Za socijalnu pomoć iz budžetske rezerve Glavnog grada isplaćeno preko 43.000 eura

0

Zvanični podaci Glavnog grada o potrošnji sredstava uoči predstojećih lokalnih izbora pokazuju da je za posljednjih nekoliko mjeseci iz budžetske rezerve pojedinncima isplaćeno preko 43.000 eura po osnovu socijalne pomoći. Sve odluke je donio Gradonačelnik Ivan Vuković, na osnovu diskrecionog ovlašćenja i mišljenja Komisije koju je sam formirao.

Većina socijalne pomoći čije isplate je odobrio Vuković se kreće u iznosima od 100 do 200 eura, a odnose se na poboljšanje materijalne situacije, pomoć u liječenju i školovanju.

U dokumentaciji kojom se odobrava isplata socijalne pomoći, Gradonačelnik Vuković se poziva na Odluku o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve. Odlukom se definišu vrste i visina pomoći koja se može dijeliti iz budžetske stavke, ali ne i detaljniji kriterijumi na osnovu kojih se može ostvariti pravo na socijalnu pomoć.

Ovaj dokument definiše da konačnu odluku o tome kome će biti dodijeljena sredstva donosi Gradonačelnik na predlog posebne Komisije koju formira sam Gradonačelnik.

Ipak, u zaključima Vukovića se pomenuta Komisija ne pominje, pa nije jasno na osnovu čega su, osim diskrecionih ovlašćenja Gradonačelnika, donošene odluke o isplati novca.

Jedna od odluka Gradonačelnika o isplati pomoći

Ovakav način korišćena budžetske rezerve uoči izbora je identičan onome koji već postoji na nivou državnog budžeta, a podrazumijeva raspodjelu pomoći uz netransparentne kriterijume i ogroman prostor za zloupotrebe u predizbornom periodu. Prema podacima koje je MANS do sada objavio, iz državnog trezora je po ovom osnovu od raspisivanju izbora isplaćeno namjanje 130 hiljada eura.

Mogućnost zloupotrebe je prepoznata i Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji izričito zabranjuje isplatu socijalne pomoći iz budžetske rezerve, osim u posebnim slučajevima koji uključuju i epidemiju zaraznih bolesti.

Upravo na tu mogućnost se i poziva Glavni Grad, pravdajući socijalna davanja činjenicom da je odluka o proglašenju epidemije korona virusa u Crnoj Gori i dalje na snazi.

MANS je već više puta upozorio da raspodjela socijalne pomoći na ovaj način kojim se odluke donose van zvaničnog sistema socjalne i zdravstvene zaštite, otvaraju ogroman prostor za zloupotrebe jer se novac troši bez jasno utvrđenih i transparentnih kriterijuma. Ovo je posebno važno u predizbornom period gdje već imamo brojne primjere zloupotreba iz prakse.

MANS

Komentari su isključeni.