Direkcija za saobraćaj favorizovala “Bemax”

0

Postupak dodjele ugovora za izvođenje javnih radova na kapitalnim projektima je i dalje opterećen kršenjem Zakona o javnim nabavkama, što potvrđuje još jedno istraživanje MANS-a o korupciji u javnim nabavkama.Naime, podaci do kojih je došao MANS pokazuju da je Direkcija za saobraćaj tokom ugovoranja poslova na izvođenju radova na putu Risan-Žabljak, za dionicu Šavnik-Grabovica, Tunel “Ivica”, otvoreno favorizovala podgoričku građevinsku komapniju “Bemax”.

Direkcija za puteve je u oktobru 2008. godine objavila poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju ove dionice, a vrijednost posla koji se finansira iz Budžeta Crne Gore  je procijenjena na 14,5 miliona Eura.

Posao je u decembru 2008. godine dobila firma „Putevi“ iz Užica, koja je jedina bila dostavila ponudu, za 17,5 miliona eura. Posao je dakle zaključen na iznos koji je za cijela 3 miliona eura veći od procijenjene vrijednosti, uprkos tome što je Direkcija imala mogućnost da poništi javnu nabavku jer nije dobila nijednu ponudu koja se kretala u okviru sredtava predviđenih Budžetom. Naime, Zakon o javnim nabavkama daje mogućnost ponuđaču da poništi postupak, ukoliko su ponuđene cijene znatno veće od procijenjenih.

Osam mjeseci kasnije ovaj ugovor je raskinut, a MANS od Direkcije još uvijek nije dobio objašnjenje zbog čega je prekinuta saradnja sa kompanijom “Putevi”.

U isto vrijeme, Direkcija za saobraćaj u avgustu 2009. godine pokreće takozvani pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva, na način što na adrese četiri firme šalje zahtjev za dostavljanje ponude. Ovaj zahtjev Direkcija šalje podgoričkim firmama „PORR”, „Tehnoput“ i “Bemax” i “Mehanizaciji i programatu” iz Nikšića, a u zahtjevu ostavlja mogućnost da ponuđena cijena ne može biti veća od 17,5 miliona eura, koliko je iznosio ugovor sa “Putevima”, ponovo za tri miliona eura više nego što je bila prvobitno procijenjena vrijednost posla.

Za sprovođenje pregovaračkog postupka, Direkcija za saobraćaj je bila dužna da prethodno pribavi saglasnost nadležnog organa, odnosno Direkcije za javne nabavke. Ipak, ova saglasnost je dobijena gotovo mjesec dana od objavljivanja poziva, što predstavlja još jedno kršenje Zakona od strane Direkcije za saobraćaj. Ipak, i pored toga, u decembru je zaključen novi ugovor sa kompanijom Bemax koja je jedina dostavila ponudu na ovaj zahtjev, i to na puni iznos od 17,5 miliona Eura.

Jedan od uslova tendera koje je Bemax morao da zadovolji je bio da ta kompanija Direkciji dostavi dokaz koji potvrđuje da ima pristup kreditnim ili drugim finansijskim sredstvima u visini ponude, što je u ovom slučaju bio iznos od 17,5 miliona Eura. Umjesto tog dokaza, kompanija Bemax  je dostavila sopstvenu izjavu u kojoj navodi da izvodi druge radove u visini od 55 miliona eura i da je, shodno tome, kreditno sposoban da samostalno finansira radove na izgradnji puta Risan-Žabljak.  Iako ova izjava faktički ne predstavlja relevantan dokaz  jer ispada da Bemax garantuje sam za sebe, Direkcija za saobraćaj ju je prihvatila i posao dodijelila Bemaxu, umjesto da ponudu odbaci kao neispravnu.

Još jedan razlog za odbacivanje ponude kao neispravne je bilo to što je Bemax u sklopu ponude dostavio potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima koja je bila starija od 6 mjeseci što je bio rok koji je propisivao tender. Direkcija za saobraćaj je i preko ovoga prešla i posao dodijelila Bemaxu.

Zbog svega navedenog, MANS je krajem jula mjeseca Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavio krivičnu prijavu zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja protiv direktora Direkcije za saobraćaj Veselina Grbovića, te članova Komisije za ocjenu i vrednovanje ponuda Mila Ostojića, Vlatka Ćipranića, Miodraga Bakrača, Radojice Poleksića i Jelice Bošković, ali i protiv direktora „Bemaxa“ Veselina Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu ovlašćenja u privrednom poslovanju.

MANS

Komentari su isključeni.