MANS tužio parking servis

0

MANS je danas podnio tužbu Upravnom sudu za poništenje naloga za plaćanje doplatne karte u iznosu od 20 eura, koji je MANS-u ostavljen od strane službenika “Parking servisa” zbog neplaćanja nezakonite i neustavne takse za korišćenje parking mjesta, sa namjerom da preko sudskih instanci dokaže da je naplata pomenutih “kazni” potpuno nezakonita i da “Parking servis” već godinama obmanjuje građane.

“Parking servis”, kojem je lokalna samouprava nezakonito i neustavno dala ovlašćenje da naplaćuje parking i  utvrđuje cjenovnik, ide i dalje u kršenju prava građana sa doplatnom kartom kojom se građani kažnjavaju sa 20 eura.

Ne postoji osnov da “Parking servis” naplaćuje doplatnu kartu građanima jer nije uvedena u skladu sa Odlukom o lokalnim komunalnim taksama. Tom odlukom se uvode lokalne komunalne takse, utvrđuje njihova visina, način i rokovi plaćanja, kao i vršenje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole naplate lokalne komunalne takse.

Ovom Odlukom bi trebala biti utvrđena tarifa i za komunalnu taksu za parkiranje – ali to nije slučaj. Naime, Odlukom je utvrđena jedino tarifa za korišćenje prostora za parkiranje na taksi stajalištima. Dakle, taksa za korišćenje prostora za parkiranje plaća se samo za korišćenje taksi stajališta, a građani ne koriste taksi stajalište, niti su njihova vozila taksi vozila.

Takođe, relevantnim zakonima je definisano da utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalne takse vrši nadležni organ lokalne uprave. “Parking servis” nije organ lokalne uprave nadležan za poslove lokalnih prihoda, pa nema ovlašćenje da utvrđuje, naplaćuje i kontroliše naplatu takse. Tako je privrednom društvu neustavno dato ovlašćenje da uvodi taksu koja nije uvedena propisom lokalne samouprave, da arbitrarno utvrđuje njenu visinu i da je naplaćuje, iako se lokalne komunalne takse mogu uvoditi samo propisom lokalne samouprave, iako samo lokalna samouprava ima ovlašćenje da utvrđuje iznos taksi i iako prihod od taksi pripada budžetu lokalne samouprave, a ne “Parking servisu”.

Nadalje, nezakonito uvedenu taksu “Parking servis” izvršava kroz dopunsku kartu, takođe, na nezakonit način, ne dajući građanima uopšte pravo da učestvuju u postupku, pravo na žalbu i sva druga prava koja stranka ima pri utvrđivanju, obračunu i naplati dažbina, a u skladu sa odredbama Zakona o lokalnim komunalnim taksama i Zakona o poreskoj administraciji koje se primjenjuju na postupak utvrđivanja, obračunavanja, rokova, žalbe i prinudne naplate lokalnih taksi. Čak i da ima zakonsko pravo da naplaćuje taksu “Parking servis” je, u skladu sa zakonom, morao donijeti obrazloženo rješenje i omogućiti poštovanje prava koja građanima garantuju Ustav i zakon.

Na kraju, u napomeni doplatne karte “Parking servis” čak prijeti mjerama prinudne naplate, iako građanima nije omogućio poštovanje osnovnih prava u postupku i uopšte učestvovanje u postupku.

Očekujemo da će se Upravni sud potruditi da zaštiti prava građana jer to lokalna samouprava ne čini. Građanima nije omogućena zaštita od akata Parking servisa u drugom postupku, pa je Upravni sud dužan da odluči po tužbi MANS-a i poništi očigledno nezakonit akt kojim se odlučuje o pravima i interesima građana ne dajući im uopšte pravo da bilo kako učestvuju u postupku.

Zorica Ćeranić
Direktor građanskih inicijativa

Komentari su isključeni.