Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama, 28. septembar 2008

0

Svake godine 28. septembar se širom svijeta obilježava kao međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama kojim se promovišu građanska prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Pravo na slobodan pristup informacijama smatra se osnovnim ljudskim pravom i garantovano je brojnim međunarodnim dokumentima kao što je Evropska konvencija o ljudskim pravima, a odnedavno je u Crnoj Gori garantovano i Ustavom.

Podsjećanja radi Zakon o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori je stupio na snagu krajem novembra 2005. godine. Njegova primjena omogućava da informacije u posjedu organa vlasti budu javno dobro, a slobodan pristup tim informacijama ukazuje na veću transparentnost, odgovornost i kvalitet rada državnih institucija.

MANS prati primjenu ovog zakona od njegovog stupanja na snagu i do sada je ukupno podnešeno 13328 zahtjeva od čega 6029 zahtjeva u 2008. godini.

Od ukupnog broja podnešenih zahtjeva tokom 2008. godine institucije su omogućile pristup informacijama u 46% slučajeva, u 3% slučajeva informacije su već bile objavljene ili institucije nisu bile nadležne za postupanje, u 15% slučajeva se informacije nisu nalazile u posjedu organa vlastu dok je u 1% slučajeva pristup informacijama bio zabranjen po osnovu izuzetaka. U 30 % slučajeva institucije nisu dostavile odgovor po osnovu zahtjeva za informacijama što pokazuje da veliki broj institucija i dalje ne postupa u skladu sa normama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Od ukupnog broja dostavljenih odgovora 5065 ili 84% dobijeno je u postupku po zahtjevu, 685 ili 11% po žalbi, 240 ili 4% po ponovljenom zahtjevu.

MANS je od početka primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama po osnovu 1524 zahtjeva pokrenuo upravne sporove pred Upravnim sudom , a po osnovu 771 postupak je okončan. Od ukupnog broja pokrenutih sporova u 557 ili 72% slučajeva je presuđeno u korist MANS-a. Podnijeli smo i 30 zahtjeva za preispitivanje Vrhovnom sudu, u 26 slučajeva postupak je okončan, od čega je 13 ili 50% presuda bilo u korist MANS-a kao podnosioca.

U odnosu na početak primjene zakona, primjetna su značajna poboljšanja kod niza institucija, a veliki broj institucija kao što su Uprava za antikorupcijsku inicijativu, Uprava za nekretnine, Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, Ministarstvo pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija, Poreska uprava  i druge prednjače u kvalitetu primjene. Sa druge strane Uprava policije je počela sve drastičnije da krši zakon o slobodnom pristupu informacijama i i to u dijelu koji se odnosi na ćutanje administracije. Takođe, uprkos brojnim sudskim presudama, institucije zadužene za proces privatizacije i dalje ne poštuju Zakon i u kontinuitetu onemogućavaju pristup podacima o privatizaciji.

U cilju promovisanja prava na slobodan pristup informacijama i približavanja ovog prava građanima, naročito na lokalnom nivou, a povodom Međunarodnog dana slobodnog pristupa informacijama, MANS će u subotu, 27. septembra 2008. godine sa početkom u 11 časova u Podgorici, Budvi, Kotoru, Herceg Novom i Bijelom Polju organizovati akciju distribucije promotivnog materijala.

Građane ćemo upoznati sa osnovnim odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama kao i postojećim zakonskim procedurama koje je potrebno poštovati u postupku podnošenja zahtjeva za informacijama. Građanima će, tom prilikom, biti omogućeno da popune i već unaprijed pripremljen šablon zahtjeva za slobodan pristup informacijama i podnesu ga nadležnoj instituciji.

U sklopu distribucije promotivnog materijala, MANS će promovisati INFO telefone putem kojih građani mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć u postupku pristupa informacijama, ili da preko MANS-a zatraže dokumentaciju koja je u posjedu državnih institucija.

Akcija promovisanja prava na slobodan pristup informacijama će biti realizovana u okviru sprovođenja aktivnosti iz projekta koji je podržan od strane Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava-Kancelarija u Beogradu i opšte podrške Instituta za otvoreno društvo, kancelarije u Budimpešti.

Milena Deletić,
koordinator Programa slobodnog pristupa informacijama

Komentari su isključeni.