110 amandmana na izvještaj Nacionalne komisije

0
MANS je podnio 110 amandmana na izvještaj Nacionalne komisije kako bi obezbijedio da taj dokument bude zaista u skladu sa realnim stanjem, a ne potrebom institucija da fingiraju sprovođenje reformi. Nacionalna komisija je djelimično prihvatila 15 amandmana.

U nastavku su date ključne zamjerke na način ocjenjivanja Nacionalne komisije koje su bile sadržaj amandmana MANS-a.

1. Izvještaji Nacionalne komisije ne daje ocjene realizacije 40 mjera čiji rok za završetak implementacije je 2009. godina. Stoga, statistički podaci koje prezentuje Nacionalna komisija se odnose samo na 270 mjera koje su trebale da budu realizovane do kraja 2008. godine, a ne na implementaciju cijelog Akcionog plana od 310 mjera. Takvi statistički podaci se prezentuju u javnosti, bez preciznog naglašavanja da se odnose samo na mjere koje su trebale da budu završene, a ne i na cio Akcioni plan, što prividno povećava stepen realizacije aktivnosti od strane državnih institucija.

2. Nacionalna komisija ocjenjuje da se niz mjera kontinuirano realizuje, iako su svi kvantitativni pokazatelji na osnovu kojih se ocjenjuje sprovođenje mjere jednaki nuli.

· Nije vršena ni jedna sudska, tužilačka ili skupštinska kontrola nad sprovođenjem mjera tajnog nadzora (MTN), jer nije bilo ni prijava.

· Nije vođen ni jedan postupak zbog povrede Etičkog kodeksa sudija i Etičkog kodeksa tužilaca

· Kancelariji za prijave slučajeva korupcije u sudstvu nije podnešena ni jedna prijava korupcije.

· Upravi carina nije dostavljen ni jedan slučaj korupcije.

· «Crna» lista privrednih društava koja su osuđena za krivična djela sa obilježjima korupcije ne sadrži podatke ni o jednom privrednom društvu, jer takvih slučajeva nije bilo.

· Državna revizorska institucija nije vršila kontrolu nad sprovođenjem ugovorenih obaveza ni jednog privatizovanog preduzeća.

· Nije organizovana ni jedna javna rasprava o o planovima i strategijama privatizacije za preduzeća od strateškog značaja, posebno u oblasti energetike, saobraćaja, turizma i privatizacije javnih preduzeća

· Ni jedan građanin nije tražio informacije o njegovim pravima na učešće u donošenju odluka i kontrolu procesa privatizacije

· Komisija za prijavu korupcije u privatizaciji je u toku 2008. godine primila pet prijava i ni jednu nije proslijedila policiji ili tužilaštvu.

· Ni jedna institucija nije nadležna za postupanje po prijavama konflikta interesa u privatizaciji.

· Preko 1900 javnih funkcionera su u 2008. godini prijavili ukupno jedan poklon vrijedniji od 50 eura

· Komisija za konflikt interesa u toku 2008. godine nije dostavila ni jednu prijavu državnom tužilaštvu zbog netačnih podataka u prijavama prihoda i imovine

· Direkcija za javne nabavke je u toku 2008. godine primila pet prijava i ni jednu nije proslijedila policiji ili tužilaštvu, niti im je dostavljala prijave vezane za slučajeve u kojima je utvrdila nepravilnosti sa elementima korupcije.

· Ministarstvo finansija vrši spoljnu kontrolu nad radom Poreske uprave i Uprave carina, ali nije utvrdilo ni jednu nepravilnost sa elementima korupcije.

3. Akcioni plan predviđa izradu više izvještaja i analiza sa ciljem prepoznavanja karakterističnih problema i definisanja rješenja. Iako analize nisu sprovedene, Nacionalna komisija ocjenjuje da se i te mjere sprovode kontinuirano.

· Nije izvršena analiza strukture izvršilaca krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala, nisu identifikovani karakteristični problemi u dokazivanju u predkrivičnom, istražnom postupku i na glavnom pretresu, koji utiču na efikasnost krivičnog gonjenja i pravosnažno presuđenje, već su dati samo statistički pokazatelji broja predmeta iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala i to samo za sustvo i tužilaštvo, ali ne i za policiju.

· Nije rađena analiza saradnje koju granična policija ostvaruje na bilateralnom i regionalnom nivou sa preporukama za unapređenje, već su Nacionalnoj komisiji dostavljeni podaci o sporazumima koje je potpisala Uprava policije sa službama u regionu

· Ni Uprava za sprečavanje pranja novca nije radila analizu saradnje sa službama u regionu, već je dostavila podatke o pitpisanim sporazumima. Takođe, Uprava nije izvršila ni analizu međuinstitucionalne saradnje sa crnogorskim institucijama, već je dostavila podatak o broju slučajeva koje je dostavila tim institucijama.

· Odluke o rješavanju stambenih potreba nosioca pravosudnih funkcija donosi komisija koju je formirala Vlada, a Nacionalnoj komisji nije dostavljena analiza stanja u vezi sa načinom i kriterijumima za odlučivanje o rješavanju stambenih potreba, već podatak da su tri tužioca u međuvremenu dobila stambene kredite.

· Nisu rađeni izvještaji o praćenju planova javnih nabavki u odnosu na predviđene i realizovane šoping metode, i i poništavanje postupaka u slučajevima povrede zakona, već su Komisiji dostavljeni samo statistički podaci o ukupnim vrijednostima javnih nabavki, a ni jedna nabavka nije poništena.

· Nisu rađeni šestomjesečni izvještaji o stanju sistema javnih nabavki, uočenim nepravilnostima u radu i predlozima mjera za unapređivanje sistema, već godišnji izvještaji o radu Direkcije za javne nabavke koji ne sadrže ove podatke.

4. U slučajevima kada su institucije tek počele sa realizacijom aktivnosti, Nacionalna komisija cijeni da se mjere realizuju u kontinuitetu.

· Organizovana je po jedna obuka u cilju specijalizacije tužilaca za gonjenje krivičnih djela terorizma i ratnih zločina.

· Organizovana je jedna obuka za 27 službenika policije na temu sprovođenje Stručnog uputstva za prijavu krivičnih djela sa elementima korupcije i zaštite lica koja prijavljuju ova djela, dok je kampanja za javnu promociju počela u decembru.

· U toku 2008. godine sprovedene su obuke za ukupno 30 državnih službenika i namještenika o Etičkom kodeksu.

· Sprovode se tri mjere iz Deklaracije o deset zajedničkih mjera za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi.

· Sprovedene su 2/3 preporuka GRECO-a, a 1/3 je prema ocjeni GRECO-a djelimično sprovedena.

· Drđavna revizorska institucija je organizovala jedan sastanak u cilju izrade strategije za odnose sa javnošću i to u toku 2007. godine, a nakon toga nije bilo aktivnosti na sprovođenju te mjere.

· Ne postoji jedinstven sistem za kontrolu ulaganja u privatizovana preduzeća, već se kontrola vrši za pojedinačne privatizacije.

· Organizovana je jedna konferencija u cilju implementacije Građansko-pravne konvencije Savjeta Evrope o korupciji, i nije bilo drugih aktivnosti na realizaciji ove mjere.

5. Iako Komisija ne raspolaže podacima o realizaciji pojedinih mjera, ona ih ocjenjuje kao realizovane.

· Nema podataka o konkretnim projektima vezanim za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koji se finansiraju iz Budžeta, već postoje podaci samo o ukupnim budžetskim izdvajanjima za redovne aktivnosti tih institucija.

· Komisija je informisana da postoje planovi lične zaštite sudija i tužilaca, ali nema informacija da li se oni sprovode i u kom obimu.

· Komisija nema informacije o sprovođenju kompletnog Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima, niti o realizaciji memoranduma o saradnji između resornih ministarstava i NVO sektora u toj oblasti.

· Nema podataka o prioritetnim projektima za koje će institucije tražiti sredstva iz budžeta ili od stranih donatora, niti informacija o projektima koje su međunarodne organizacija već odobrile.

· Nema podataka o vrsti sprovedenih obuka, broju učesnika i nivou realizacije plana obuka Odjeljenja za unutrašnju kontrolu Uprave policije.

6. Nacionalna komsiija ocjenjuje da se realizuju mjere koje očigledno nisu sprovedene u skladu sa Akcionim planom.

· Državna revizorska institucija navodi da je izradila priručnik za polaganje ispita za revizore, u okviru izvještavanja o edukaciji javnosti u razumijevanju poslova vezanih za kontrolu trošenja budžetskih sredstava

· Uprava carina nije formirala dežurni operativni centar za obavještavanje građana o procedurama u carinskom postupku, već te poslove vrše drugi sektori.

7. Akcionim planom se predviđa objavljivanje niza informacija u posjedu državnih organa i poštovanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Iako institucije samo donekle poštuju zakon, a propisane informacije nisu objavljene, niti su dostavljene Nacionalnoj komisiji, Komisija ocjenjuje da se te mjere realizuju u kontinuitetu.

· Za oko 1/3 podnijetih zahtjeva za informacijama, institucije ne dostavljaju odgovore, u 77% donijetih presuda Upravni sud je poništio rješenja institucija.

· Omogućen je pristup dokumentaciji o privatizaciji za samo 10% podnešenih zahtjeva za informacijama, dok je Upravni sud poništio 92% rješenja institucija koje su u posjedu informacija o privatizaciji.

· Nije objavljen ni jedan ugovor o privatizaciji, osim Kombinata aluminijuma, a na sajtu nadležnih institucija nalaze se smo tenderi i zakonska regulative, ali ne i druge informacije o privatizaciji.

· Policija, sudstvo i tužilaštvo na svojim internet prezentacijama ne objavljuju statističke podatke o svom radu.

Vanja Ćalović, izvršni direktor

Komentari su isključeni.