Upravni sud potvrdio: Parlamentarne partije jesu obveznice Zakona o SPI

0

Upravni sud Crne Gore donio je presudu prema kojoj su parlamentarne partije obveznice Zakona o slobodnom pristupu informacijama, uz obrazloženje da je riječ o pravnim licima čiji se rad većim dijelom finansira iz javnih prihoda. Sud je poništio rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ukazao da je ovaj organ u većem broju postupaka prethodno donosio rješenja kojima je nalagao političkim partijama da postupaju po zahtjevu za pristup informacijama, pa je, kako je navedeno u presudi “nejasno je na osnovu čega je došlo do odstupanja od dosadašnje prakse tog organa”.

U obrazloženju presude Upravnog suda navodi se da shodno članu 9 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, subjekti koji imaju svojstvo pravnog lica i koji se većim dijelom finansiraju iz javnih prihoda su, po nalaženju ovog suda, dužni da postupaju po zahtjevima za pristup informaciji. “Saglasno važećim propisima, političke partije stiču svojstvo pravnog lica upisom u Registar političkih partija (član 6 Zakona o političkim partijama), a sredstva za redovan rad i izbornu kampanju mogu sticati iz javnih i privatnih izvora (član 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja)”, navodi se u obrazloženju presude.

Postupak pred Upravnim sudom MANS je pokrenuo pošto je Agencija ovoj nevladinoj organizaciji počela da dostavlja rješenja kojima parlamentarne partije nijesu u obavezi da postupaju shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Ta promjena je uslijedila nakon šro je Specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu o sumnjivim donacijama DPS-a, a na osnovu podataka koje je MANS dobio upravo pozivanjem na Zakon o SPI. Time je ovaj “nezavisni organ” u vrijeme važenja istog zakona, naglo izmijenio praksu postupanja, budući da se u prethodne 152 odluke izjašnjavao pozitivno o istim zahtjevima.

Pomenutim odlukama Agencija je na neko vrijeme omogućila partijama da od javnosti sakriju podatke o svojim finansijama. To je posebno važno imajući u vidu da se tražene informacije o partijskim finansijama odnose na period predsjedničke i kampanje za lokalne izbore.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama trenutno je jedini pravni akt koji nalaže punu transparentnost partijskih finansija u Crnoj Gori, pa je izuzimanjem od obaveza ovog Zakona, Agencija pokušala da legitimiše skrivanje podataka, obesmisli cjelokupan koncept transparentnosti partijskih finansija, ali i da otvori širok prostor za dalji razvoj političke korupcije u izbornim kampanjama.

MANS

Komentari su isključeni.