Akcioni plan za borbu protiv korupcije u oblasti uređenja prostora

0

Nacionalnim Akcionim planom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala je predviđena izrada posebnog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u oblasti uređenja prostora, dok je kao odgovorna institucija za ovu mjeru identifikovano Ministarstvo za ekonomski razvoj koje je dužno da do kraja prvog kvartala 2009. godine završi pomenuti posao.

U posljednjem izvještaju koji je ovo Ministarstvo dostavilo Nacionalnoj Komisiji za praćenje realizacije Akcionog plana, navodi se da ova obaveza još uvijek nije realizovana ali da je Ministarstvo realizovalo niz aktivnosti koje bi po njihovom mišljenju trebalo da utiču na sužavanje prostora za korupciju u ovoj oblasti. Ove aktivnosti se uglavnom odnose na promjene zakonskog okvira bez konkretnih mjera koje bi trebalo da čine budući Akcioni plan  za borbu protiv korupcije u urbanizmu.

Kako je prethodna godina i slučajevi krupne nelegalne gradnje koja je u Crnoj Gori najčešće servisirana od strane političkih i državnih struktura su pokazali da ovaj problem prevazilazi puku devastaciju prostora te predstavlja veoma plodno tlo za veliku korupciju i kreiranje okvira za uspostavljanje struktura organizovanog kriminala, smatramo da da postoji očigledna potreba za neodložno i sveoguhvatno angažovanje državnih organa kako bi se ovaj problem riješio.

Međunarodno iskustvo pokazuje da su sektori građevinarstva i prometa nekretnina zbog obrta ogromnog kapitala, oblast koja je veoma atraktivna za strukture organizovanog kriminala koje upravo kroz promet nekretnina i izgradnju objekata mogu relativno brzo legalizovati prihode stečene nezakonitim aktivnostima.

Prema podacima Centralne banke Crne Gore, u prvih devet mjeseci 2007. godine, od ukupne sume direktnih stranih investicija, na promet nekretnina odpada oko 270 miliona eura, dok je ta suma za samo prva četiri mjeseca 2008. godine iznosila preko 100 miliona eura.

Sa druge strane, i pored ove količine kapitala koji je uložen u nekretnine u Crnoj Gori, i dalje imamo gotovo nepostojeću kontrolu tokova ovako uloženog novca od strane Uprave za sprečavanje pranja novca, ili ona barem do sada nije dala bilo kakve rezultate. Pored toga, način rada lokalnih katastara je na nivou da ih građani većinom percipiraju kao visoko korumpirane institucije u kojima još uvijek postoji praksa da se čak i nelegalno izgrađeni objekti mogu registrovati u katastar nepokretnosti. Takođe, kada govorimo o kontroli plaćanja poreza na promet nepokretnosti, javnosti još uvijek nije poznato koliko je kontrola napravljeno u toku 2007 i 2008. godine, te da li su zabilježene bilo kakve nepravilnosti.

Uz gotovo nepostojeći ili u najboljem slučaju nepotpuni inspekcijski nadzor, Crna Gora se trenutno suočava sa situacijom kada niko u nadležnim institucijama nema ni približnu ideju o broju nelegalnih objekata koji su izgrađeni poteklih godina, dok nezvanični podaci govore da preko 80% objekata sagrađenih u proteklih 15 godina, ne posjeduje građevinsku ili upotrebnu dozvolu.

Sa druge strane, pitanje odgovornosti za ovakvo stanje u prostoru je još uvijek na nivou retorike, ne samo bez konkretnih sudskih presuda za kršenje zakona i zloupotrebu službenog položaja od strane javnih funkcionera, već imamo situaciju da niti jedan građevinski inspektor, sekretar sekretarijata za urbanizam, gradonačelnik ili ministar nisu bili razriješeni ili otpušteni zbog stanja u kome se prostor u Crnoj Gori sada nalazi.

U ovakvoj situaciji sasvim je očigledno da redovne aktivnosti Ministarstva za ekonomski razvoj, te promjene u zakonskoj regulativi ne mogu dati konkretne rezultate u borbi protiv korupcije u urbanizmu, te da se moraju definisati konkretne mjere koje je potrebno sprovesti u svakoj od pomenutih oblasti koje se odnosne na sektor urbanizma.

Imajući u vidu da Crnoj Gori tek predstoje izazovi realizacije projekata u sektoru energetike i turizma koji su definisani Prostornim planom Crne Gore, MANS poziva Ministarstvo za ekonomski razvoj da ozbiljno prihvati obavezu definisanu Nacionalnim Akcionim planom i na vrijeme pristupi izradi posebnog akcionog plana za borbu protiv korupcije u urbanizmu.

Dejan Milovac

Zamjenik izvršnog direktora za održivi razvoj

Komentari su isključeni.