Upravnom sudu dvije tužbe protiv Vlade Crne Gore i Ministarstva ekonomije

0

Grupa građana je podnijela danas Upravnom sudu dvije tužbe protiv Vlade Crne Gore i Ministarstva ekonomije kojima traži poništenje Koncesionog akta i pretkvalifikacionog tendera za projekat hidroelektrana na Morači, jer je u procesu njihovog donošenja drastično prekršen Zakon o koncesijama

Tužbu su podnijeli Dejan Milovac i Ines Mrdović iz MANS-a, Žarko Rakčević i Dejan Mijović iz Foruma 2010 i Darko Pajović i Jelena Marojević iz Green Home-a kao grupa građana jer je to bio jedini način da se legitimišeno kao zainteresovana strana u upravnom sporu. Takođe, prvi put u Crnoj Gori se pred Upravnim sudom jedna strana poziva na Aarhusku konvenciju koja garantuje učešće javnosti u donošenju odluka i pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.

U tužbi se Ministarstvo ekonomije tereti da je prekršilo Zakon o koncesijama kod definisanja predmeta koncesije jer je samo potencijalno navelo buduće koncesiono područje, iako je bilo obavezno da ga precizno definiše.

Nadalje, zakon je flagrantno prekršen i u dijelu gdje se Ministarstvo pozvalo na nepostojeći dokument, odnosno Detaljni prostorni plan za višenamjenske akumulacije na Morači, iako on nikada nije usvojen, pa time nema snagu pravno važeg akta.

Pored toga, iako je u Predlogu Detaljnog prostornog plana bilo predviđeno samo Tehničko rješenje I za HE na Morači, u Koncesionom aktu je Ministarstvo dodalo Tehničko rješenje II i mogućnost alternativnog rješenja, koje će predložiti budući koncesionar čime se potvrđuju i sumnje da će kapaciteti budućih elektrana na Morači zavisiti od njegovih profitnih apetita.

Ova dva tehnička rješenja nijesu prošla javnu raspravu, jer nijesu ni obrađeni u Predlogu Detaljnog prostornog plana i Strateškoj procjeni uticaja, pa predlagač nije imao zakonski osnov da ih uključi u koncesionu proceduru.

Takođe, Ministarstvo je tokom javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta predočilo nepostojeću ekonomsku analizu Univerziteta Mediteran, za koju su naknadno iz te institucije saopštili da nijesu njeni autori. Nakon završetka rasprave, Ministarstvo je u Koncesionom aktu prikazao sasvim drugačije ekonomske podatke, saopštavajući da ih je sačinio, do tada, nepoznati tim ekspretara, dok se u izjavama i saopštenjima za javnost pominje i dubrovačka Poslovna škola. Na ovaj način je javnost svjesno dovedena u zabludu, jer su joj prikazane nerealne pozitivne projekcije od izgradnje HE na Morači.

Tužbom se takođe traži i poništenje pretkvalifikacionog tendera za HE na Morači, pošto je Pozivom za podnošenje ponuda kvalifikovanim ponuđačima od 19. novembra ove godine, Ministarstvo prekršilo pravila postupka i pogrešno primijenilo materijalno pravo.

Naime, u Javnom oglasu za pretkvalifikaciju, koji je objavljen 26. februara 2010. godine, kao predmet koncesije je navedeno »korišćenje dijela hidropotencijala rijeke Morače izgradnjom HE Andrijevo, Raslovići, Milunovići i Zlatica ukupne snage 238,4 MW i procijenjene prosječne godišnje proizvodnje 693,7 GWh«.

Međutim, u Pozivu za podnošenje ponuda od 18. novembra 2010. godine kvalifikovani ponuđači se pozivaju da svoje ponude dostave na – Osnovnom tehničkom rješenju I, Osnovnom tehničkom rješenju II i alternativnom tehničkom rješenju.

Iz ovoga je očigledno da je Ministarstvo u Javnom oglasu propisalo jedan predmet koncesije, da bi u Pozivu za podnošenje ponuda bitno izmijenilo pravila postupka u pogledu predmeta koncesije, čime je prekšio načela transparentnosti, nediskriminacije i naročito konkurencije, koja su predviđena Zakonom o koncesijama.

Zbog ovakvih drastičnih kršenja zakonske procedure predložili smo održavanje javne rasprave pred Upravnim sudom gdje ćemo zatražiti poništenje i Koncesionog akta i pretkvalifikacionog tendera za projekat HE na Morači.

Imajući u vidu da se radi o predmetu od nespornog javnog interesa, očekujemo da će Upravni sud u najkraćem mogućem roku procesuirati našu tužbu i zakazati javnu rapsravu.

Dejan Milovac

Ines Mrdović

Žarko Rakčević

Dejan Mijović

Darko Pajović

Jelena Marojević

Komentari su isključeni.