POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU BAZE

0

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU BAZE

NVO „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora“ raspisuje Tender za dostavljanje ponuda za izradu softvera za podršku radu Pravnog programa prilikom podnošenja zahtjeva po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama Crne Gore.

Softwer podrazumijeva izradu web i mobilne aplikacije prema sledećoj specifikaciji:

WEB ALIKACIJA

 • Aplikacija treba da isprati proces zahtjeva za pristup informacijama, počevši od njegovog podnošenja, preko odgovora raznih institucija, žalbenih i tužbenih postupaka, do konačnog zaključenja.
 • Aplikacija treba da podrži rad u višekorisničkom okuženju. Svakom korisniku potrebno je definisati odgovarajući korisnički meni, kao i prava nad funkcionalnostima u sistemu. Potrebne kategorije korisnika (korisničke uloge) su: “podnosilac”, “računovodstvo”, “advokat”, “SPI” i “admin”. „SPI” korisnička uloga treba da je podijeljena na poduloge “SPI1”, “SPI2”, “SPI3” i “SPI4”.
 • Potrebno je ustrojiti registar institucija kojima se zahtjev podnosi, sa obaveznim poljem za e-mail adresu, u slučaju da se zahtjev podnosi putem e-mail servisa.
 • Aplikacija treba da sadrži DMS (Document Management System) odjeljak, koji bi omogućio elektronsku arhivu kompletne dokumentacije vezane za jedan zahtjev. Neki od njih će se slati institucijama putem e-maila.
 • Za sve dokumente (zahtjev, žalba, tužba, itd.) koje se u procesu jednog zathjeva podnose institucijama, potrebno je definisati šablone, koji će se automatski popunjavati sa odgovarajućim podacima iz baze. Za tako generisan popunjeni šablon potrebno je omogućiti exportovanje u .docx format radi dalje obrade, kao i u .pdf format koji će se koristiti prilikom slanja dokumentacije institucijama. U ovom slučaju definisaće se i odgovarajući propratni tekst e-mail poruke.
 • Aplikacija mora da sadrži razvijen sistem za praćenje rokova koji će se automatski generisati svim korisnicima sistema na osnovu podataka u zahtjevu i propratnim dokumentima, jasno upozoravati korisnike na prispjele rokove putem informacije na meniju. Istovremeno, sistem treba da vodi evidenciju o propuštenim rokovima, i da računa statistiku propuštenih rokova po korisniku i vrsti roka.
 • Potrebno je definisati i sistem pretrage zahtjeva. Zahtjeve je potrebno pretraživati po datumu podnošenja zahtjeva, tužbe i žalbe, po instituciji kojoj se podnosi, po oblasti za koji je zahtjev vezan, zatim po vrsti tužbe i žalbe, po datumu dostavljanja rješenja, odluke ili presude, kao i po vrsti rješenja, odluke ili presude. Takođe je potrebno obezbijediti pretragu po broju zahtjeva, rješenja, tužbe i presude.
 • Slično kao za pretragu, potrebno je kreirati i statistički prikaz podnešenih zahtjeva, gdje će se prikazivati učešće ukupnog broja zahtjeva koji zadovoljavaju pretragu po poljima navedenim u gornjem pasusu.
 • Za računovodstvo je potrebno napraviti posebnu statistku koja će prikazivati ukupne troškove za odabrani period.
 • Aplikacija treba da posjeduje mogućnost konfiguracije “Kalendara”. Potrebno je obezbijediti pregled, unos, mijenjanje i brisanje neradnih dana u godini.
 • Kao jedan bitan aspekat, potrebno je izvršiti migraciju postojećih podataka, koji se sastoje od oko 80.000 zahtjeva, u novu bazu podataka, i na taj način obezbijediti jedinstvenu bazu podataka.

U nastavku slijedi skup funkcionalnosti koje aplikacija treba da posjeduje:

Zahtjev

 • Kreiranje zahtjeva. Samo korisnik čija je uloga “podnosilac” može da kreira zahtjev. Unosi instituciju kojoj se šalje, oblasti za koji je vezan, da li je strateški ili ne, način pristupa i tekst. Ukoliko izabere opciju da se zahtjev ponavlja, on će se automatski podnositi nakon vremenskog perioda za koji se “podnosilac” odluči.
 • Podnošenje zahtjeva. Podnosi korisnik čija je uloga “SPI”. Unosi datum podnošenja i način podnošenja, i na kraju podnosi.
 • Ispravljeni zahtjev. U slučaju neispravno formulisanog zahtjeva institucija zahtijeva ispravku istog. Tu ispravku evidentira “SPI”, dok potom “podnosilac” vrši ispravku zahtjeva. Formira se i rok do kada mora da se ispravi zahtjev.
 • Zahtjev je moguće zaključiti u svakom momentu, te je potrebno obezbijediti tu funkcionalnost.

Odgovor – Rješenje

 • Odgovor evidentira “SPI”. Unosi datum dostavljanja, datum rješenja, broj rješenja, vrstu rješenja, dostavu kopija, da li je potrebna uplata ili ne, iznos potrebne eventualne uplate, datum dostavljanja kopija ako su kopije naknadno donesene. Za rješenje se podnosicu formira rok da potvrdi rješenje da li je u redu ili ne, zatim, da potvrdi da li su kopije u redu ili ne, kao i da potvrdi uplatu zahtijevanih troškova ukoliko je taj iznos veći od 30 eura. Korisnik sa ulogom “racunovodstvo” dobija rok za samu uplatu troškova, i nakon toga u okviru DMS odjeljka može da uradi upload dokaza o uplati. Na kraju, “SPI” šalje dokaz o uplati instituciji putem, za šta se takođe formira rok.
 • U slučaju da istekne zakonski rok u kojem institucija treba da odgovori na zahtjev, potrebno je generisati rok za kreiranje žalbe zbog ćutanja administracije prvostepenom organu za korisničku ulogu “SPI”.
 • U slučaju da je vrsta odgovora “Zabranjen pristup” treba generisati rok za kreiranje “žalbe zbog pogrešne primjene” prvostepenom organu za korisničku ulogu “SPI”.
 • U slučaju da je vrsta odgovora “Stepen tajnosti” treba generisati rok za kreiranje tužbe zbog pogrešne primjene Upravnom sudu kao i rok za inicijativu za korisničku ulogu “SPI”.
 • U slučaju da je “podnosilac” označio rješenje kao neispravno, potrebno je generisati rok za žalbu zbog pogrešne primjene prvostepenom organu za korisničku ulogu “SPI”.
 • U slučaju da je vrsta rješenja “Dozvoljen”, a dostava kopija “Odložena dostava”, a kopije nijesu stigle u zakonski predviđenom roku, potrebno je generisati rok za predlog prvostepenom organu za korisničku ulogu “SPI”.

 

Inicijativa

 • Ukoliko je vrsta odgovora “Stepen tajnosti”, “SPI” pored tužbe treba da ima mogućnost da kreira inicijativu.
 • Nakon inicijative “SPI” zavodi odluku na inicijativu.

Prekršaj

 • Na svaki zahtjev “SPI” može da kreira prekršaj.
 • Nakon prekršaja “SPI” zavodi odluku na prekršaj.

Žalba

 • Žalbu podnosi “SPI”, po odgovarajućem šablonu. Žalba zbog ćutanja administracije i žalba zbog pogrešne primjene se razlikuju po šablonu.
 • U slučaju da na podnesenu žalbu nije stigao odgovor u zakonskom roku, potrebno je generisati “Urgenciju” drugostepenom organu. “Urgenciju” podnosi “SPI” po predefinsanom šablonu, koji se takođe razlikuje u odnosu na to da li je žalba bila zbog ćutanja ili za pogrešnu primjenu.
 • Ukoliko nema odgovora na “Urgenciju” u zakonski definisanom roku, potrebno je generisati rok za tužbu zbog pogrešne primjene li tužbu zbog ćutanja administracije u zavisnosti koja je bila vrsta žalbe. Rok se generiše za korisničku ulogu “SPI”.

Odgovor – Odluka prvostepenog organa

 • Odluku prvostepenog organa zavodi “SPI”. Unosi datum dostavljanja, datum odluke, broj odluke.

Odgovor – Odluka drugostepenog organa

 • Odluku drugostepenog organa zavodi “SPI”. Unosi datum dostavljanja, datum odluke, broj odluke koji uvijek treba da počinje sa “UP II” i vrstu odluke.
 • “SPI” treba da potvrdi da li je odluka u redu ili nije.
 • Ukoliko je odluka označena da nije u redu, potrebno je kreirati rok za tužbu zbog pogrešne primjene za korisničku ulogu “SPI”.
 • Ukoliko je vrsta odluke “„Nalaže se donošenje” ili “Poništava se rješenje” potrebno je generisati rok za predlog drugostepenom organu za korisničku ulogu “SPI”.

Tužba

 • Tužbu podnosi “SPI”, po odgovarajućem šablonu. Tužba za ćutanje administracije i tužba za pogrešnu primjenu se razlikuju po šablonu. Informacija koja je bitna za tužbu je U-broj, i nju unosi “SPI”.
 • U svakom momentu je moguće odustati od tužbe, pa treba obezbijediti tu funkcionalnost.
 • Takođe, u svakom momentu od suda je moguće da stigne “Poziv za raspravu”, koga zavodi “SPI”. Na osnovu ovog poziva “SPI” kreira “Raspravu”, za koju je potrebno kreirati rok “advokatu”.
 • Isto tako, u periodu od zakazivanja rasprave do održavanja rasprave, moguće je da stigne “Dopis o odlaganju rasprave”, koga zavodi “SPI”. Na osnovu ovog dopisa se ponovo kreira „Rasprava” i advokat opet dobija novi rok.
 • Ukoliko je rezultat rasprave “Odložena rasprava”, “SPI” kreira “Zahtjev za izjašnjenje”, a na osnovu tog zahtjeva se formira “Izjašenjenje”.

Odgovor – Presuda

 • Presuda se formira na osnovu “Tužbe”, na osnovu “Rasprave” ili na osnovu “Izjašnjenja”. Presudu zavodi “SPI”. Informacije koje se unose su datum dostavljanja, datum presude, broj presude i vrsta presude.
 • “SPI” je u obavezi da potvrdi da li je presuda u redu ili nije.
 • Mogućnost kreiranja urgencija po presudi kada su zadovoljeni određeni uslovi za korisničku ulogu “SPI”.
 • Ukoliko presuda nije u redu, onda treba formirati rok za zahtjev Vrhovnom sudu za korisničku ulogu “SPI”.
 • U slučaju pozitivnog ishoda presude, potrebno je omogućiti unos dodijeljenih troškova tužbenog procesa. Iznos troškova unosi “advokat”.

Viši sudovi

 • Zahtjev vrhovnom sudu podnosi “SPI”. Na zahtjev Vrhovnog suda se zavodi “Odluka Vrhovnog suda”. “SPI” je u obavezi da potvrdi da li je ta odluka u redu ili nije. Ukoliko odluka nije u redu kreira se rok za žalbu Ustavnom sudu, za korisničku ulogu “SPI”.
 • Žalbu Ustavnom sudu podnosi „SPI”. Na istu se zavodi “Odluka Ustavnog suda”. “SPI” je u obavezi da potvrdi da li je ta odluka u redu ili nije. Ukoliko odluka nije u redu kreira se rok za predstavku Evropskom sudu, za korisničku ulogu “SPI”.

Pregled po korisničkim ulogama

 Korisnička uloga “podnosilac”

 1. Kreira zahtjeve i, ukoliko je to neophodno, vrši ispravku
 2. Ima pregled u cijeli proces zahtjeva koji je kreirao
 3. Potvrđuje rješenja, kopije, troškove
 4. Ima mogućnost da pretražuje zahtjeve koje je kreirala

Korisnička uloga “racunovodstvo”

 1. Ima pregled pristiglih troškova koje je potrebno uplatiti
 2. Ima uvid u rješenje za koje se troškovi uplaćuju
 3. Podnosi dokaz o uplati troškova i unosi datum kada je ona izvršena
 4. Ima i uvid o ukupnim troškovima za određeni period

Korisnička uloga “advokat”

 1. Ima pregled zakazanih rasprava
 2. Ima pregled održanih rasprava
 3. Ima pregled dosuđenih troškova
 4. Pregled svih zahtjeva u tužbenom postupku
 5. Takođe ima mogućnost pretrage po broju zahtjeva

Korisnička uloga “admin”

 1. Korisnik sa ovom korisničkom ulogom ima uvid u sve rokove, kao i u propuštene rokove, statistiku i sve mogućnosti kao i korisnička uloga “SPI”. On je administrator čitavog sistema.

Korisnička uloga “spi1”

 1. Ima uvid u rokove za podnošenje novih zahtjeva
 2. Ima uvid u rokove za podnošenje ispravljenih zahtjeva
 3. Podnosi institucijama dokaze o uplati troškova
 4. Ima uvid u sve zahtjeve i može da radi pretragu
 5. Može da konfiguriše “Kalendar” kao i podatke vezane za institucije

Korisnička uloga “spi2”

 1. Ima uvid u žalbe zbog ćutanja administracije
 2. Ima uvid u urgencije po žalbi
 3. Ima uvid u tužbe zbog ćutanja administracije
 4. Ima uvid u sve zahtjeve i može da radi pretragu
 5. Može da konfiguriše “Kalendar” kao i podatke vezane za institucije

Korisnička uloga “spi3”

 1. Ima uvid u predloge prvostepenom organu
 2. Ima uvid u urgencije po presudi
 3. Ima uvid u zahtjeve za donošenje akta u izvršenju presude
 4. Ima uvid u sve zahtjeve i može da radi pretragu
 5. Može da konfiguriše “Kalendar” kao i podatke vezane za institucije

Korisnička uloga “spi4”

 1. Ima uvid u žalbe zbog pogrešne primjene
 2. Ima uvid u tužbe zbog pogrešne primjene
 3. Ima uvid u izjašnjenja
 4. Ima uvid u zahtjeve Vrhovnom sudu
 5. Ima uvid u inicijative
 6. Ima uvid u sve zahtjeve i može da radi pretragu
 7. Može da konfiguriše “Kalendar” kao i podatke vezane za institucije

Napomene:

 NVO MANS će obezbijediti detaljni pregled zakonskih rokova u kojima institucije moraju odgovoriti na određeni dokument, kao i rokova u kojima MANS mora odgovoriti na dokument institucije.

Takođe, NVO MANS će obezbijediti pristup postojećoj bazi podataka iz koje je potrebno izvršiti migraciju podataka u novu aplikaciju.

NVO MANS će pripremiti dijagram na kome su jasno definisane zavisnosti i povezanosti između pojedinih dokumenata/aktivnosti u okviru procesa podnošenja jednog zahtjeva.

MOBILNA APLIKACIJA

 Potrebno je razviti mobilnu aplikaciju za smartphone uređaje sa Android operativnim sistemom. Ta aplikacija treba da omogući zainteresovanim stranama da podnesu zahtjeve za informacijama po SPI Zakonu, a NVO MANS će preuzeti na sebe obradu svih pravnih postupaka tog zahtjeva.

Mobilna aplikacija treba da omogući sledeće funkcionalnosti:

 • Registraciju korisnika (kreiranje korisničkog naloga) u SPI bazi podataka.
 • Mogućnost kreiranja zahtjeva putem mobilne aplikacije.
 • Mogućnost ispravke zahtjeva, ukoliko se za to pojavi potreba. U listi zahtjeva na mobilnoj aplikaciji je potrebno jasno naznačiti zahtjeve koji zahtijevaju ispravku.
 • Mogućnost reagovanja na odgovor po zahtjevu (rješenje). Potrebno je da korisnik može potvrditi da li je odgovor u redu ili nije, te da može dati komentar na rješenje ili komentar na kopije u zavisnosti od toga da li to zatraži od njega spi operater. U listi zahtjeva je potrebno jasno naznačiti sve ove aktivnosti koje je potrebno da korisnik izvrši.
 • Pregled svih podnešenih zahtjeva tog korisnika, sa osnovnim podacima (datum podnošenja, institucija, status dokle je stigao zahtjev u procesu, itd),
 • Pretraga po gorenavedenim informacijama.
 • Pregled jednog zahtjeva sa svim podkoracima (žalba, tužba, itd), posloženih hronološki po datumu dostavljanja. Većina podkoraka je read-only, i daje samo tekstualni opis tog podkoraka. Korisnik jedino može unositi inpute kako je naznačeno: na zahtjev, ispravljeni zahtjev i na odgovor (rješenje).
 • U okviru pregleda zahtjeva treba da budu naznačeni zahtjevi u kojima se skoro (npr zadnjih 7 dana desila neka aktivnost), kao i zahtjevi sa kreiranim rokom (u odnosu na koji korisnik treba da odreaguje)
 • Korisnik mora da ima kompletan pregled elektronske arhive, po datumu unošenja u sistem.

API (Application Programming Interface) za komunikaciju mobilne i web aplikacije 

 • Web servis za registraciju korisnika, i rad sa korisničkim nalozima (kreiranje naloga, zaboravljena lozinka, zaključavanje naloga u slučaju previše puta promašene lozinke, i njegovo kasnije otključavanje, itd)
 • Sistem autentifikacije i autorizacije koji obezbdjeđuje da korisnik mobilne aplikacije može pristupiti samo svojim zahtjevima i svojoj dokumentaciji.
 • Web servis za kreiranje i ispravku zahtjeva.
 • Web servis za obradu odgovora (potvrda i komentari).
 • Web servis za pregled podnesenih zahtjeva korisnika, uključujući rokove i skorašnje aktivnosti.
 • Generisanje kompletnig pregleda jednog zahtjeva. Ovaj servis treba da generiše pripremljen HTML sadržaj za svaki korak u procesu obrade zahtjeva, tako da mobilna aplikacija može samo da prikaže taj sadržaj, a istovremeno treba da sadrži i generisane rokove, kako bi aplikacija mogla da inicira odgovarajući input od korisnika, onamo gdje za to postoji rok.
 • Web servis za pretragu zahtjeva korisnika, po definisanim parametrima pretrage.
 • Web servis za pregled elektronske arhive jednog zahtjeva
 • Eventualno razviti sistem push notifikacija, gdje bi korisnik istog momenta kas SPI servis kreira rok za njega bio obaviješten na mobilnog aplikaciji (slično kao kad stigne SMS ili Viber poruka).

U skladu sa navedenim, Potencijalni ponuđači uz ponudu trebaju dostaviti i reference o kvalifikacijama, a ponude treba dostaviti putem pošte na adresu NVO MANS u Podgorici, Dalmatinska ulica br. 188  najkasnije do 15.04.2018. godine do 12:00 časova.

Naknadno dostavljene ponude neće biti uzete u razmatranje.

Kriterijumi odabira ponuđača su:

 

 1. reference ponudjača
 2. cijena
 3. rok izrade

Napominjemo da Tenderska komisija, sastavljena od predstavnika NVO MANS, može od potencijalnih ponuđača zahtijevati dodatne informacije, kao i da će se organizovati sastanci na kojima će se detaljnije upoznati sa ponuđačima, a na osnovu čega će biti donesena konačna odluka o izboru realizatora izrade predmetnog softvera.

Za sve dodatne informacije ponuđači mogu kontaktirati Tendersku komisiju putem maila mans@t-com.me ili na brojeve telefona 020/266-326 ili 069/446-094.

S poštovanjem,

Veselin Bajčeta

Zamjenik izvršnog direktora, finansijski i tehnički direktor

Komentari su isključeni.