MANS sumnja u objektivnost medicinskih nalaza o zdravstvenom stanju Brana Mićunovića

0

Brano MicunovicMANS je od Osnovnog suda u Podgorici zatražio da se iz dokaznog materijala u sporu koji “Lutrija” vodi protiv MANS-a izuzme medicinska dokumentacija koju je o zdravstvenom stanju Branislava Mićunovića sačinila medinska ustanova CODRA iz Podgorice, zbog sumnje u objektivnost tako sačinjenog medicinskog izvještaja.

U podnesku koji smo dostavili Osnovnom sudu ukazuje se na činjenicu da Lutrija ima svoj mediji – Televiziju 777 i preko tog medija poslovno sarađuje sa privatnom zdravstvenom ustanovom “Codra” iz Podgorice. Između ostalog, “Lutrija” preko ovog medija emituje emisiju “Trijaža” svakog utorka u 18:15 časova, sa reprizom subotom u 12:15 časova. Štaviše, kontakt koji Lutrija objavljuje pokazuje na višestruku povezanost sa zdravstvenom ustanovom “Codra”, jer isti sadrži imena i Lutrije i ove zdravstvene ustanove: codra@lutrija.co.me

MANS je zbog toga podneskom sudu ukazao na poslovne veze Lutrije i zdravstvene ustanove koja je sačinjavala najveći dio medicinske dokumentacije iz koje treba da se utvrdi da li je svjedok Branislav Mićunović sposoban da sudu saopšti saznanja koja su mu poznata, a da to ne ugrozi njegovo zdravlje i ne naruši njegovo spokojstvo.

Veze Lutrije sa ustanovom na osnovu čije dokumentacije treba da se obavi vještačenje, ukazuju na realne i potpuno osnovane sumnje u objektivnost takvog vještačenja, posebno pri nespornoj činjenici da tužioci po svaku cijenu pokušavaju Branislava Mićunovića osloboditi obaveze svjedočenja pred sudom.

Podsjećamo da je sud prethodno izdvojio iz spisa i nalaze i mišljenja psihijatra Borislava Mitrića na saglasan predlog punomoćnika svih stranaka i da je razlog za to bila sumnja drugotužene u nepristrasnost i objektivnost tih nalaza, a obzirom na poslovnu povezanost tužilaca sa bratom psihijatra Borislava Mitrića.

U podnesku koji smo dostavili sudu naglasili smo da su poslovne veze brata ljekara koji je sačinio nalaz i mišljenje opravdan osnov za izdvajanje iz spisa tih nalaza, pa da su tim prije i direktne poslovne veze prvotužene sa “Codrom” razlog da se iz spisa izdvoji i dokumentacija sačinjena u toj zdravstvenoj ustanovi. Očekujemo da će na taj način i sud pokazati da je dosljedan u svojim odlukama.

Zbog svega navedenog MANS je predložio sudu da izdvoji iz spisa medicinsku dokumentaciju koja glasi na ime Branislava Mićunovića i koja je izdata od zdravstvene ustanove “Codra”, te da upozori Sudsko medicinski odbor Medicinskog fakulteta da prilikom vještačenja u njegovom sastavu ne mogu biti vještaci koji su vezani sa ovom ustanovim, niti se vještačenje može zasnivati na dokumentaciji koju je izdala ta ustanova ili drugi ljekari koji se pozivaju na dokumentaciju te ustanove.

MANS

Komentari su isključeni.