MANS – Transparentnost pravosuđa

0

Objavljivanje i dostupnost pravosnažnih sudskih presuda je od velike važnosti u svakom društvu koje pretenduje da bude demokratsko. Pored činjenice da se svaka presuda izriče javno i u ime naroda, transparentnom sudskom praksom se obezbjeđuje vladavina prava i postiže njeno ujednačavanje. Analizom sudskih presuda utvrđuje se da li sudovi poštuju univerzalne principe jednakog postupanja u jednakim situacijama, princip pravne sigurnosti, te princip proporcionalnosti u ostvarivanju prava.

Osim toga, analizom sudskih presuda i spisa predmeta za krivična djela sa elementima korupcije i organizovanog kriminala utvrđuje se struktura gonjenih i osuđenih lica, te omogućava provjera nivoa korupcije. Naime, u praksi je česta pojava svrstavanja nekoruptivnih djela u oblast korupcije i organizovanog kriminala, čime se stvara lažna statistika. Ovo je posebno važno imajući u vidu da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ključni prioritet Crne Gore u procesu daljih evropskih integracija, a od Crne Gore se sve glasnije traže konkretni rezultati u borbi protiv ovih pojava, posebno za slučajeve na visokom nivou. Transparentnost sudskih odluka omogućava i javnu provjeru u kolikoj mjeri se poštuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i to na način kako je tumači Evropski sud za ljudska prava.

Na kraju, javnost rada sudova bila bi obesmišljena ukoliko presude ne bi bile potpuno javne i dostupne svim zainteresovanim licima i svela bi se na stranačku javnost koja je uglavnom procesna pretpostavka kako bi se suđenje uopšte održalo.

Izvještaj o transparentnosti pravosuđa u predmetima koji se odnose na korupciju i organizovani kriminal, dio je projekta koji sprovodi šest nevladinih organizacija: Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Sigurna ženska kuća, Mogul, Stečajci u Crnoj Gori, Breznica i Udruga mladih Crne Gore.

U okviru projekta, koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama, MANS je analizirao dostupnost podataka o postupanju sudova u slučajevima koji se odnose na krivična djela sa elementima korupcije i organizovanog kriminala.

Prvi dio izvještaja odnosi se na analizu statističkih podataka u odnosu na dostupnost pravosnažnih sudskih presuda, drugi dio sadrži osvrt na dostupnost cjelokupnih spisa predmeta sa pregledom odluka pojedinačnih sudova, dok treći dio analizira pristup nepravosnažnim sudskim presudama za krivična djela sa elementima korupcije. Četvrti i peti dio se bave specifičnim problemima u pristupu podacima u posjedu sudova i to: informacijama o sudskim postupcima sa elementima organizovanog kriminala u kojima su određene mjere tajnog nadzora, te problema zloupotrebe svojstva „stranaka u postupku“.

Na samom kraju su dati zaključci i preporuke kako bi se unaprijedila transparetnost sudstva u dijelu dostupnosti samih presuda i sudskih odluka široj javnosti.

  • Izvještaj možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.