Izgradnja puta Risan-Žabljak praćena brojnim kršenjima zakona

1

Dugogodišnja izgradnja puta Risan-Žabljak je očigledno bila pogodno tlo za mnogobrojna kršenja Zakona o javnim nabavkama, a državno tužilaštvo bi trebalo da u što skorijem roku utvrdi da lije i koliko bilo korupcije u ovom poslu. Kompletan višegodišnji posao je bio podijeljen u nekoliko faza, pa se posao odvijao kroz raspisivanje pojedinačnih tendera za izvođenje javnih radova na različitim dionicima.

Direkcija za saobraćaj je već nekoliko puta prekršila zakone i propise kada je bila u pitanju saradnja sa kompanijom Bemax na izgradnji jedne od dionica, dok podaci do kojih je došao MANS pokazuju da je izgradnja i drugih dionica na trasi Risan-Žabljak bila praćena brojnim kršenjima zakona.

Podaci o izgradnji puta Risan-Žabljak koji se odnose na dionicu “Ulaz u tunel „Ivica“ – Motički Gaj” pokazuju da je Direkcija za saobraćaj prekršila Zakon o javnim nabavkama i prilikom raspisivanja Poziva za prikupljanje ponuda, ali i prilikom odabira najpovoljnije ponude.

Direkcija za saobraćaj je početkom februara 2008. godine objavila Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji puta Risan – Žabljak, dionica: ulaz u tunel „Ivica“ – Motički Gaj. U Pozivu je navedeno, između ostalog, da je procijenjena vrijednost javne nabavke 16.000.000,00€, kao i da će se finansiranje vršiti iz Budžeta Crne Gore.

Na adresu Direkcije za saobraćaj su stigle četiri ponude, a nijedna od njih nije bila u okviru procijenjene vrijednosti radova, pa je tako kao najpovoljnija među njima izabrana ona kompanije „PORR Technobau und Umwelt Atiengeselschaft“ iz Austrije sa ponuđenom cijenom u iznosu od 21.181.513,78 Eura, što je za preko 5 miliona Eura više od prvobitne cijene radova. Direkcija za radove je ovdje bila u prilici da poništi tender i traži povoljniju ponudu, ali se to nije desilo.

Pored toga, nakon što je sklopljen ugovor sa kompanijom PORR, Aneksom br.1 od 27.06.2008. godine je donijeta odluka da će plaćanje vršiti u roku od 7. godina od dana potpisivanja ugovora, po kvartalnim anuitetima. Kako je ovo bilo definisano tek nakon sklapanja ugovora sa prvorangiranim ponuđačem, ova informacija nije bila dostupna svim potencijalnim ponuđačima ova informacija, čime je ponovo prekršen Zakon o javnim nabavkama, tj. narušeno je načelo transparentnosti i konkurencije.

Pored toga, pozivom je bilo prethodno definisano i da je svaki ponuđač morao da da dostavi „dokaz da ima pristup kreditnim i/ili drugim finansiskim sredstvima dovoljan da obezbijedi potrebne novčane tokove tokom izvođenja radova, te da tih sredstava mora biti najmanje u iznosu ponuđene cijene“. Ipak, i pored ove obaveze, na osnovu Zapisnika o pregledu, ocjeni i upoređivanju ponuda se vidi da je kompanija PORR dostavila garanciju da ima pristup kreditnim sredstima na iznos od 17.500.000,00€, dok je ista trebala biti izdata na iznos ponuđenje cijene, tj. 21.181.513,78€, što znači da je izdata garancija manja za preko 3,5 mil €. Samim tim, ponuda preduzeća „PORR Technobau und Umwelt Atiengeselschaft“ Austrija je trebala biti ocijenjena kao neispravna, ali nije, čime je još jednom prekršen Zakon o javnim nabavkama.

Konačno, Direkcija sa saobraćaj je sredinom 2010. godine zaključila još jedan Aneks na osnovni ugovor sa PORR-om kojim se definiše konačna vrijednost radova i to na iznos od 20.923.240,55 EURA bez PDV-a. Kada na pomenuti iznos dodamo PDV koji iznosi 3.556.950,89€, vidimo da u stvari nova cijena radova iznosi 24.480.191,44€, što je u odnosu na prvobitnu ponudu ponuđača više za preko 3 mil €. Konačna cijena radova je sada čak 8 miliona Eura veća od prvobitno procijenjene kada je Direkcija raspisala ovaj poziv.

Na osnovu svega navedenog podnijeli MANS je krajem jula podnio posebnu krivičnu prijavu protiv Veselina Grbovića, direktora Direkcije za saobraćaj; Zorice Božović, Vlatka Ćipranića, Miodraga Bakrača, Lele Šoškić i Jelice Bošković, svih članova Komisije za ocjenu i vrednovanje ponuda u Direkciji za saobraćaj.

Ovo je, pored one koja uključuje kompaniju Bemax, već druga prijava koja se odnosi na javne radove na izgradnji puta Risan-Žabljak. Ono što je zajedničko za ove slučajeve jeste da je ugovorena vrijednost radova daleko premašivala onu procijenjenu iz poziva što je u krajnjoj liniji zahtijevalo izdvajanje novih sredstava iz budžeta u milionskim iznosima.

MANS

1 Comment

  1. “Naime, podaci do kojih je došao MANS pokazuju da je Direkcija za saobraćaj tokom ugovoranja poslova na izvođenju radova na putu Risan-Žabljak, za dionicu Šavnik-Grabovica, tunel “Ivica”, otvoreno favorizovala podgoričku građevinsku komapniju “Bemax”. Direkcija za puteve je u oktobru 2008. objavila poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju ove dionice, a vrijednost posla koji se finansira iz Budžeta Crne Gore je procijenjena na 14,5 miliona eura”, saopšteno je iz MANS-a.