600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija

0

Tokom protekle sedmice institucije su nastavile sa lošom praksom da ne objavljuju cjelovite analitičke kartice i putne naloge na svojim internet prezentacijama, čime ponovo krše Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Tako na primjer, skoro 70 institucija čiji smo rad pratili u toku sedmice koja je za nama, nije na adekvatan način objavilo 60% dokumentacije koju su po zakonu bili dužni da objave, jer su iz nje uklonili ključne informacije koje bi mogle ukazati na eventualne zloupotrebe javnih fondova za partijske svrhe.

Tako, kod objavljenih analitičkih kartica, u velikom broju slučajeva, nedostaje svrha isplata što je ključni podatak na osnovu kojeg se utvđuje zakonitost trošenja državnog novca.

Najilustrativniji primjer potpuno neadekvatnih analitičkih kartica je onaj Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, iz kojih se u kontinuitetu ne može zaključiti ništa osim informacije koliko je ukupno novca utrošeno u toku sedmice. Sa druge strane, potrošnja Ministarstva na nedeljnom nivou znala da ide i do skoro 200 hiljada eura, pa je apsolutno nedopustivo da javnost ne zna kome se uplaćuje državni novac iz ove institucije i za koje svrhe.

Loš primjer objavljenih analitičkih kartica prisutan je i kod Ministarstva ekonomije i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, koji za razliku od Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije objavljuju podatke o tome kome je novac uplaćen, ali ne postoje bilo kakve informacije o svrsi isplate, pa se ne zna zbog čega je određeni iznos sredstava utrošen. Slične analitičke kartice, bez podataka o svrsi isplata, objavljuje i Državna izborna komisija.

Kada su u pitanju putni nalozi, u najvećem broju slučajeva institucije još uvijek ne objavljuju informacije o utrošku goriva prilikom korišćenja službenih vozila, a pojedine institucije čak ni evidenciju kretanja vozila, provedenog vremena i učinka. Takva je situacija sa centrima za socijalni rad Bijelo Polje i Mojkovac i Kolašin, koji ne sadrže podatke o utrošku goriva, niti pomenute evidencije, čime je prekršen ne samo Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, već i Pravilnik Vlade Crne Gore kojim se definišu obrasci putnog naloga i način vođenja njihove evidencije.

Za sva kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koja smo detektovali tokom prethodne sedmice, MANS je Agenciji za sprječavanje korupcije ponio skoro 90 prijava. Na ovaj način, broj prijava za kršenje Zakona od strane institucija koje je MANS podnio Agenciji od raspisivanja izbora do danas popeo se na gotovo 600.

Ipak, iako do sada Agencija nije odlučila ni po jednoj prijavi koju smo podnijeli od raspisivanja izbora, manji broj institucija je počeo da se popravlja i da na adekvatan način objavljuje podatke koji ranije nisu bili dostupni javnosti. Ipak, ukupno gledano, procenat informacija koje su institucije do sada adekvatno objavile na državnom nivou i dalje je veoma nizak i iznosi svega jednu trećinu.

Ovakva kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane institucija, u dijelu njihovih obaveza da proaktivno objavljuju podatke o budžetskoj potrošnji, krajnje su alarmantna. Naime, do parlamentarnih izbora je ostalo svega mjesec ipo dana a javnost i dalje iz podataka koji se objavljuju ne može da vidi da li postoje i koliki je obim zloupotreba državnog novca. Zbog toga, neophodno je obezbijediti punu primjenu Zakona od strane svih institucija i objavljivanje podataka na način da se iz njih može nedvosmisleno utvrditi eventualno postojanje zloupotreba.

MANS

Komentari su isključeni.