Kriminalizovati nezakonito bogaćenje javnih funkcionera

0

MANS će predložiti Skupštini Crne Gore da usvoji Izmjene i dopune Krivičnog zakonika kojim se kriminalizuje nezakonito bogaćenje javnih funkcionera, u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije koju je Crna Gora ratifikovala, kao i preporukama Evropske komisije, Sjedinjenih američkih država i međunarodnih eksperata.

Slučaj tajnog švajcarskog računa supruge Svetozara Marovića je ponovo aktuelizovao pitanje kriminalizovanja nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, što je preporučila i Evropska komisija u poslednjem Izvještaju o napretku Crne Gore. U toku izrade novog Zakona o borbi protiv korupcije, SAD su dostavile zvanične komentare kojim su predložile da se u taj Zakon uključi i kriminalizacija nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, ali je taj predlog odbijen bez bilo kakvog valjanog obrazloženja.

Konvencija UN za borbu protiv korupcije, koju je Crna Gora ratifikovala još 2006. godine, u članu 20 preporučuje državama potpisnicama da razmotre mogućnost “usvajanja zakonskih i drugih mjera koje mogu biti potrebne kako bi se utvrdilo kao krivično djelo, kada se počini namjerno, nezakonito bogaćenje, to jest znatno uvećanje dobara javnog funkcionera koje on ne može razumno objasniti, s obzirom na njegov legalni dohodak”. Nezakonito bogaćenje je do sada kriminalizovano u čak 44 zemlje koje su ratifikovale ovu Konvenciju, a konkretni slučajevi pokazuju da je to dovelo do znatno boljih rezultata u borbi
protiv korupcije.

Međunarodni ekspert Rupert Vining, koji je godinama radio kao britanski državni tužilac, je još 2012. godine preporučio Vladi kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika, jer je smatrado da bi to doprinijelo borbi protiv korupcije u Crnoj Gori i efikasnijem dokazivanju tih slučajeva od strane tužilaštva.

Nakon detaljne analize crnogorskog zakonodavstva i relevantnih ustavnih normi, kao i nivoa korupcije u Cenoj Gori, ekspert je ocijenio da “postoji jak razlog za uvođenje nezakonitog bogaćenja”, i zaključio da pravni okvir dozvoljava uključivanje nezakonitog bogaćenja u domaće zakonodavstvo, odnosno da odluka o kriminalizaciji nezakonitog bogaćenja “za vlasti primarno znači politički izbor, a ne tehničku odluku pravne kompatibilnosti”.

Drugim riječima, ekspert je konstatovao da kriminalizacija nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera zavisi isključivo od političke volje vlasti da obezbijedi konkretne rezultate u oblasti borbe protiv korupcije.

Brojne zemlje su uvele nezakonito bogaćenje javnih funkcionera kao krivično djelo tako što su povezali kriminalizaciju sa izjavama o prihodima i imovini, pa je ekspert predložio da se upravo ti podaci koriste kao primarni izvor dokaza u krivičnoj istrazi i gonjenju. Na taj način bi javni funkcioneri bili obavezni da tužilaštvu podnesu dokaze da su imovinu koja nije zvanično prijavljena, stekli na zakonit način. Nema sumnje da bi prebacivanje tereta dokazivanja na javne funkcionere koji prikrivaju podatke o svom bogastvu bi umnogome olakšalo rad tužilaštva i omogućilo veću efikasnost u procesuiranju ovih predmeta.

Slučaj tajnog švajcarskog računa supruge Svetozara Marovića, koji se ne pominje u njegovim zvaničnim prijavama prihoda i imovine, sa iznosom koji porodica Marović nikako nije mogla uštedjeti od svojih zvaničnih primanja, je najbolji argument u prilog kriminalizaciji nezakonitog bogaćenja. Naime, umjesto opsežne i detaljne istrage koja će podrazumijevati trošenje velikih resursa tužilaštva, kriminalizacija nezakonitog bogaćenja bi obavezala Marovića da dokaže da je skriveni novac stekao na zakonit način ili bi ta sredstva bila automatski konfiskovana od strane države.

Vjerujemo da se veliki broj visokih javnih funkcionera nezakonito obogatio u prethodnom periodu i sigurni smo da postoji javni interes da se izmjenom zakona kriminalizuje takva praksa. Naš pravni tim radi na konkretnom predlogu Izmjena i dopuna Krivičnog zakonika koji ćemo uskoro uputiti svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore, kako bi se konačno kriminalizovalo nezakonito bogaćenje javnih funkcionera.

Vanja Ćalović
Izvršna direktorica

Komentari su isključeni.