MANS podnio krivičnu prijavu zbog nenamjenskog trošenja sredstava namijenjenih osobama sa invaliditetom

0

BoskovicNumanovicOštećeni za 34 miliona, prijavljena i dva ministra Nepreduzimanjem potrebnih radnji, nevršenjem službene dužnosti i zloupotrebom službenih ovlašćenja od strane prijavljenih, licima sa invaliditetom kršena su prava na rad koja su im garantovana Ustavom pa su oštećena za ukupan iznos od 34.537.463 eura – upozorili su u MANS-u Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra MANS pod­ni­je­la je Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, na či­jem je če­lu Ivi­ca Stan­ko­vić, kri­vič­nu pri­ja­vi pro­tiv na­čel­ni­ce Fon­da za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom Sla­vi­ce Ra­du­si­no­vić, di­rek­to­ri­ce Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) Vu­ki­ce Je­lić, biv­šeg čel­ni­ka ZZZ Zo­ra­na Je­li­ća, kao i pro­tiv biv­ših mi­ni­sta­ra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Su­a­da Nu­ma­no­vi­ća i Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća. Oni se te­re­te da su kao od­go­vor­na li­ca zlo­u­po­tri­je­bi­li slu­žbe­ni po­lo­žaj i ne­sa­vje­sno vr­ši­li du­žnost na na­čin što su ne­pred­u­zi­ma­njem neo­p­hod­nih rad­nji i ak­tiv­no­sti one­mo­gu­ći­li da se sred­stva na­mi­je­nje­na pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­po­šlja­va­nju li­ca sa in­va­li­di­te­tom utro­še za za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom, či­me su u vi­še­go­di­šnjem pe­ri­o­du kr­še­na pra­va na rad ovih li­ca i ona su ošte­će­na za iz­nos od 34.537.463 eura.

U MANS-u is­ti­ču da iako je Za­kon o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­po­šlja­va­nju li­ca sa in­va­li­di­te­tom do­ni­jet 2008. go­di­ne, u na­red­nih šest go­di­na Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja ni­je do­ni­je­lo od­go­va­ra­ju­će pod­za­kon­ske pro­pi­se za nje­go­vu pri­mje­nu. ZZZ je na osno­vu do­ni­je­tog pra­vil­ni­ka u no­vem­bru 2014. go­di­ne ob­ja­vio jav­ni po­ziv za pod­no­še­nje pro­je­ka­ta pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je, ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja i za­po­šlja­va­nja li­ca sa in­va­li­di­te­tom, za ko­ji je opre­di­je­lje­no mi­li­on eura, iako su Za­ko­nom o bu­dže­tu Cr­ne Go­re za 2014. go­di­nu za Fond za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju opre­di­je­lje­na sred­stva od dva mi­li­o­na.

Pre­ma kri­te­ri­ju­ma jav­nog po­zi­va, po­je­di­nač­ni pro­jek­ti mo­gli su bi­ti fi­nan­si­ra­ni u iz­no­su od 10 do 70 hi­lja­da eura, sa pe­ri­o­dom tra­ja­nja naj­du­že 10 mje­se­ci. Oče­ki­va­lo se da naj­ma­nje 400 li­ca sa in­va­li­di­te­tom bu­de uklju­če­no u pro­jek­te za­po­šlja­va­nja. Na jav­ni po­ziv pri­ja­vi­lo se ukup­no 58 po­nu­đa­ča, lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, jav­ne usta­no­ve, nad­bi­sku­pi­ja, pri­vred­ni su­bjek­ti i ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, sa pro­jek­ti­ma ukup­ne vri­jed­no­sti 2.613.231 euro. Kra­jem fe­bru­a­ra 2015. go­di­ne Uprav­ni od­bor ZZZ do­nio je od­lu­ku o do­dje­li bes­po­vrat­nih sred­stva za fi­nan­si­ra­nje ukup­no 19 pro­je­ka­ta u iz­no­su od 998.789,06 eura.

Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI) je kra­jem ok­to­bra 2015. go­di­ne ob­ja­vi­la iz­vje­štaj o po­tro­šnji nov­ca Fon­da za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom, ko­jim je kon­sta­to­va­no da su oso­be sa in­va­li­di­te­tom ošte­će­ne za 34,5 mi­li­o­na.

Iz MANS-a pod­sje­ća­ju da Za­kon o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­po­šlja­va­nju li­ca sa in­va­li­di­te­tom pro­pi­su­je da je po­slo­da­vac ko­ji ni­je za­po­slio li­ce sa in­va­li­di­te­tom du­žan da za sva­ko li­ce ko­je ni­je za­po­slio, pri­li­kom mje­seč­ne is­pla­te za­ra­da i na­kna­da za­ra­da za­po­sle­nih, upla­ti po­se­ban do­pri­nos za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom. Sto­pa po­seb­nog do­pri­no­sa iz­no­si 20 od­sto od pro­sječ­ne mje­seč­ne za­ra­de u Cr­noj Go­ri ostva­re­ne u go­di­ni ko­ja pret­ho­di pla­ća­nju do­pri­no­sa.

U po­stup­ku re­vi­zi­je DRI je iz­vr­ši­la pre­gled do­ku­men­ta­ci­je ko­ja se od­no­si na re­a­li­za­ci­ju mje­ra iz Stra­te­gi­je za in­te­gra­ci­ju oso­ba sa in­va­li­di­te­tom u Cr­noj Go­ri za pe­ri­od od 2008. do 2016. go­di­ne. DRI je pre­gle­da­la i ana­li­zi­ra­la do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja ob­u­hva­ta ak­tiv­no­sti Fon­da za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju od 2012. do 2014. go­di­ne. U po­stup­ku re­vi­zi­je utvr­đe­no je da ZZZ ne ras­po­la­že in­for­ma­ci­jom ko­li­ka je sto­pa ne­za­po­sle­no­sti oso­ba sa in­va­li­di­te­tom u Cr­noj Go­ri, te da ne iz­ra­ču­na­va sto­pu ne­za­po­sle­no­sti tih li­ca – pi­še u pri­ja­vi MANS-a.

Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je ZZZ do­sta­vio DRI utvr­đe­no je da je ne­za­po­sle­nih oso­ba sa in­va­li­di­te­tom na kra­ju 2012. go­di­ne bi­lo 1.997, na kra­ju 2013. go­di­ne 1.944 i na kra­ju 2014. go­di­ne 1.816, što pred­sta­vlja iz­me­đu pet i šest od­sto ukup­nog bro­ja ne­za­po­sle­nih li­ca ko­ja se na­la­ze na evi­den­ci­ji Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje. Od ukup­nog bro­ja oso­ba sa in­va­li­di­te­tom sa evi­den­ci­je Za­vo­da, oko 70 od­sto su in­va­li­di ra­da, a oko 30 od­sto ka­te­go­ri­sa­na omla­di­na.

 DRI je utvr­di­la da Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja ni­je obez­bi­je­di­lo mul­ti­sek­tor­sku sa­rad­nju u pro­ce­su obra­zo­va­nja, pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je i za­po­šlja­va­nja li­ca sa in­va­li­di­te­tom. Za­tim ni­je spro­ve­lo mje­ru utvr­đi­va­nja po­re­skih, ca­rin­skih i dru­gih olak­ši­ca kao i sma­nje­nje do­pri­no­sa za so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje, u ci­lju pod­sti­ca­nja po­slo­da­va­ca da za­po­šlja­va­ju oso­be sa in­va­li­di­te­tom, i ni­je spro­vo­di­lo kon­ti­nu­i­ra­ne pro­gra­me edu­ka­ci­je za struč­nja­ke i oso­blje ko­ji ra­de na uslu­ga­ma pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je i za­po­šlja­va­nja oso­ba sa in­va­li­di­te­tom. Ta­ko­đe, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja ni­je raz­vi­lo so­ci­jal­nu eko­no­mi­ju, ni­je spro­vo­di­lo kon­tro­lu pri­mje­ne pro­pi­sa­nih stan­dar­da pri­stu­pač­no­sti rad­nog mje­sta na ko­jem su za­po­šlje­na li­ca sa in­va­li­di­te­tom, ni­je stvo­ri­lo uslo­ve za za­po­šlja­va­nje oso­ba sa in­va­li­di­te­tom u or­ga­ni­ma dr­žav­ne upra­ve i ni­je obez­bi­je­di­lo su­fi­nan­si­ra­nje po­seb­nih or­ga­ni­za­ci­ja za za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom – kon­sta­tu­je se u pri­ja­vi.
MANS is­ti­če da je Fond sred­stva tre­bao da ko­ri­sti za re­a­li­za­ci­ju mje­ra i ak­tiv­no­sti pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je za ne­za­po­sle­na i za­po­sle­na li­ca sa in­va­li­di­te­tom, su­fi­nan­si­ra­nje po­seb­nih or­ga­ni­za­ci­ja za za­po­šlja­va­nje, re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja u ko­ji­ma uče­stvu­ju li­ca sa in­va­li­di­te­tom, is­pla­tu sub­ven­ci­ja, fi­nan­si­ra­nje grant še­ma i is­pla­tu nov­ča­nih po­mo­ći.

DRI uka­zu­je da su pri­ho­di po osno­vu do­pri­no­sa za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom u pe­ri­o­du od 2009. do 2014. go­di­ne iz­no­si­li 36.509.776 eura. Pre­ma go­di­šnjim iz­vje­šta­ji­ma o re­a­li­za­ci­ji mje­ra i ak­tiv­no­sti pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je, za­po­šlja­va­nja li­ca sa in­va­li­di­te­tom i ko­ri­šće­nju sred­sta­va Fon­da za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom, ko­ji Za­vod za za­po­šlja­va­nje do­sta­vlja Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, u pe­ri­o­du od osni­va­nja Fon­da 2009. za­ključ­no sa 2014. go­di­nom ukup­no je utro­še­no 1.972.313 eura, dok je osta­tak sred­sta­va tro­šen za dru­ge svr­he – na­vo­di se u pri­ja­vi.M.S.

Kon­ti­nu­i­ra­no kr­ši­li za­kon

Iz MANS-a upo­zo­ra­va­ju da na osno­vu do­stup­ne do­ku­men­ta­ci­je pro­iz­i­la­zi osno­va­na sum­nja da su pri­ja­vlje­ni kon­ti­nu­i­ra­no kr­ši­li Za­kon o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­po­šlja­va­nju li­ca sa in­va­li­di­te­tom i zlo­u­po­tre­blja­va­li slu­žbe­ni po­lo­žaj i ne­sa­vje­sno vr­ši­li du­žnost, jer ni­je­su pred­u­ze­li po­treb­ne rad­nje i ak­tiv­no­sti da se sred­stva od po­seb­nog do­pri­no­sa na­mi­je­nje­na pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­po­šlja­va­nju li­ca sa in­va­li­di­te­tom ko­ji se ubi­ra od 2009. go­di­ne is­ko­ri­sti za svr­hu ko­joj je na­mi­je­njen.

Ne­pred­u­zi­ma­njem po­treb­nih rad­nji, ne­vr­še­njem slu­žbe­ne du­žno­sti i zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nih ovla­šće­nja od stra­ne pri­ja­vlje­nih, li­ci­ma sa in­va­li­di­te­tom su kr­še­na pra­va na rad ko­ja su im ga­ran­to­va­na Usta­vom Cr­ne Go­re i ošte­će­na su za uku­pan iz­nos od 34.537.463 eura, ko­li­ko je od 2009. go­di­ne tre­ba­lo da bu­de is­pla­će­no po osno­vu pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je i za­po­šlja­va­nja li­ca sa in­va­li­di­te­tom. Na isti na­čin pri­ja­vlje­ni su omo­gu­ći­li dru­gi­ma pri­ba­vlja­nje ko­ri­sti u istom iz­no­su ko­ji je tre­bao bi­ti is­pla­ćen u ko­rist ošte­će­nih – na­vo­di se u pri­ja­vi ko­ju je pot­pi­sao di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac.

Izvor: DN Dan

Komentari su isključeni.