Vlada uklapa ponudu Skode u planska dokumenta za termoelektranu

0

Vlada Crne Gore obavezna je da izradi potpuno novi detaljni prostorni plan (DPP) i stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu (SEA) za Drugi blok Termoelektrane (TE) u Pljevljima i ponovo ih uputi na javnu raspravu kako bi stručna i zainteresovana javnost dala svoje komentare, jer je Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) promijenila tehničke parametre za izgradnju nove termoelektrane koji su u značajnoj mjeri drugačiji od onih koji su predstavljeni na javnoj raspravi organizovanoj u maju 2014. godine.

Naime, osnov za izradu nacrta DPP-a i SEA-e koji su bili na javnoj raspravi predstavljala je studija opravdanosti izgradnje Drugog bloka TE koji je za potrebe EPCG, zajedno sa Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu, krajem 2012. godine izradio slovenački konzorcijum predvođen firmom „Esotech“ iz Velenja.

EPCG do danas nije objavila studiju opravdanosti, već krije njen sadržaj, dok je Istraživački centar MANS-a  je došao u posjed Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu iz 2012. godine, u kojem se eksplicitno navodi da je odabrana snaga nove termoelektrane od 220 MW optimalna sa aspekta raspoloživih rezervi uglja užeg pljevaljskog basena.

Međutim, državna energetska kompanija je početkom ove godine zaključila novi ugovor sa firmom „Ecotech“ iz Velenja za izradu idejnog projekta izgradnje Drugog bloka i novog elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, ali na potpuno novim tehničkim karakteristikama. Kao parametri su ponuđeni snaga Drugog bloka od 250 MW, iako je ista kompanija prije samo tri godine već utvrdila da je sa aspekta rezervi uglja optimalna snaga bloka 220 MW.

To dovodi u pitanje kompletan dosadašnji postupak u kojem je izabrana češka kompanija Škoda Praha koja je ponudila da gradi blok snage 254 MW. Novim dokumentom se sada očigledno pokušava uklopiti njena ponuda.

Slovenačka firma ugovorena dokumenta treba da izradi u roku od 90 dana od kada joj EPCG dostavi projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove, što se očekuje nakon usvajanja DPP. Posebno je zabrinjavajuće što se u tehničkoj specifikaciji na osnovu koje „Esotech“ treba da izradi idejni projekat navodi da je cilj izrade tog dokumenta dobijanje građevinske dozvole za izgradnju Drugog bloka TE u Pljevljima.

Iz svega navedenog se nameće zaključak da Vlada mora pristupiti izradi novih planskih dokumenata i organizovati novu javnu raspravu, što je i obaveza po Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata koji propisuje da se ponovna javna rasprava organizuje ukoliko se planski dokument bitno razlikuje od prvobitnog nacrta.

MANS je u komentarima na nacrte DPP-a i SEA-e ukazao da su nezakoniti i neusklađeni dokumenti, koji brojna pitanja ostavljaju otvorenim, dok su u dobrom dijelu zasnovani na manipulativnim i nepotpunim podacima, da nijesu potvrdili da je Projekat izgradnje Drugog bloka ekonomski održiv projekat i da je u javnom interesu, kao i da bi izgradnja nove termoelektrane imala dalekosežne štetne posledice na životnu sredinu Pljevalja i zdravlje stanovništva, koja bi dovela do enormog iseljavanja ljudi sa tog područja.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za Afirmaciju Nevladinog Sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima Evropske Unije.

Još 141.000 eura za nove studije oko drugog bloka TE Pljevlja

EPCG je najnoviji ugovor sa „Esotechom“ ugovorila za cijenu od 141 hiljadu eura, pa se postavlja pitanje da li je nesvrsishodno potrošen novac po osnovu ranije zaključenih ugovora sa tom firmom. MANS još uvijek ne posjeduje podatke koliko su iznosili ugovorni aranžmani sa Slovencima iz 2012. godine.

A da državnu energetsku kompaniju mnogo ne zanimaju stavovi javnosti u vezi kontroverznog projekta Drugog bloka i da nastavlja sa njegovom realizacijom uprkos nizu otvorenih pitanja, pokazuje i činjenica da je početkom marta ove godine zaključila ugovor sa firmom „Geotehnika Plus“ iz Nikšića koji se odnosi na geotehnička istraživanja terena za potrebe izgradnje Drugog bloka. Vrijednost tog ugovora je 76,5 hiljada.

Takođe, EPCG je krajem prošle godine objavila javni poziv po osnovu tehničkog, pravnog i ekonomsko-finansijskog savjetovanja u vezi reorganizacije Termoelektrane Pljevlja i Rudnika uglja, čija je procijenjena vrijednost 450 hiljada eura, ali je ta nabavka kasnije obustavljena.

Komentari su isključeni.