ASK nastavlja da krši zakon, MANS od Savjeta zatražio hitnu reakciju

0

MANS je danas Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) podnio dvije inicijative protiv direktorice ASK-a, Jelene Perović, zbog kontinuiranog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Prva inicijativa Savjetu se odnosi na postupanje ASK-a u odnosu na medije kojima je omogućeno da nezakonito pružaju usluge oglašavanja u toku izborne kampanje. MANS je od početka predizborne kampanje ukazivao ASK-u na vrlo konkretne slučajeve kršenja zakona od strane pojedinih medija i u kontinuitetu upozoravao na činjenu da će odsustvo blagovremene reakcije Agencije imati za posljedicu potpuno derogiranje Zakona, što se i desilo kada je u pitanju političko oglašavanje.

U samoj završnici predizborne kampanje imamo situaciju da više medija, uključujući televizije, radio stanice i portale potpuno nezakonito emituju reklamni politički sadržaj, što je direktna posljedica činjenice da je ASK prvo prihvatila cjenovnike koji su dostavljeni nakon zakonskog roka, a nakon toga potpuno pasivno posmatrala kako se u većini tih medija političke partije slobodno oglašavaju. Pored toga, sva kršenja zakona koja se odnose na medije je MANS sam prepoznao i blagovremeno prijavio ASK-u, što je bio, po službenoj dužnosti, posao te institucije.

Druga inicijativa Savjetu se odnosi dokumentaciju koju ASKu dostavljaju obveznici Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i na zapisnike o njihovoj kontroli koje je ASK do sada sprovela.

Naime, član 5 Zakona propisuje obavezu Agencije da o izvršenim kontrolama sačini zapisnik i objavi ga na svojoj internet stranici. Isto tako, Zakon obavezuje ASK da mora na svom sajtu objaviti i kompletnu dokumentaciju koju su joj dostavile državne institucije, a koja uključuje analitičke kartice, podatke o upotrebi mehanizacije i opreme, podatke o isplati socijalne pomoći, izvode iz državnog trezora, putne naloge i podatke o zapošljavanju u predizbornom periodu.

Međutim, na sajtu ASK-a je objavljen samo dio pomenute dokumentacije, dok nema niti jednog zapisnika o kontrolama koje je ASK sprovela u posljednja dva mjeseca koliko traje predizborna kampanja.

Ovakvom nezakonitom praksom, ASK direktno doprinosi smanjenju transparentnosti finansiranja izbornih kampanja, značajno ograničava mogućnost da civilno društvo i mediji prate i kontrolišu njen rad i u konačnom onemogućava otkrivanje mogućih zloupotreba državnih fondova u izbornoj kampanji.

MANS očekuje hitnu reakciju Savjeta po inicijativama podnijetim protiv direktorice ASK-a kako bi se spriječilo dalje kršenje zakona sa daleko većim posljedicama.

MANS

Komentari su isključeni.