Amandmani na predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama

0

AMANDMANI NVO MANS NA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAHTAMA, koji je bio na dnevnom Pete sjednice Prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini (sjednica počela 14. maja 2015. godine)

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 1

U članu 1. stav 1. Predloga zakona mijenja se i glasi:

“Jahta je plovni objekat na motorni pogon ili jedra, koji može imati više od jednog trupa, namijenjen i opremljen za duži boravak na moru, za razonodu, sport i rekreaciju, čija dužina je veća od 7 metara i koji se koristi za lične potrebe ili privrednu djelatnost, te koji je pored posade ovlašćen prevoziti do 12 putnika”.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 1. stav 1. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, nije propisan broj putnika koji pored posade jahta može prevoziti.

Stoga se gore navedenim amandmanom, radi preciznog definisanja, predlaže da jahta može prevoziti maksimalno 12 putnika, što je rješenje koje se može naći u uporednoj praksi, poput Hrvatske.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 2

U članu 1. stav 2. tačka 1. Predloga zakona briše se.

OBRAZLOŽENJE

 

Predlogom člana 1., stav 2. tačka 1. Predloga Zakona onako kako ga je utvrdila Vlada, potpuno je neopravdano definisana plovidba stranih čamaca. Ovo zakonsko normiranje posebno je problematično zbog člana 21 Predloga zakona koji, između ostalog, propisuje sidrenje jahti i čamaca u vodama Crne Gore i van sidrišta.

Na ovaj način daje se velika mogućnost zloupotrebe za krijumčarenje narkotika morskim putevima od strane raznih kriminalnih grupa, i zakonski se definišu situacije u kojima strani čamci mogu nesmetano da uplovljavaju u domaće vode, kao i da na velikom broju privezišta isporučuju sumnjive terete.

Osim toga, uporedna praksa u regionu pokazuje da nijednim Zakonom o jahtama nije definisan pravni status plovila- čamci.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da se u članu 1. stav 2. tačka 1. Predloga zakona izbriše.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 3

U članu 1. stav 3. Predloga zakona briše se.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 1. stav 3. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, ostavljena je mogućnost da jahte ne moraju imati IMO broj, odnosno međunarodni identifikacioni broj.

Važećim zakonskim rješenjem propisano je svaka jahta koja ima više od 12 putnika i ima više od 100 bruto tona mora imati IMO broj, a Predlogom zakona se navedena odredba briše pod obrazloženjem da je to obaveza koju jahta mora svakako da ispuni shodno međunarodnim konvencijama od strane Međunarodne organizacije.

Kada se ima u vidu činjenica da se krijumčarenje droge i oružja u svijetu velikim dijelom odvija morskim putevima, neophodno je da jahte posjeduju IMO broj, kao i da domaći registri u Crnoj Gori imaju podatak te vrste u svojoj evidenciji o jahtama, a sve u cilju veće kontrole i sigurnosti plovidbe jahti.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže zadržavanje važećeg zakonskog rješenja.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 4

U članu 1. stav 4. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Vinjeta je oznaka kojom se dokazuje prijava dolaska i ispunjavanje uslova za plovidbu strane jahte u teritorijalnom moru, unutrašnjim morskim vodama, rijekama i jezerima Crne Gore i može biti za ličnu upotrebu i privrednu djelatnost“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 1. stav 4. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, propisano je da se vinjetom dokazuje samo ispunjavanje uslova za plovidbu strane jahte u teritorijalnom moru, unutrašnjim morskim vodama, rijekama i jezerima Crne Gore, a ne i dokazivanje prijave dolaska u vode Crne Gore.

Navedenim predlogom izostavlja se jedan od bitnih parametara neophodnih za preciznu evidenciju jahti, kao i razlozima njihovog dolaska u Crnu Goru.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da vinjeta obavezno sadrži prijavu dolaska jahti.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 5

Član 2. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Veličina slova i brojeva sa kojima su ispisani ime i oznaka na jahti mora iznositi najmanje 200 milimetara“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 2. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, propisano je smanjenje veličine slova i brojeva sa kojima su ispisani ime i oznaka na jahti sa 200 na 150 milimetara.

Nejasno je zašto se predlaže da slova ispisana na jahti budu manja, stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da ona iznose najmanje 200 milimetara, radi bolje vidjivosti.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 6

Član 3. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Jahta upisana u registar koja prevozi više od 12 putnika i ima više od 100 bruto tona mora imati IMO broj koji se ne mijenja promjenom vlasništva ili registra.

Jahta upisana u Registar koja ima radio telefonski i/ili GMDSS uređaj mora da ima pozivni znak i/ili MMSI broj u skladu sa propisima o međunarodnom radio-saobraćaju.

Organ uprave donosi rješenje o određivanju IMO broja, pozivnog znaka i MMSI broja jahte“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 3. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, ostavljena je mogućnost da jahte ne moraju imati IMO broj, odnosno međunarodni identifikacioni broj.

Važećim zakonskim rješenjem propisano je svaka jahta koja ima više od 12 putnika i ima više od 100 bruto tona mora imati IMO broj, a Predlogom zakona se navedena odredba briše pod obrazloženjem da je to obaveza koju jahta mora svakako da ispuni shodno međunarodnim konvencijama od strane Međunarodne organizacije.

Kada se ima u vidu činjenica da se krijumčarenje droge i oružja u svijetu velikim dijelom odvija morskim putevima, neophodno je da jahte posjeduju IMO broj, kao i da domaći registri u Crnoj Gori imaju podatak te vrste u svojoj evidenciji o jahtama, a sve zarad veće kontrole i sigurnosti plovidbe jahti.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže zadržavanje važećeg zakonskog rješenja.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 7

Član 5. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Za upis jahte u Registar dostavlja se sledeća dokumentacija:

 • Zahtjev za upis u Registar sa predlogom imena jahte;
 • Ovjerena kopija identifikacionog dokumenta fizičkog lica ili dokumenat o registraciji pravnog lica koji je vlasnik;
 • Dokaz o vlasništvu, izjava o namjeni korišćenja jahte i punomoćje kada zahtjev za upis u Registar ne podnosi lično vlasnik, suvlasnik ili unamitelj;
 • Polisa o obaveznom osiguranju u skladu sa zakonom kojim je uređeno obavezno osiguranje u saobraćaju;
 • Rješenje o brisanju iz Registra ukoliko je prethodno bila upisana u Registar,
 • Ovjerena kopija kupoprodajnog ugovora ili u slučaju prve registracije dokument graditelja sa upisanim imenom kupca;
 • Sertifikat o baždarenju ili o gradnji jahte;
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis“.

OBRAZLOŽENJE

 

 

Predlogom člana 5. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, neopravdano se izostavljaju pojedina dokumenta koja se dostavljaju prilikom upisa jahte u Registar.

S obzirom da uvijek postoji rizik od mogućnosti krijumčarenja narkotika, oružja, robe koja povređuje pravo intelektualne svojine, kao i ostale ilegalne i zabranjene robe morskim putem, sasvim je neprihvatljivo i nedovoljno da se umjesto ovjerene kopije identifikacionog dokumenta fizičkog lica koje je vlasnik jahte, predlaže da se samo dostavi lična karta ili pasoš na uvid radi utvrđivanja identiteta stranke.

Takođe, neprihvatljivo je da se prilikom upisa jahte u Registar ne dostavljaju izjava o namjeni korišćenja jahte, kao i ovjerena kopija kupoprodajnog ugovora ili u slučaju prve registracije dokument graditelja sa upisanim imenom kupca.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže izmjena člana 5. Predloga zakona.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 8

Član 6. Predloga zakona briše se, pa izmijenjeni član glasi:

„Jahta se na osnovu kopije dokumenata može privremeno upisati u Registar do tri mjeseca, u kom roku je podnosilac zahtjeva obavezan dostaviti original dokumentaciju za upis u Registar.

Za upis jahte iz stava 1 ovog člana potrebno je dostaviti kopije dokumenata iz člana 13 stava 1 tač. 1 do 5 ovog zakona“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 6. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, neopravdano je izmijenjen spisak dokumenata potrebnih za privremeni upis jahte u Registar.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da se za privremeni upis jahte u Registar dostave kopije dokumenata: zahtjev za upis u Registar sa predlogom imena jahte, ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta fizičkog lica ili dokument o registraciji pravnog lica koji je vlasnik, dokaz o vlasništvu, izjavu o namjeni korišćenja jahte i punomoćje kada zahtjev za upis u Registar ne podnosi lično vlasnik, suvlasnik ili unamitelj i polisu o obaveznom osiguranju u skladu sa zakonom kojim je uređeno obavezno osiguranje u saobraćaju.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 9

Član 11. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Za upis jahte u Registar i obnovu Sertifikata plaća se naknada u iznosu od:

 • 60 eura po dužnom metru za jahtu na motorni pogon i višetrupnu jahtu;
 • 40 eura po dužnom metru za jahtu na jedra.

Za brisanje jahte iz Registra plaća se naknada u iznosu od 200 eura.

Naknade iz stava 1 i 2 ovog člana, prihod su budžeta Crne Gore“.

OBRAZLOŽENJE

 

Predlogom člana 11. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, propisane su niže naknade za upis jahte u Registar i obnovu Sertifikata, bez ikakvog valjanog obrazloženja tih finansijskih izmjena.

S obzirom da u crnogorske vode uplovljava veliki broj jahti, njihovi vlasnici bi trebalo da plaćaju veće naknade za upis u Registar u iznosu od 60 eura po dužnom metru za jahtu na motorni pogon i višetrupnu jahtu, i 40 eura po dužnom metru za jahtu na jedra, kao i 200 eura za brisanje jahte iz Registra.

Na taj način, država bi ostvarila značajne prihode i došlo bi do punjenja budžeta.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 10

Član 12. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Lice koje upravlja stranom jahtom i uplovljava u vode Crne Gore dužno je najkraćim putem uploviti u

odredišnu luku otvorenu za međunarodni saobraćaj, radi obavljanja granične kontrole u skladu sa zakonom, dobijanja vinjete i ovjere popisa posade i putnika.

Lice iz stava 1 ovog člana, prije uplovljavanja u odredišnu luku, može poštom, putem faksa, elektronskim putem iIi preko ovlašćenog lica dostaviti kopije dokumenata, radi obavljanja granične kontrole, dobijanja vinjete i ovjere popisa posade i putnika.

Vinjetu iz st. 1 i 2 ovog člana, nakon obavljanja granične kontrole, izdaje organizaciona jedinica Ministarstva.

Za izdavanje vinjete dostavljaju se sljedeći dokazi:

1) prijava dolaska;

2) sertifikat o registraciji;

3) o sposobnosti lica koje upravlja stranom jahtom i članova posade izdatih:

 1. a) od nadležnih ili ovlašćenih tijela države čiju zastavu vije, a koji nijesu u suprotnosti sa

STCW Konvencijom, ako se konvencija odnosi na predmetnu jahtu;

 1. b) nadležnog tijela države sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o jednostranom uzajamnom priznanju isprava;
 2. c) u skladu sa propisima Crne Gore

4) o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;

5) o vlasnštvu ili punomoćju za korišćenje jahte;

6) o plaćenoj naknadi za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe i administrativnoj taksi.

Strane jahte koje se koriste za obavljanje privredne djelatnosti u Crnoj Gori pored dokaza iz stava 4 ovog člana, dostavljaju i dokaz o obaveznom osiguranju u skladu sa zakonom.

U slučaju da nijesu priloženi svi dokazi iz st. 4 i 5 ovog člana za dobijanje vinjete, Kapetanija će naložiti licu koje upravlja stranom jahtom da u roku od 45 dana dostavi potrebne dokaze, a do dostavljanja dokaza jahta ostaje u odredišnoj luci.

Obrasce popisa posade, putnika i vinjete propisuje Ministarstvo.”

 

OBRAZLOŽENJE

 

Predlogom člana 12. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, definisane su obaveze strane jahte prilikom uplovljenja u vode Crne Gore, ali se neopravdano izostavlja obaveza dostavljanja dokumentacije radi obavljanja granične kontrole, kao i prijava dolaska kao jedan od dokaza za izdavanje vinjete.

Takođe, predloženi član Zakona ne propisuje rok u kojem lice koje upravlja stranom jahtom treba da dostavi potrebne dokaze.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže rok od 45 dana, kao realan rok za dostavljanje dokaza, kao i obaveza dostavljanja dokumentacije radi obavljanja granične kontrole i prijave dolaska radi izdavanja vinjete.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 11

U članu 14. stav 2. Predloga zakona riječ „a najduže do 90 dana“ zamjenjuju se riječima „najduže do 45 dana, a izuzetno do 60 dana“, pa izmijenjeni stav glasi:

„Odobrenje iz stava 1 ovog člana, na zahtjev zapovjednika, odnosno voditela strane jahte, izdaje organ uprave nadležan za policijske poslove, za vrijeme zadržavanja jahte, najduže do 45 dana, a izuzetno do 60 dana“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 14. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, propisane su odredbe u vezi odobrenja za kretanje člana posade jahte koji nema vizu.

Predloženim članom dat je neopravdano visok rok do 90 dana za izdavanje ovog odobrenja od strane organa uprave nadležnog za policijske poslove.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže rok od 45 dana, kao sasvim dovoljan rok za izdavanje odobrenja za kretanje člana posade koji nema vizu.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 12

U članu 18. stav 2. Predloga zakona poslije riječi „za privrednu djelatnost“ dodaju se riječi „i lične potrebe“, pa izmijenjeni stav glasi:

„Na jahti upisanoj u Registar, koja se koristi za privrednu djelatnost i lične potrebe pored isprava iz stava 1 ovog člana moraju se nalaziti i sljedeće isprave:

1) knjiga evidencije iz člana 38 stav 1 ovog zakona;

2) polisa o obaveznom osiguranju u skladu sa zakonom“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 18. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, propisuje se da se na jahti koja se koristi za privrednu djelatnost moraju nalaziti knjiga evidencije i polisa o obaveznom osiguranju.

Neprihvatljivo je da se na jahti koja se koristi za lične potrebe ne nalaze navedene isprave, pa se stoga gore navedenim amandmanom predlaže da i ova vrsta jahte posjeduje tu dokumentaciju.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 13

Član 21. Predloga zakona briše se.

„Sidrenje jahti i čamaca u vodama Crne Gore dozvoljeno je na sidrištima koja su određena i obilježena za tu namjenu.

Sidrenje van sidrišta može se vršiti samo na osnovu odobrenja Lučke kapetanije za tačno određeno vrijeme.

Jahte i čamci na sidrištu moraju biti sigurno usidreni, ne smiju ugrožavati sigurnost drugih korisnika sidrišta i ne mogu biti ostavljene bez posade i bez dozvole luke korisnika sidrišta ili saglasnosti Lučke kapetanije.”

OBRAZLOŽENJE

 

Predlogom člana 21. Predloga zakona, onako kako ga je Vlada utvrdila, propisuje se da se sidrenje jahti i čamaca može vršiti van sidrišta. Na ovaj način se ostavlja velika mogućnost zloupotrebe za krijumčarenje narkotika morskim putevima od strane raznih kriminalnih grupa, i zakonski se definišu situacije u kojima strani čamci mogu nesmetano da uplovljavaju u domaće vode, kao i da na velikom broju privezišta isporučuju sumnjive terete.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da se član 21. Predloga zakona izbriše.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 14

Član 25. Predloga Zakona briše se.

 

                                                                     OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 25. Predloga Zakona, onako kako ga je Vlada utvrdila, neopravdano se snižavaju ovlašćenja inspektora, pa on sada nema obavezu da pregleda upis u registar jahti, kao i pregled jahti, koje je imao shodno važećem zakonskom rješenju.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže brisanje člana 25. Predloga zakona.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 15

Član 16. stav 1. Predloga Zakona briše se.

OBRAZLOŽENJE

 

Predlogom člana 16. stav 1. Predloga Zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, država bi se svjesno odrekla značajnog dijela prihoda po osnovu plaćanja naknada za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe, jer suštinski metod obračuna naknada koji je Vlada predložila dovodi do smanjenja prihoda.

Naime, Vlada predloženim članom Zakona predlaže značajno smanjenje tih naknada, a da pri tom ne daje nikakvo obrazloženje za te izmjene.

Na taj način se nastavlja praksa favorizovanja bogate klijentele i luksuznih marina na crnogorskom primorju, koja će postati još privlačnija destinacija za vlasnike jahti koji bi plaćali znatno niže naknade u odnosu na raniji period.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da se član 16. stav 1. Predloga zakona izbriše i zadrži postopjeće zakonsko rješenje.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 16

U članu 26 uvodna rečenica stava 1. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 500 eura do 17.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:“

OBRAZLOŽENJE

 

Predlogom člana 26. stav 1. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, odgovorna pravna lica bi se neopravdano kaznila manjom novčanom kaznom, iako je njihova odgovornost prilikom registracije jahti, usidrenja jahti, razne vrste kontrola jahti, velika.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da novčana kazna bude veća, a sve u cilju uvođenja većeg pravnog reda u ovoj oblasti.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 17

U članu 26. st. 2. i 3. Predloga zakona mijenjaju se i glase:

„Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100 eura do 1000 eura odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura i preduzetnik“.

OBRAZLOŽENJE

 

Predlogom člana 26. st. 2. i 3. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, kao i preduzetnik bi se neopravdano kaznili manjom novčanom kaznom, iako je njihova odgovornost prilikom registracije jahti, usidrenja jahti, razne vrste kontrola jahti, velika.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da novčana kazna bude veća, a sve u cilju uvođenja većeg pravnog reda u ovoj oblasti.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica

Podgorica, maj 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama podnosimo sljedeći amandman:

 

 

 • AMANDMAN 18

Član 27. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) iznajmIjivač ne vodi knjigu evidencije iznajmljivanja jahti (član 38 stav 1),

2) zapovjednik ili voditelj jahte koji se iznajmljuje ne ovjeri popis posade i putnika u Kapetaniji ili

Ispostavi, najkasnije do isplovljenja (član 38 stav 2);

3) se na jahti ne nalazi ovjereni popis posade i putnika ili ga zapovjednik ili voditelj ne pokažu na

zahtjev ovlašćenog lica (član 38 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500,00 eura do 5.000,00

eura odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500.00 eura do 10.000,00

eura i preduzetnik.”

OBRAZLOŽENJE

 

Predlogom člana 27. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, kao i preduzetnik bi se neopravdano kaznili malom novčanom kaznom, iako je njihova odgovornost ukoliko iznajmljivač ne vodi knjigu evidencije iznajmljivanja jahti, zapovjednik ili voditelj jahte koji se iznajmljuje ne ovjeri popis posade i putnika u Kapetaniji ili Ispostavi, najkasnije do isplovljenja, kao i ako se na jahti ne nalazi ovjereni popis posade i putnika ili ga zapovjednik ili voditelj ne pokažu na zahtjev ovlašćenog lica, velika.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da novčana kazna bude veća, a sve u cilju uvođenja većeg pravnog reda u ovoj oblasti.

Komentari su isključeni.