MANS podnio krivičnu prijavu protiv Danijela Brola

0

MANS je danas Vrhovnom državnom tužiocu podnio krivičnu prijavu protiv Danijela Brola zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo davanje lažnog iskaza odnosno da je dana 10. februara 2011. godine, u svojstvu svjedoka, dao lažan iskaz pred Osnovnim sudom u Podgorici na glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv Ćalović Vanje, po privatnoj tužbi MNSS BV iz Amsterdama i Željezare AD Nikšić.

U svom iskazu Danijel Brol je naveo da je Željezara Nikšić za 2009 godinu platila sve poreze i doprinose po dospijeću.

Ovi navodi su lažni, jer je Danijelu Brolu, kao jednom od direktora Željezare Nikšić, poznato da je na kraju 2009. godine Željezara dugovala preko 10 miliona eura na ime poreza i doprinosa. Dokaz za to su pojedinačni i konsolidovani finansijski iskazi Željezare Nikšić za 2009. Godinu, a da je Danijel Brol upoznat sa sadržinom tih dokumenata proizilazi iz činjenice da se stalno pozivao upravo na konsolidovane finansijske iskaze.

U svom svjedočenju Danijel Brol je naveo da nije javno govorio o tome što je predmet suđenja na kome je svjedočio.

Ovi navodi Brola takođe su lažni, jer je sačinio i poslao saopštenje za medije poslije pres konferencije zbog koje je pokrenut sudski postupak.

Takođe, Danijel Brol je 08. Jula .2010 godine gostovao na televizijskoj emisiji ”Načisto” na TV Vijesti i tom prilikom je javno govorio o tome što je predmet suđenja na kom je dao lažan iskaz.

U svom iskazu Danijel Brol je naveo da je ćerka kompanije Željezare Nikšić korišćena za dvije, tri transakcije koje su urađene u toku krize likvidnosti banaka, a kasnije je dodao da osnivanjem ćerke kompanije Željezara Nikšić vjerovatno nije smanjila troškove, a vjerovatno ih nije ni uvećala.

Ovi navodi su lažni, jer je upravo Brol prethodno više puta javno isticao da su osnivanjem ćerke kompanije smanjeni troškovi. Takođe, istakao je da je on jedan od direktora Željezare koji je donio odluku o osnivanju ćerke kompanije u Amsterdamu, pa mu je i dobro poznato da je Željezara Nikšić imala administrativne troškove za osnivanje kompanije i da Želeljezara Nikšič mora imati troškove za isplatu zarade zaposlenom u ćerki kompaniji, makar to bio i samo jedan zaposleni – njen direktor.

Takođe, sami punomoćnici MNSS BV iz Amsterdama i Željezare Nikšić, advokati Vanja Mugoša i Vlado Vuković javno su isticali da su formiranjem ćerke kompanije troškovi smanjeni i da je to bio razlog za njeno osnivanje.

U toku svjedočenja Danijel Brol je naveo da konsolidovani finansijski iskazi Željezare Nikšić sadrže i transakcije između majke kompanije i ćerke kompanije.

Ovi navodi su takođe lažni, jer konsolidovani finansijski iskazi Željezare Nikšić ne sadrže transakcije između te kompanije i njene ćerke kompanije u Amsterdamu, što se u tim izvještajima eksplicitno konstatuje.

Danijel Brol je rekao da zbog izjavapredstavnika MANS-a kasni instalacija opreme u Željezari Nikšić, razvoj kompanije nije onakav kakav se očekivao zato što su ljudi sa kojima je kompanija poslovala izgubili povjerenje u kompaniju i da je Željezara pretrpjela 6 ili 7 nedjelja kašnjenja u pregovorima o kreditu.

Ovi su u cjelosti lažni, jer je opštepoznato da su problemi u kašnjenju instalacije i gubitku povjerenja u kompaniju uzrokovani lošim upravljanjem i poslovanjem Željezare. Takođe, Brol je u toku svjedočenja naveo da je Vlada Crne Gore garantovala za taj kredit i da ne postoji banka na svijetu koja bi odobrila zajam Željezari Nikšić.

Stoga, Brol vrlo dobro zna da Željezara Nikšić ne uživa povjerenje banaka bez obzira na izjave MANS-a, i to zbog rezultata njenog poslovanja i menadžmenta. Lažnost njegovih navoda se utvrđuje i iz nesporne činjenice da je Željezara ovaj kredit dobila u maju 2010 godine.

U svom iskazu pred Osnovnim sudom, Danijel Brol je naveo da mu nije poznato da li registrovanje kompanije BV iz Holandije nosi određene poreske povlastice.

Ovi navodi su takođe lažni, jer je Brol prethodno istakao da je on jedan od direktora Željezare koji je donio odluku o osnivanju ćerke kompanije u Amsterdamu, zbog čega mu je poznato da li registrovanje BV kompanije u Holandiji donosi poreske povlastice, kao što mu je dobro poznato i da su BV kompanije društva sa ograničenom odgovornošću i da se off shore kompanije najčešće i registruju kao BV kompanije.

Dakle, Danijel Brol je dao lažan iskaz iznoseći niz neistinitih navoda i negirajući takođe niz istinitih ili nespornih činjenica. Pri tome, svi njegovi lažni navodi odnose se isključivo na činjenice koje mogu biti od uticaja na odluku u krivičnom postupku u kom je dao lažan iskaz.

Pri tome je postupao sa direktnim umišljajem, odnosno bio je svjestan da su njegovi navodi lažni i svjesno je pokušao sud dovesti u zabludu pri utvrđivanju činjenica koje su bile od značaja za donošenje odluke u krivičnom postupku.

Obzirom da je pitanje poslovanja Željezare Nikšić predmet provjere od strane državnog tužilaštva zbog osnovane sumnje u izvršenje krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti, te obzirom da se krivična djela čije eventualno izvršenje provjerava državno tužilaštvo nijesu mogla izvršiti bez aktivnog učešća Danijela Brola, kao jednog od direktora Željezare, kao i obzirom na opštepoznate probleme u poslovanju Željezare i mogući raskid privatizacionog ugovora, a posebno pri činjenici da je prijavljeni strani državljanin i da nije vezan nikako za ostanak u Crnoj Gori, predložili smo da Vrhovno državno tužilaštvo u najkraćem mogućem roku nadležnom sudu predloži određivanje pritvora protiv Danijela Brola.

Vanja Ćalović
Izvršni direktor

Komentari su isključeni.