Krivična prijava protiv Vladimira Kavarića za zloupotrebu službenog položaja

0

Green Home i MANS su danas podnijeli krivičnu prijavu protiv ministra ekonomije Vladimira Kavarića zbog kršenja zakona prilikom sprovođenja procedure za izradu dva ključna dokumenta za razvoj energetike u zemlji  – nacrta Strategije razvoja energetike i Strateške procjene uticaja na zivotnu sredinu.

Kavarić se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, jer je kao odgovorno lice omogućio da oba dokumenta izrade firme iz konzorcijuma COWI, čime je grubo prekšen Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu koji onemogućava da planski dokument i izještaj o strateškoj procjeni radi ista firma.

Uprkos ovako jasnom zakonskom određenju, čiji je cilj da se obezbijedi izrada objektivnih dokumenta, koji će kao takvi biti kvalitetan osnov za javnu raspravu, Ministarstvo ekonomije je prekršilo zakon, pa je prvo izradu Nacrta strategije radio COWi iz Norveške, odnosno njegova podružnica Exergija iz Grčke, a zatim je Stratešku procjenu uticaja radio COWI iz Danske.

Pri tome je nevjerovatna tvrdnja zvaničnika Ministarstva da se ne radi o povezanim pravnim licima, iako čak i zvanični podaci na Internetu to nedvosmisleno pokazuju. Tako se može vidjeti da COWI konzorcijum okuplja 32 povezana lica, odnosno kćerke kompanije, te da jedinstveni bord direktora kontroliše ne samo COWI Danska, već i COWI Norveška.

Dakle, postoji nesporan konflikt interesa u konkretnom slučaju, pa je validnost samog dokumenta dovedena u pitanje. Ovo je bio samo jedan od razloga zbog kojih su Green Home i MANS ranije zatražili da se Strategija energetike i strateška procjena uticaja povuku sa javne rasprave.

Naime ove dvije organizacije su u vise navrata tokom javne rasparave zatrazile da se nacrti ovih dokumenata povuku i vrate na ponovnu izradu, tvrdeci da se radi o neodrživim dokumentima koji se zasnivaju na nerealnim projekcijama potrebe crnogorskog društva za električnom energijom u narednih dvadeset godina, tim prije što njihovi autori uopšte nijesu razmatrali scenario eventualnog gašenja Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP).

Upravo su ta nerealna predviđanja budućih energetskih potreba korišćena da opravdaju predloge za izuzetno visok rast  proizvodnje električnih kapaciteta. Tako ovi dokumenti koji su strateški za razvoj države omogućavaju megalomanske investicije u sektoru energetike, dok sa druge strane ne odgovaraju na ključna pitanja kakav će uticaj planirane investicije imati na ekonomski, socijalni i aspekt životne sredine.

Zbog toga su Green Home i MANS zahtijevali da se Nacrt strategije razvoja energetike vrati na ponovu izradu kako bi se javnosti ponudila racionalna, opravdana i realna rješenja razvoja energetike u korist javnog i interesa svih građana, a ne privatnih domaćih i inostranih kompanija.

Gren Home i MANS

Komentari su isključeni.