analitičke kartice svih računa za period od 12. do 31. jula, čime je prekršila zakon o finansiranju političkih subjekata MANS podnio pet prijava Agenciji za sprečavanje korupcije, tražeći da odgovorno lice u Upravi za dijasporu bude kažnjeno u skladu sa zakonom Na čelu Uprave za dijasporu je Predrag Mitrović, funkcioner Demokratske partije socijalista Uprava za dijasporu Crne Gore od 12. jula do 31. jula nije objavila nikakve analitičke kartice o budžetskim troškovima, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. U periodu od 1. do 14. avgusta Uprava za dijasporu je djelimično objavila analitičke kartice, ali iz tih dokumenata se ne vidi na šta su pošle uplate.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) zbog toga je podnijela pet prijava Agenciji za sprečavanje korupcije, tražeći da odgovorno lice u Upravi za dijasporu bude kažnjeno u skladu sa zakonom.

Na čelu Uprave za dijasporu Crne Gore je Predrag Mitrović, koji je nekada bio na čelu Uprave za sprečavanje pranja novca, inače dugogodišnji funkcioner Demokratske partije socijalista. Uprava za dijasporu je pod ingerencijom Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Iz MANS-a je saopšteno da su tokom pregleda internet stranice Uprave za dijasporu utvrdili da ta institucija nije učinila javnim analitičke kartice svih računa za period od 25. do 31.jula, koje je, u skladu sa članom 28, stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužna objavljivati sedmodnevno.

Kako se navodi u prijavi MANS-a, time je prekršena navedena zakonska odredba, a dokaz za to je štampana verzija izvoda sa internet prezentacije.

Zbog činjenice da je došlo do povrede zakona, predlažemo da Agencija sprovede postupak odlučivanja i izricanja mjera u skladu sa članom 44 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. U skladu sa navednim, podnosimo ovu prijavu radi pokretanja postupka u skladu sa ovlašćenjima propisanim zakonom i molimo vas da nas obavijestite o aktivnostima sprovedenim u ovom slučaju i dostavite nam izvještaj o izvršenom nadzoru, kao i sve odluke o izrečenim mjerama i preduzetim radnjama – navodi se u prijavi MANS-a.

Iz te NVO su u prijavi citirali i zakonsku odredbu da će novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura biti kažnjeno za prekršaj odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave, državnom fondu i privrednom društvu čiji je osnivač ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave ako podatke ne objavi na svojoj internet stranici i na petnaestodnevnom nivou ih ne dostavi Privremenom odboru i Agenciji.

Period od 12. do 31.jula pokriven je sa tri prijave dostavljene Agenciji za sprečavanje korupcije.

U sklopu projekta „Pošteni izbori slobodni od korupcije”, MANS je uspostavio pretraživu internet bazu podataka o predizbornoj potrošnji budžeta, koja će omogućiti svim zainteresovanim pojedincima da na jednom mestu i na jednostavan način dobiju informacije o predizbornoj potrošnji preko 100 institucija.

Po­stu­pa­nje dr­žav­nih or­ga­na ko­je je do­ku­men­to­va­no ovom pri­ja­vom i dru­gim pri­ja­va­ma MANS-a iza­zi­va po­seb­nu za­bri­nu­tost ako se zna da je afe­ra „Sni­mak” ja­sno po­ka­za­la da dr­žav­ni or­ga­ni sta­ju na stra­nu DPS-a u iz­bor­nim kam­pa­nja­ma.

Što se ti­če pe­ri­o­da od 1. do 14.av­gu­sta, pod­ni­je­te su dvi­je pri­ja­ve pro­tiv Upra­ve za di­ja­spo­ru.

To­kom pre­gle­da in­ter­net stra­ni­ce utvr­đe­no je da je Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja uči­ni­lo jav­nim ana­li­tič­ke kar­ti­ce svih ra­ču­na za pe­ri­od od 8. do 14. av­gu­sta, ko­je je du­žno ob­ja­vlji­va­ti sed­mo­dnev­no. Na­ve­de­ni do­ku­ment ne sa­dr­ži sve neo­p­hod­ne po­dat­ke, pa ne mo­že bi­ti ri­ječ o pu­noj pri­mje­ni na­ve­de­ne zakonske od­red­be. Do­kaz za to je štam­pa­na ver­zi­ja iz­vo­da sa in­ter­net pre­zen­ta­ci­je – na­vo­di se u u pri­ja­vi MANS-a.

Ob­ja­šnja­va­ju da ob­ja­vlje­na ana­li­tič­ka kar­ti­ca ne sa­dr­ži po­dat­ke ko­ji bi ga­ran­to­va­li pot­pu­ni uvid u po­tro­šnju budžet­skih sred­sta­va, kao što su svr­ha pla­ća­nja (na­ziv kon­ta GK), broj kon­ta, iz­vor sred­sta­va, na­ziv ko­ri­sni­ka bu­dže­ta – Upra­ve za di­ja­spo­ru (ako je ob­u­hva­će­na kon­kret­nom ana­li­tič­kom kar­ti­com).

– Na­ve­de­na in­sti­tu­ci­ja je ne­pri­ka­zi­va­njem na­ve­de­nih gru­pa in­for­ma­ci­ja ogra­ni­či­la tran­spa­rent­nost i kon­tro­lu potro­šnje bu­džet­skih sred­sta­va jer je ob­ja­vi­la sa­mo dio in­for­ma­ci­ja, ko­je ni­su do­volj­ne za utvr­đi­va­nje či­nje­ni­ca ka­ko se ras­po­re­đu­ju na­ve­de­na sred­stva u pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du i da li se do­ga­đa­ju zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih sredsta­va. Sve to je u su­prot­no­sti sa na­če­li­ma Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja – uka­za­no je u pri­ja­vi MANS-a.

M.V.

Kri­ju i ko ko­ri­sti slu­žbe­na auta

MANS je čel­ni­ke Upra­ve za di­ja­spo­ru pri­ja­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je i zbog pri­kri­va­nja de­ta­lja o upo­tre­bi slu­žbe­nih auto­mo­bi­la. Ka­ko su na­ve­li u pri­ja­vi, utvr­đe­no je da je in­sti­tu­ci­ja Upra­va za di­ja­spo­ru uči­ni­la javnim sve put­ne na­lo­ge za upra­vlja­nje slu­žbe­nim vo­zi­li­ma za pe­ri­od od 25. do 31.ju­la.

Ob­ja­vlje­ni put­ni na­lo­zi ni­su u skla­du sa obra­scem put­nog na­lo­ga ko­ji je de­fi­ni­san Pra­vil­ni­kom o obra­scu put­nog na­lo­ga, na­či­nu nje­go­vog iz­da­va­nja i vo­đe­nju evi­den­ci­je iz­da­tih put­nih na­lo­ga. Na­ve­de­na in­sti­tu­ci­ja je iz­o­sta­vi­la dje­lo­ve obra­sca – po­dat­ke ko­ji su de­fi­ni­sa­ni pra­vil­ni­kom – evi­den­ci­ju utro­ška go­ri­va i ma­zi­va. Na osno­vu objavlje­nih po­da­ta­ka ni­je mo­gu­će utvr­di­ti da li je do­šlo do zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nih vo­zi­la u pred­iz­bor­nim kampanja­ma – pi­še u pri­ja­vi MANS-a.

Preuzeto sa DN DAN Online

Komentari su isključeni.