Državne institucije nastavljaju da po “službenoj dužnosti” štite privatnost Branislava Mićinovića

0

Brano MicunovicSavjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama usvojio je prigovor MANS-a na zapisnik o inspekcijskom nadzoru kojim je Agencija prethodno utvrdila da je Vanja Ćalović široj javnosti nezakonito učinila dostupnim lične podatke Branislava Mićunovića. Savjet je takođe naložio da se izvrši ponovni nadzor, koji je već zakazan za danas u prostorijama MANS-a.

U rješenju Savjeta Agencije navodi se da je zapisnik zasnovan suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o inspekcijskom nadzoru, da je MANS u prigovoru dao potpune i jasne razloge da je nadzor izvršen nezakonito i da kontrolor koji je vršio nadzor nije omogućio MANS-u da uopšte učestvuje u postupku. Savjet smatra da se takvim kršenjem zakona nije moglo pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje, posebno o tome kako je utvrđeno da Branislav Mićunović nije dao saglasnost za obradu ličnih podataka.

Obzirom da je Agencija, u zapisniku koji je nezakonit, navela da je postupak nadzora pokrenut po službenoj dužnosti, očigledno je da institucije pod “službenom dužnošću” podrazumijevaju zaštitu ličnosti Branislava Mićunovića i ućutkivanje i zastrašivanje svakoga ko uopšte pomene tog kontroverznog biznismena.

Podsjećamo da je Mićunović sam dao svoju medicinsku dokumentaciju advokatu Lutrije i Džek Pota, kako bi ovaj pred sudom dokazivao da je Mićunović nesposoban da svjedoči i kako bi pokušao opravdati njegovo neodazivanje pozivu suda i očigledno nepoštovanje suda. Zato je Agencija morala neposredno da se uvjeri da li je Mićunović dao saglasnost da se njegovi podaci obrađuju, bez obzira što advokati kontroverznog biznismena navode da on nije spsosoban da da iskaz i da bi za njega bilo stresno ako vidi neko službeno lice.

U nezakonitom zapisniku takođe je navedeno da je nadzor izvršen uvidom u dopis koji je Osnovni sud u Podgorici poslao Osnovnom državnom tužilaštvu i zapisnik o glavnoj raspravi pred Osnovnim sudom.

Tako se potvrđuje da je i Osnovni sud u Podgorici smatrao da mu je “službena dužnost” zaštita Branislava Mićunovića i da u cilju te zaštite pokušava MANS-u da uskrati i osnovno pravo raspravljanja pred sudom.

Dakle, Branislav Mićunović ne mora čak ni da podnosi prijave kao ostali građani kada smatraju da su im neka prava povrijeđena. Izgleda da je “službena dužnost” sudova i drugih institucija da to čine u njegovo ime.

Nezakonito postupanje i zaštita ličnih interesa Branislava Mićunovića, neće pokolebati MANS da u postupku ponovnog nadzora Agencije, ali i u postupku pred sudom, i dalje koristi prava koja garantuju Ustav, zakon i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava. U tim postupcima pružićemo dokaze da su lišene svakog osnova tužbe i prijave koje podnose lica i institucije kojima je dužnost da služe Branislavu Mićunoviću i njegovim ličnim interesima.

Novi inspekcijski nadzor će od strane službenika Agencije biti izvršen danas u prostorijama MANSa.

Veselin Radulović
advokat

Komentari su isključeni.